"Амид" - Законодательство, семинары, лекции, юридическая помощи

Объявление

Введите здесь ваше объявление.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Законодательство

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                 Про телебачення і радіомовлення

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43 )

  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 3760-XII ( 3760-12 ) від 21.12.93, ВВР, 1994, N 10, ст. 44 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 75/95-ВР  від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85
    N 198/95-ВР від 02.06.95, ВВР, 1996, N  5, ст. 18
    N 70/97-ВР  від 14.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.115
    N 595/97-ВР від 22.10.97, ВВР, 1998, N  2, ст.  6
    N 196/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.233
    N 193-XIV ( 193-14 ) від 20.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.302
    N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373
  N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
  N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257
  N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N  2, ст.5
  N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
  N   744-IV (  744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234
  N   762-IV (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  N   871-IV (  871-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.303
  N  1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
  N  1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
  N  2810-IV ( 2810-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.518
  N  3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566
  N  3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75 )

{ В редакції Закону
  N 3317-IV ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N  145-VI (  145-17 ) від 18.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.197
  N 1573-VI ( 1573-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2010, N  1, ст.7 }

     { Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
                                Рішення Конституційного Суду
       N 21-рп/2009 ( v021p710-09 ) від 15.09.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 1957-VI ( 1957-17 ) від 10.03.2010 }

     Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) регулює відносини,  що
виникають у сфері  телевізійного  та  радіомовлення  на  території
України,  визначає правові,  економічні,  соціальні, організаційні
умови їх функціонування,  спрямовані на реалізацію свободи  слова,
прав  громадян  на  отримання  повної,  достовірної та оперативної
інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

                          Р о з д і л  I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів

     1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

     аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали, що сприймаються
зоровими  і  слуховими  рецепторами  людини  та ідентифікуються як
повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб,
а  також  коментарі  (думки) про них,  що передаються за допомогою
зображень та звуків;

     аудіовізуальний твір  -  частина  телерадіопрограми,  яка   є
об'єктом авторського права,  має певну тривалість, авторську назву
і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських
творів,  поєднаних  між собою творчим задумом і зображувальними чи
звуковими  засобами  та  яка  є  результатом  спільної  діяльності
авторів, виконавців та виробників;

     аудіовізуальний (електронний)   засіб  масової  інформації  -
організація,  яка  надає  для   масового   приймання   споживачами
аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів
і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв;

     багатоканальна телемережа    (ефірна    або    кабельна)    -
телекомунікаційна  мережа загального користування,  призначена для
передавання    телерадіопрограм,    а    також    надання    інших
телекомунікаційних  і  мультимедійних  послуг,  здатна забезпечити
одночасну трансляцію більше ніж однієї  телерадіопрограми  і  може
інтегруватися  з  іншими  телекомунікаційними  мережами загального
користування;

     будинкова розподільна  мережа  -  телекомунікаційна   мережа,
призначена  для  спрямування  телерадіопрограм в окремі приміщення
(квартири) будинку,  яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку
і не входить до складу багатоканальних телемереж;

     власний продукт  телерадіоорганізації - програми та передачі,
їх   частини,   які   повністю   або   частково   створені   та/чи
профінансовані телерадіоорганізацією;

     власник телерадіоорганізації  -  фізична  або юридична особа,
яка набула права власності на телерадіоорганізацію або  на  частку
її  статутного  фонду  шляхом  заснування  чи в інший передбачений
законодавством спосіб;

     громадські телерадіоорганізації -  телерадіоорганізації,  які
відповідно до закону є неприбутковими організаціями,  створеними з
метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад;

     державні телерадіоорганізації - телерадіоорганізації,  які  є
державними підприємствами і засновані органами державної влади;

     ефірний час  -  проміжок  часу,  протягом якого відповідно до
ліцензії  на  мовлення  телерадіоорганізація  здійснює  трансляцію
(ретрансляцію) програм та передач;

     канал телевізійний  -  певна  смуга  частот,  призначена  для
потреб   телебачення   і   зазначена    у    Плані    використання
радіочастотного ресурсу України;

     канал мовлення   -   сукупність  технічних  засобів  мовлення
(кабельного,    оптичного,    радіозв'язку),    призначених    для
розповсюдження   теле-   та/чи   радіопрограм   на  територію,  що
визначається параметрами цих засобів,  які забезпечують трансляцію
в реальному часі однієї телерадіопрограми;

     канал мовлення  багатоканальної  телемережі - частина ресурсу
багатоканальної телемережі,  яка забезпечує трансляцію в реальному
часі однієї телерадіопрограми;

