"Амид" - Законодательство, семинары, лекции, юридическая помощи

Объявление

Введите здесь ваше объявление.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.тесты

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

1. Предметом політології є:
а) політична система;
б) політичний процес;
в) політичні інститути;
г) громадська думка;
д) міжнародна політика;
е) правосуддя.

2. Методологія політології охоплює:
а) філософські теорії політики;
б) теорію еліт;
в) теорію політичної соціалізації;
г) теорію соціальних змін;
д) методи політології.

3. Політико-філософські концепції природних прав людини, суспільного договору, народного суверенітету, правової держави виникли:
а) у стародавньому Китаї;
б) в античному Римі;
в) в епоху Ренесансу і Просвітництва в Європі.

4. Влада, спосіб формування і діяльність якої збігається з існуючими у суспільстві нормами і цінностями, а результати діяльності більш-менш відповідають соціальним очікуванням стає:
а) реальною;
б) легальною;
в)легітимною.

5. На вірі у винятковий талант політичного лідера базується:
а) легальний тип легітимності;
б) традиційний тип легітимності;
в)харизматичний тип легітимності.

6. Політична діяльність у широкому розумінні – це:
а) прерогатива «сильних особистостей», «творчих еліт» і політичних лідерів;
б) комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї;
в) прийняття рішень центральними органами державної влади;
г) форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди.

7. Формулювання цінностей і цілей заінтересованих груп, вироблення програм, участь у боротьби за владу, здійснення тиску на владні структури – це функції групових суб’єктів політики:
а) базових (або первинних);
б) вторинних;
в)безпосередніх.

8. До функцій безпосередніх суб’єктів політики можна віднести:
а) формулювання цінностей і мети заінтересованих груп;
б) самоусвідомлення через визначення власних інтересів;
в) прийняття політичних рішень;
г) боротьбі за самозбереження;
д) політичне керування суспільством;
е) надання підтримки громадсько-політичним структурам через масової акції;
ж) здійснення тиску на владні структури.

9. Доповніть перелік особливостей правових норм як регуляторів політичного життя:
а) їх встановлює держава;
б) вони є загальнообов’язкові;
в) для гарантування їх загальнообов’язковості використовується державний примус;
г) в них чітко визначені і належним чином розмежовані права і обов’яжи громадян.

10. Політична участь-це:
а) форма будь-якої політичної поведінки;
б) форма функціонування політичних структур;
в) дії пересічних громадян, які намагаються впливати на прийняття владних рішень.

11. Плебісцит - це:
а) безпосереднє звернення до виборців для остаточного вирішення будь-якого питання;
б) опитування населення шляхом голосування про приналежність території, на якій воно проживає, до тієї чи іншої держава;
в) опитування населення про довіру вищим органам державної влади;
г) опитування населення шляхом голосування про вступ країни до певної міжнародної організації.

12. Однією з найголовніших функціональних ознак політичної партії є:
а) вираження інтересів і формулювання політичних пріоритетів певних суспільних груп;
б) змагання за здобуття влади або здійснення впливу на неї;
в) сприяння встановленню каналів зв’язку між державою і громадянами.
г) вироблення власної ідеології або заявлення про свою прихильність до однієї з уже існуючих ідеологій, узгоджуючи з нею свої політичні вимоги.

13. Суспільно-політичний рух проходить такі стадії:
а) створення передумов руху;
б) висловлення прагнень;
в) стадія агітації;
г) стадія розвиненої політичної діяльності.
д)стадія затухання політичного руху.

14. У поділі політичних партій на праві та ліві головними є такі критерії політичного розмежування:
а) ставлення до приватної і суспільної власності;
б) ставлення до статус кво і напряму суспільного розвитку;
в) рівень централізованості і дисципліни всередині партії;
г) пропагування ідеї рівності або, навпаки, виключності та елітарності;
д) відданість загальнолюдським цінностям та ідеалам.

15. У поділі політичних партій на центристські і екстремістські  головними є такі критерії:
а) ставлення до приватної і суспільної власності;
б) ставлення до статус кво (існуючого стану речей);
в) ідеологічна орієнтація;
г) орієнтація на демократичний або недемократичний режим;
д) рівень поміркованості і толерантності.

16. Стабільне функціонування демократичних інститутів найкраще забезпечує партійна система:
а) однопартійна;
б) двопартійна;
в) двоблокова;
г) багатопартійна поляризована;
д) багатопартійна атомізована.

17. На початкових стадіях переходу до демократії зазвичай виникає:
а) двопартійна система;
б) двоблокова система;
в) багатопартійна атомізована система;
г) багатопартійна поляризована система.

18. Головною ознакою двопартійної системи є:
а) наявність у країні лише двох партій;
б) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється своєю політичною партією;
в) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають ц виборах і одноосібно формують уряд;
г) система за якої уряд формується коаліціями з двох партій.

19. Котра з ознак нації може слугувати найкращим критерієм для її зарахування до типу політичних (вкажіть одну ознаку)?
а) те, що її члени володіють політичною свідомістю;
б) те, що вона утворює власну державу;
в) те, що в процесі її формування провідну роль відіграє держава;
г) те, що національна ідентичність її членів формується під впливом політичних чинників.

20. Українську політичну націю складають:
а) українці, що проживають на теренах України;
б) українці в усьому світі;
в) усі громадяни України;
г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;
д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.

21. Українську етнічну націю складають:
а) українці, що проживають на теренах України;
б) українці в усьому світі;
в) усі громадяни України;
г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;
д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.

22. Якщо окрім заголовної нації, що дала назву державі, в ній ще проживають представники кількох чи багатьох сусідніх народів, така держава називатиметься:
а) національною;
б) національною з поліетнічним складом населення;
в) поліетнічною;
г) багатонаціональною.

23. До функцій політичної еліти належать:
а) аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування і вироблення стратегії і тактики різних політичних сил;
б) політичне представництво окремих національних, соціальних чи територіальних спільнот;
в) підтримка тих чи інших суб’єктів політичної діяльності;
г) підготовка і висунення керівних кадрів, формування адміністративного апарату;
д) визначення пріоритетів державної політики;
е) підготовка політичних рішень;
ж) самовідтворення, саморегуляція свого складу:
з) все вищесказане.

24. Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі:
а) окремі її частини не мають ознак державності;
б) окремі її частини мають певні елементи суверенітету;
в) діють єдині судова і правова системи;
г) можливі територіальні автономії.

25. Котрі з наведених ознак притаманні федераціям:
а) союз держав;
б) союзна держава;
в) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних повноважень;
г) єдиний конституційний лад.

26. Котрі з наведених характеристик властиві республікам?
а) влада формується через вибори;
б) влада є безстроковою;
в) влада здійснюється за дорученням іншого органу;
г) влада є обмеженою в часі.

27. Яке з наведених визначень держави неправильне?
а) політична форма організації суспільства;
б) асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній території;
в) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів;
г) сукупність взаємопов’язаних владних структур і адміністративних органів;
д) політично організоване суспільство.

28. Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це:
а) 338 депутатів;
б) 301 депутат;
в) 250 депутатів;
г) 226 депутатів;
д) 150 депутатів.

29. Верховний Суд України формується:
а) Президентом України;
б) Верховною Радою України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) З’їздом суддів України.

30. Які інституції формуються Верховною Радою і Президентом України на паритетних засадах?
а) Конституційний Суд;
б) Верховний Суд;
в) місцеві державні адміністрації;
г)  Національна рада з питань радіомовлення і телебачення.

+1

2

Есть самопроверка на тесты?

-1

3

есть ответы?

0

4

Кто-то может подсказать ответы?

0