     комунальні телерадіоорганізації - створені органами місцевого
самоврядування за участі територіальної  громади  у  встановленому
законом порядку телерадіоорганізації,  не менше половини акцій або
часток статутного фонду яких перебувають у комунальній власності;

     конкурсна гарантія - встановлений Національною радою  України
з   питань   телебачення   і  радіомовлення  грошовий  внесок,  що
підтверджує наміри та зобов'язання учасника конкурсу на  отримання
ліцензії;

     ліцензія на  мовлення  -  документ  державного  зразка,  який
видається  Національною  радою  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення  та  засвідчує  право  ліцензіата відповідно до умов
ліцензії здійснювати мовлення,  використовувати  канали  мовлення,
мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж;

     ліцензія провайдера  програмної послуги - документ державного
зразка,  який  видається  Національною  радою  України  з   питань
телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати
програмні  послуги   з   використанням   ресурсу   багатоканальних
телемереж;

     ліцензійні вимоги - кваліфікаційні,  організаційні, технічні,
технологічні,    фінансово-економічні,    особливі    вимоги    до
телерадіоорганізацій,  які  мають  на  меті  отримання ліцензії на
мовлення;

     ліцензіат (власник ліцензії) - юридична  або  фізична  особа,
якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
видала відповідну ліцензію;

     ліцензування мовлення - видача,  продовження, переоформлення,
анулювання  ліцензій  на  мовлення,  внесення  змін до ліцензій на
мовлення,  видача  дублікатів  ліцензій   на   мовлення,   ведення
ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов і умов ліцензії, видача розпоряджень
про  усунення  порушень ліцензійних умов і умов ліцензії,  а також
розпоряджень  про  усунення   порушень   законодавства   у   сфері
ліцензування мовлення;

     логотип (фірмовий,   торговий  знак)  -  будь-яка  комбінація
позначень   (слова,   літери,   цифри,   зображувальні   елементи,
комбінації  кольорів),  які  придатні  для  вирізнення  програм чи
передач однієї телерадіоорганізації від іншої;

     мовлення (телерадіомовлення)  -   створення   (комплектування
та/або  пакетування)  і  розповсюдження програм,  пакетів програм,
передач з  використанням  технічних  засобів  телекомунікацій  для
публічного    приймання    за   допомогою   побутових   теле-   та
радіоприймачів  у  відкритий  спосіб  чи  за  абонентну  плату  на
договірних засадах;

     мовник (теле-   чи  радіо)  -  суб'єкт  господарювання,  який
створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні  чи  радіопрограми
та  передачі і розповсюджує їх у відкритому або кодованому вигляді
за допомогою технічних засобів шляхом трансляції  та  ретрансляції
для приймання їх споживачами;

     мережа мовлення - сукупність визначених ліцензією на мовлення
каналів  мовлення,   телемереж,   радіочастот,   супутників,   які
використовуються мовником для розповсюдження теле- чи радіопрограм
та передач;

     національний аудіовізуальний  продукт  -  програми,   фільми,
аудіовізуальні  твори,  вироблені фізичними або юридичними особами
України;

     оператор багатоканальної телемережі - суб'єкт  господарювання
(юридична  або  фізична  особа),  який  здійснює обслуговування та
технічну експлуатацію  багатоканальної  телемережі  відповідно  до
вимог Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ),  без права
надання програмної (інформаційної) послуги;

     пакет програм  -  перелік  телерадіопрограм,  які   провайдер
програмної  послуги  пропонує  абонентам  на договірних засадах як
цілісну інформаційну послугу;

     передача (телерадіопередача) -  змістовно  завершена  частина
програми  (телерадіопрограми),  яка  має  відповідну назву,  обсяг
трансляції,  авторський знак,  може бути використана незалежно від
інших  частин  програми  і розглядається як цілісний інформаційний
продукт;

     провайдер програмної послуги - суб'єкт  господарювання,  який
на підставі ліцензії,  виданої Національною радою України з питань
телебачення  та  радіомовлення,  на   договірних   засадах   надає
абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для
передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж;

     проводова мережа   -    комплекс    поєднаних    у    єдиному
технологічному процесі споруд і технічних засобів, призначений для
трансляції однієї чи кількох  радіопрограм  у  штучному  закритому
середовищі (проводі);

     програма (телерадіопрограма)   -   поєднана   єдиною  творчою
концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну
назву   і  транслюється  телерадіоорганізацією  за  певною  сіткою
мовлення;

     програмна послуга   -   формування   пакетів    програм    та
забезпечення  абонентам  можливості  їх  перегляду  на  договірних
засадах;

     програмна концепція  мовлення  -  обов'язковий   додаток   до
ліцензії   на   мовлення,   яким  визначаються  основні  змістовні
характеристики мовлення відповідно до вимог цього Закону;

     пряма трансляція  -   безпосередня   трансляція   теле-   або
радіопередач без попереднього запису і монтажу;

     ретрансляція -  прийом  і  одночасна передача,  незалежно від
використаних    технічних    засобів,    повних    і     незмінних
телерадіопрограм   або   істотних   частин   таких   програм,  які
транслюються мовником;

     розклад мовлення телерадіоорганізацій -  відкрита  інформація
телерадіоорганізацій,  на яку не розповсюджується авторське право,
про послідовність виходу в ефір  та  хронометраж  телерадіопередач
протягом певного визначеного відрізку часу;

     сітка мовлення - документ, що містить перелік, послідовність,
назву,  час  виходу  в  ефір  теле-  чи  радіопрограм,  теле-   чи
радіопередач  і  відображає  основні  напрями програмної концепції
мовлення на конкретний період;

     система колективного  прийому  -  комплекс  обладнання,  який
забезпечує  в  межах  одного  будинку  можливість прийому теле- чи
радіопрограм  за  допомогою  побутових  приймальних  засобів   без
обмеження  можливості  у  виборі  програм,  без  права  наступного
розповсюдження цих програм та отримання абонентної плати;

     соціальне телерадіомовлення   -    передачі    чи    програми
освітнього,  навчального  та  довідкового характеру,  передачі для
сліпих, глухих,  людей з послабленим слухом,  а також  програми  і
передачі з проблем екологічного виховання;

     суб'єкт інформаційної   діяльності   -  юридичні  особи,  які
здійснюють  господарську  діяльність   у   сфері   телебачення   і
радіомовлення (телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги
тощо);

     Суспільне телебачення    і    радіомовлення     України     -
організаційно-правова    форма    некомерційного   телебачення   і
радіомовлення,  засади діяльності якої визначено  Законом  України
"Про систему  Суспільного  телебачення  і  радіомовлення  України"
( 485/97-ВР );

     {  Абзац  сорок  третій статті 1 виключено на підставі Закону
N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     студія-виробник (незалежний      продюсер)      -     суб'єкт
господарювання, який   займається    створенням    (виготовленням)
фільмів, реклами, окремих теле- та/або радіопередач чи програм;

     суборенда каналу  мовлення - юридично оформлена або прихована
поступка  визначеного  ліцензією  на  мовлення   каналом   (часом)
мовлення   іншій   юридичній  або  фізичній  особі,  включаючи  не
передбачену  умовами  ліцензії  (програмною  концепцією  мовлення)
систематичну     ретрансляцію     програм    і    передач    інших
телерадіоорганізацій;

     телебачення - виробництво аудіовізуальних програм та  передач
або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних програм
та  передач  і  їх  поширення  незалежно  від  технічних   засобів
розповсюдження;

     телерадіоорганізація -    зареєстрована    у    встановленому
законодавством порядку юридична особа,  яка  на  підставі  виданої
Національною  радою  України  з питань телебачення і радіомовлення
ліцензії  на  мовлення  створює  або  комплектує   та/чи   пакетує
телерадіопрограми  і/або  передачі та розповсюджує їх за допомогою
технічних засобів мовлення;

     телерадіожурналіст -   штатний   або   позаштатний    творчий
працівник телерадіоорганізації,  який професійно збирає,  одержує,
створює і готує інформацію для розповсюдження;

     телерадіопрацівник -  штатний   або   позаштатний   працівник
телерадіоорганізації,   який   за   характером  своєї  професійної
діяльності та відповідно до посадових  обов'язків  бере  участь  у
створенні та розповсюдженні телерадіопрограм та передач;

     технічні засоби   мовлення   -   сукупність  радіоелектронних
засобів та технічних  пристроїв,  за  допомогою  яких  програми  і
передачі доводяться до споживачів;

     трансляція (телерадіотрансляція)  -  початкова передача,  яка
здійснюється  наземними  передавачами,  за  допомогою   кабельного
телебачення  або  супутниками  будь-якого  типу  в  кодованому або
відкритому вигляді телевізійних чи  радіопрограм,  що  приймаються
населенням;

     умови ліцензії - визначені ліцензією на мовлення та додатками
до   ліцензії    організаційні,    технологічні    та    змістовні
характеристики мовлення,     а    також    організаційно-технічні,
фінансові, інвестиційні зобов'язання організації-ліцензіата;

     універсальна програмна  послуга  -  обов'язкове  забезпечення
абонентам  можливості  перегляду  пакета  програм у складі програм
телерадіоорганізацій,  які  відповідно  до   ліцензій   здійснюють
наземне  ефірне  мовлення  на  території  розташування відповідної
багатоканальної  телемережі,  за  винятком  випадків  застосування
абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем.

     Стаття 2. Сфера дії Закону

     1. Дія  цього  Закону поширюється на відносини між суб'єктами
діяльності в галузі  телебачення  і  радіомовлення  незалежно  від
їхньої форми власності, мети створення, виду статутної діяльності,
а також від способу розповсюдження  телерадіопрограм  та  передач,
розрахованих на масове приймання споживачами.

     2. Стосовно  організацій,  які знаходяться за межами країни і
діють  відповідно  до  законодавства  інших  держав,   цей   Закон
застосовується    виключно    в    частині   регулювання   порядку
розповсюдження їх програм і передач  на  території  України,  якщо
інше    не   передбачається   міжнародними   угодами,   згода   на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

     3. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що регулюють
засади створення і діяльності технологічних телемереж і проводових
мереж закритого типу та спеціального призначення,  не розрахованих
на масове приймання їхніх передач.

     Стаття 3. Законодавство про телебачення і радіомовлення

     1. Законодавство  України  про  телебачення  і  радіомовлення
складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ),  Закону  України
"Про інформацію" ( 2657-12 ),  цього Закону,  законів України "Про
систему Суспільного   телебачення   і    радіомовлення    України"
( 485/97-ВР ),  "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ),
"Про радіочастотний  ресурс  України"  (  1770-14  ),  міжнародних
договорів,  згода на обов'язковість яких  надана  Верховною  Радою
України.

     Стаття 4. Основні принципи державної політики у сфері
               телебачення і радіомовлення

     1. Держава    проводить    політику    протекціонізму    щодо
розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва.

     2. Держава    створює   умови   для   забезпечення   засобами
телерадіомовлення  культурних  та  інформаційних  потреб  громадян
України,  а  також  потреб  етнічних українців,  які проживають за
межами України.

     3. Держава  підтримує  об'єднання   суб'єктів   інформаційної
діяльності     в     галузі     телебачення     і    радіомовлення
(телерадіоорганізацій  та  провайдерів   програмної   послуги)   у
самоврядні організації.

     4. Держава  не  чинить перепон прямому прийому телевізійних і
радіопрограм та передач з  інших  країн,  які  транслюються  мовою
національної меншини або подібною до неї регіональною мовою.

     5. Держава  встановлює  дієві  обмеження  щодо  монополізації
телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими
групами   чи   окремими   особами,   а   також   гарантує   захист
телерадіоорганізацій від фінансового і політичного  тиску  з  боку
фінансово-політичних  груп  та  органів  державної влади і органів
місцевого самоврядування.

     6. Держава гарантує реалізацію прав на інформацію,  на вільне
і відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням
телебачення і радіомовлення.

     7. Держава всіма можливими законними засобами не  допускає  в
інформаційних    та    інших   телерадіопрограмах   систематичного
цілеспрямованого  безпідставного  загострення  уваги   на   війні,
насильстві  і жорстокості,  розпалюванні расової,  національної та
релігійної ворожнечі або позитивного їх подання  (трактування),  а
також  забезпечує  ідеологічний  і  політичний  плюралізм  у сфері
аудіовізуальних засобів масової інформації.

     8. Держава законодавчо визначає органи влади,  які здійснюють
реєстраційні  та регулюючі функції у галузі телерадіомовлення і не
допускає створення нових чи наділення існуючих  державних  органів
тотожними   або  дублюючими  повноваженнями  щодо  аудіовізуальних
засобів масової інформації.

     9. Не допускається подвійне ліцензування одного й того ж виду
діяльності в галузі телебачення і радіомовлення.

     Стаття 5. Гарантії свободи діяльності телерадіоорганізацій

     1. Цензура   інформаційної   діяльності  телерадіоорганізації
забороняється.

     2. Телерадіоорганізація  є  незалежною  у  визначенні  змісту
програм та передач.

     3. Не  вмотивоване  законодавством  України втручання органів
державної влади чи органів місцевого  самоврядування,  громадських
чи релігійних об'єднань, їх посадових осіб чи працівників, а також
власників у сферу професійної діяльності  телерадіоорганізацій  не
допускається.

     Стаття 6. Неприпустимість зловживання свободою діяльності
               телерадіоорганізацій

     1. Телерадіоорганізації в  інформаційних  блоках  зобов'язані
подавати  інформацію  про  офіційно оприлюднену у будь-який спосіб
позицію всіх представлених в органах влади політичних сил.

     2. Не допускається використання телерадіоорганізацій для:

     поширення відомостей,  що становлять державну  таємницю,  або
іншої інформації, яка охороняється законом;

     закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;

     закликів до   розв'язування  війни,  агресивних  дій  або  їх
пропаганди;

     необґрунтованого показу насильства;

     пропаганди винятковості,  зверхності або неповноцінності осіб
за  ознаками  їх релігійних переконань,  ідеології,  належності до
тієї чи іншої нації  або  раси,  фізичного  або  майнового  стану,
соціального походження;

     трансляції програм  або  їх відеосюжетів,  які можуть завдати
шкоди  фізичному,  психічному  чи  моральному  розвитку  дітей  та
підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;

     розповсюдження і   реклами   порнографічних   матеріалів   та
предметів;

     пропаганди наркотичних  засобів,   психотропних   речовин   з
будь-якою метою їх застосування;

     поширення інформації,  яка  порушує законні права та інтереси
фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи;

     здійснення інших  вчинків,  за  якими  наступає   кримінальна
відповідальність.

     3. Забороняється  використання  у  програмах  та передачах на
телебаченні  і  радіо  прихованих  вставок,   які   впливають   на
підсвідомість  людини  та/або  чинять  шкідливий  вплив на стан їх
здоров'я.

     4. Дані про кожну індивідуальну програму  чи  передачу  мають
містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми.

     5. Відповідальність за зміст програм та передач несе керівник
телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи передачі.

     6. У   випадках,   передбачених    законодавством    України,
відповідальність за зміст окремих передач можуть нести інші особи.

     Стаття 7. Державне управління та регулювання у сфері
               телерадіомовлення

     1. Верховна Рада  України  визначає  державну  політику  щодо
телебачення  і  радіомовлення,  законодавчі  основи її реалізації,
гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери.

     2. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію  державної
політики  щодо  телебачення і радіомовлення,  координує діяльність
міністерств та  інших  центральних  органів  державної  виконавчої
влади у цій сфері.

     3. Єдиним  органом  державного регулювання діяльності у сфері
телебачення і радіомовлення незалежно від  способу  розповсюдження
телерадіопрограм  і  передач  є  Національна рада України з питань
телебачення  і  радіомовлення  (далі   -   Національна   рада)   -
спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний
орган.

     4. Правові   засади   формування   та   діяльності,   статус,
компетенція, повноваження, функції Національної ради та порядок їх
здійснення визначаються  Законом  України  "Про  Національну  раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).

     5. Державне регулювання національного телерадіоінформаційного
простору  здійснюється  відповідно до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного  простору,  який  розробляє  і  затверджує
Національна рада згідно з визначеними законами України принципами,
завданнями та пріоритетами.

     6. Повноваження  інших  органів  державної  влади  та органів
місцевого  самоврядування  у  сфері  телебачення  і  радіомовлення
визначаються    законодавством    України    про   телебачення   і
радіомовлення.

     Стаття 8. Захист економічної конкуренції у сфері
               телерадіомовлення

     1. Норми  цього  Закону,  а також правових актів,  виданих на
його виконання,  не можуть трактуватися як обмеження вимог  Закону
України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Зокрема,
жодна фізична або юридична  особа  не  має  права  контролювати  у
будь-який  спосіб  через  вплив на формування управлінських та/або
наглядових  органів  телерадіоорганізацій  більше   35   відсотків
загальних        обсягів        відповідного       територіального
телерадіоінформаційного     ринку     -     загальнонаціонального,
регіонального або місцевого.

     2. Контроль    за    дотриманням   суб'єктами   інформаційної
діяльності законодавства про  захист  економічної  конкуренції  та
недопущення ними недобросовісної конкуренції здійснюють відповідно
до своїх повноважень органи Антимонопольного комітету України.

     3. Один суб'єкт господарювання може мати лише  одну  ліцензію
на  наземне  ефірне  мовлення  у  кожному територіальному сегменті
телерадіоінформаційного  ринку  -  загальнонаціональному  (на  всю
територію  України),  регіональному (на окремий регіон,  область),
місцевому (на окремий населений пункт або групу населених пунктів,
що можуть розглядатися як компактне територіальне утворення).

     4. Забороняється  застосування демпінгових тарифів на рекламу
та надання послуг.

     5. Інші  обмеження  щодо  економічної  конкуренції  у   сфері
телерадіомовлення  встановлюються  антимонопольним  законодавством
України.

     Стаття 9. Захист інтересів держави та національного
               телерадіовиробництва

     1. У  загальному  обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації
не менше 50 відсотків має становити  національний  аудіовізуальний
продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

0

2

2. При  проведенні  конкурсів  на видачу ліцензії на мовлення
Національна рада керується необхідністю забезпечення інформаційних
потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників,
розвитку національної бази телебачення і радіомовлення. Виходячи з
цих  пріоритетів  Національна  рада  визначає на конкурсних умовах
відповідні вимоги до програмної концепції мовлення.

     Стаття 10. Вживання мов в інформаційній діяльності
                телерадіоорганізацій

     1. Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою.

     2. Мовлення  на  певні регіони може здійснюватися також мовою
національних меншин, що компактно проживають на даній території.

     3. Якщо мова оригіналу (або дублювання)  фільму  та/чи  іншої
програми  (передачі) не є українською,  такі фільми та/чи програми
(передачі) транслюються за умови звукового дублювання їх державною
мовою.

     4. Для  загальнонаціонального  мовлення частка ефірного часу,
коли мовлення ведеться українською мовою,  має становити не  менше
75 відсотків загального обсягу добового мовлення.

     5. Мовлення  на  зарубіжну  аудиторію  ведеться українською і
відповідною іноземною мовами.

     6. Мова  (мови)  програм  та   передач   телерадіоорганізації
визначається (визначаються) умовами ліцензії на мовлення.

     7. Для  забезпечення  діяльності багатоканальних телемереж ці
норми застосовуються в  частині  ретрансляції  програм  і  передач
суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію Національної ради.

                          Р о з д і л  II

              СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
            РАДІОМОВЛЕННЯ. ЗАСНУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА
          МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ

     Стаття 11. Структура національного телебачення і
                радіомовлення України

     1. Структуру  національного   телебачення   і   радіомовлення
України  становлять:  державні та комунальні телерадіоорганізації,
система Суспільного телебачення і радіомовлення України, приватні,
незалежно  від способу розповсюдження програм,  громадські та інші
телерадіоорганізації,  засновані відповідно до вимог законодавства
України.

     Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до їх
                установчих і статутних документів

     1. Право  на  заснування  телерадіоорганізацій  як  суб'єктів
господарювання  в  Україні  належить  юридичним  особам України та
громадянам України, не обмеженим у цивільній дієздатності.

     2. В Україні забороняється заснування телерадіоорганізацій:

     органами державної    влади     та     органами     місцевого
самоврядування,  якщо  рішення  про їх створення або положення про
них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації;

     юридичними особами,  статутні документи яких не  передбачають
можливість створення телерадіоорганізацій;

     іноземними юридичними  і  фізичними  особами  та  особами без
громадянства;

     політичними партіями,       профспілковими,       релігійними
організаціями та юридичними особами, яких вони заснували;

     громадянами, які  за  вироком  суду  відбувають  покарання  у
місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.

     3. Участь  іноземних  фізичних   та/чи   юридичних   осіб   у
статутному  фонді  телерадіоорганізацій  регулюється Господарським
кодексом України ( 436-15 ).

     4. Установчі    та/або    статутні     документи     суб'єкта
господарювання,  який  має  ліцензію  на мовлення або претендує на
отримання такої ліцензії,  мають передбачати  створення  у  складі
органів    його   управління   спеціального   наглядового   органу
(редакційної ради  тощо),  половина  складу  якого   призначається
засновниками   або  власниками  телерадіоорганізації,  а  половина
обирається творчим колективом телерадіоорганізації.

     5. Недотримання визначених цією статтею вимог є підставою для
недопущення відповідної телерадіоорганізації до конкурсу на видачу
ліцензії на мовлення,  відмови їй у видачі та продовженні ліцензії
на мовлення.

     Стаття 13. Державні телерадіоорганізації

     1. Порядок створення державних телерадіоорганізацій,  порядок
призначення  їх  керівників,  формування  керівних  та  наглядових
органів визначаються законами України.

     2. Державні телерадіоорганізації можуть створюватися органами
державної влади відповідно до їх функцій та повноважень.  Державні
телерадіоорганізації є державними підприємствами.

     3. У своїй діяльності державні телерадіоорганізації керуються
Конституцією України  (  254к/96-ВР   ),   законами   України   та
реалізують основні завдання, визначені цим Законом.

     4. Основними завданнями державних телерадіоорганізацій є:

     а) оперативне  інформування  телеглядачів і радіослухачів про
суспільно-політичні та інші події в Україні  і  за  кордоном,  про
надзвичайні  події  та  ситуації,  що  становлять загрозу життю чи
здоров'ю   населення,    оприлюднення    офіційних    повідомлень,
роз'яснення  рішень  органів  державної влади та органів місцевого
самоврядування;

     б) створення та розповсюдження  економічних,  публіцистичних,
культурно-освітніх,   медико-гігієнічних,   художніх,  навчальних,
розважальних,  спортивних програм,  а також програм для  дітей  та
юнацтва;

     в) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню
її авторитету у світі.

     5. Фінансування  державних  телерадіоорганізацій  за  рахунок
коштів   Державного  бюджету  України  здійснюється  тільки  через
державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством
України.

     6. Організаційно-правовий     статус    обласних    державних
телерадіокомпаній може бути змінений лише  на  статус  громадських
телерадіокомпаній.

     Стаття 14. Національна телекомпанія України та Національна
                радіокомпанія України

     1. Національна  телекомпанія  України  (НТКУ)  і  Національна
радіокомпанія України (НРКУ) є державними підприємствами.

     2. У   Національній   телекомпанії  України  та  Національній
радіокомпанії України діють громадські  ради,  до  кожної  з  яких
входять по 17 осіб.

     {  Положення абзацу другого частини другої статті 14 втратили
чинність,  як  такі,  що  є  неконституційними на підставі Рішення
Конституційного Суду N 21-рп/2009 ( v021p710-09 ) від 15.09.2009 }
Персональний  склад  громадських  рад  НТКУ та НРКУ затверджується
Верховною Радою України: 9 осіб - за поданням депутатських фракцій
у Верховній Раді України, 4 особи - за поданням Президента України
та  4 особи - за поданням загальнодержавних об'єднань громадян, що
діють у сфері виробництва і розповсюдження телерадіопрограм.

     Статус громадських рад НТКУ та  НРКУ  визначається  статутами
цих телерадіоорганізацій.

     {  Положення  частини третьої статті 14 втратили чинність, як
такі,  що  є неконституційними на підставі Рішення Конституційного
Суду  N  21-рп/2009  ( v021p710-09 ) від 15.09.2009 } 3. Керівники
Національної  телекомпанії  України  та Національної радіокомпанії
України   призначаються   на   посаду   і  звільняються  з  посади
Президентом   України   за   поданням   Верховної   Ради  України.
Кандидатуру  на посаду керівника НТКУ (НРКУ) визначає і вносить до
Верховної Ради України Громадська рада НТКУ (НРКУ). Пропозицію про
звільнення   з   посади   керівника   НТКУ  (НРКУ)  з  відповідним
обґрунтуванням   готує   та  вносить  до  Верховної  Ради  України
Громадська рада НТКУ (НРКУ).

     4. Національна   телекомпанія    України    та    Національна
радіокомпанія  України  мають  свої  статути,  які  затверджуються
законом України.

     5. Національна   телекомпанія    України    та    Національна
радіокомпанія  України  реєструються  у відповідних територіальних
органах влади, мають свої печатки та є суб'єктами господарської та
інформаційної діяльності.

     6. Організаційно-правовий  статус  Національної  телекомпанії
України і Національної радіокомпанії України  може  бути  змінений
лише на статус Суспільного телебачення і радіомовлення.

     Стаття 15. Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення

     1. Порядок створення,  статус, діяльність, порядок формування
керівних  та  наглядових   органів   Суспільного   телебачення   і
радіомовлення  України  визначаються  Законом України "Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення України" ( 485/97-ВР ).

     Стаття 16. Комунальні телерадіоорганізації

     1. Комунальні        телерадіоорганізації         створюються
територіальними громадами.

     2. Рішення   про   створення   та   фінансування  комунальної
телерадіоорганізації  приймається  відповідним  органом  місцевого
самоврядування.

     Стаття 17. Приватні телерадіоорганізації

     1. Приватні телерадіоорганізації створюються фізичними та/або
юридичними особами у порядку,  визначеному цим Законом,  Цивільним
кодексом України  (  435-15  )  та  Господарським кодексом України
( 436-15 ).

     Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації

     1. Громадські  телерадіоорганізації   створюються   фізичними
та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб
територіальних  громад  у  порядку,   визначеному   цим   Законом,
Цивільним кодексом  України  (  435-15  ),  Господарським кодексом
України ( 436-15 ) та Законом України  "Про  об'єднання  громадян"
( 2460-12 ).

     2. Громадські  телерадіоорганізації  не мають права займатися
підприємницькою  діяльністю   і   здійснюють   лише   некомерційну
господарську діяльність.

     3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових
організацій.

     Стаття 19. Фінансування телерадіоорганізацій

     1. Джерелами  фінансування  телерадіоорганізацій  є  бюджетні
асигнування  на виконання державного замовлення,  абонентна плата,
кошти,  отримані від виробництва і трансляції  реклами,  створення
телерадіопрограм на замовлення,  іншої передбаченої законодавством
і  статутними   документами   комерційної   діяльності,   кредити,
інвестиції,    внески    засновників,    спонсорів,    благодійних
організацій.

     2. Забороняється   будь-яке    пряме    бюджетне    утримання
телерадіоорганізацій органами державної влади. Допускається оплата
за  рахунок  бюджетних  коштів   інформаційних   послуг,   наданих
телерадіоорганізаціями  органам  влади  та  управління  згідно  із
законодавством України.

     3. Забороняється   будь-яке    пряме    або    опосередковане
фінансування     телерадіоорганізацій     політичними    партіями,
професійними спілками, релігійними організаціями.

     4. Іноземні    інвестиції     як     джерело     фінансування
телерадіоорганізацій   допускаються   в   порядку,   встановленому
законодавством України та частиною третьою статті 12 цього Закону.

     5. Фінансування  Суспільного  телебачення   і   радіомовлення
України  здійснюється  відповідно  до  Закону України "Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення України" ( 485/97-ВР ).

     Стаття 20. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації

     1. Матеріально-технічна   база    телерадіоорганізації,    що
забезпечує  виробництво телерадіопередач та програм і доведення їх
до споживачів,  може включати до свого  складу  будь-які  технічні
засоби  мовлення  та  розповсюдження,  сертифіковані  в  Україні в
установленому порядку.

     2. Технічні засоби мовлення,  створені (придбані, побудовані)
за  рахунок  державних  капіталовкладень,  можуть  бути  надані  в
користування   приватним   телерадіоорганізаціям    на    підставі
відповідних   ліцензій   на   мовлення  у  порядку,  передбаченому
законодавством України.

     3. Технічні  засоби  мовлення   можуть   бути   у   власності
телерадіоорганізацій  і  використовуватися для здійснення власного
мовлення.

                         Р о з д і л  III

     РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ,
      ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОВЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ
                ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ
                   ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

     Стаття 21. План розвитку національного
                телерадіоінформаційного простору

     1. План    розвитку   національного   телерадіоінформаційного
простору (далі - План розвитку) є нормативно-правовим  документом,
який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням
відповідно до вимог  цього  Закону.  На  підставі  Плану  розвитку
Національна  рада  приймає  рішення  щодо  створення  та  розвитку
каналів мовлення,  мереж мовлення та телемереж,  які  передбачають
використання  радіочастотного ресурсу України,  визначає конкурсні
умови та оголошує конкурси  на  отримання  ліцензій  на  мовлення,
визначає   умови   ліцензій   на  мовлення,  яке  ліцензується  за
реєстраційним принципом.

     2. План розвитку складається з двох частин:

     а) Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для
телебачення і радіомовлення;

     б) основних    вимог    щодо    змістовного   наповнення   та
співвідношення  форматів  мовлення  у  кожному  з   територіальних
сегментів телерадіоінформаційного простору.

     3. План  розвитку  та  будь-які зміни до нього затверджуються
рішенням Національної ради в порядку,  визначеному Законом України
"Про   Національну   раду   України   з   питань   телебачення   і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ).

     4. План розвитку переглядається не рідше одного разу  на  рік
за результатами звіту Національної ради.

     5. Порядок   розробки   Плану   розвитку  та  змін  до  нього
визначається Національною радою.

     6. План розвитку та зміни до  нього  офіційно  оприлюднюються
Національною  радою  протягом  місяця з дня прийняття відповідного
рішення.

     Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж
                мовлення та телемереж

     1. Канали   мовлення,  мережі  мовлення  та  телемережі,  які
передбачають   використання   радіочастотного   ресурсу   України,
створюються    та/або   територіально   змінюються   за   рішенням
Національної ради відповідно до Плану використання радіочастотного
ресурсу України та Плану розвитку.

     2. На підставі рішення про створення каналу мовлення,  мережі
мовлення   або   багатоканальної   телемережі,   яка    передбачає
використання  радіочастотного  ресурсу  України,  Національна рада
звертається до органів радіочастотного планування з  поданням  про
розробку     висновків     щодо     електромагнітної    сумісності
радіоелектронних засобів мовлення в порядку,  визначеному  Законом
України "Про  радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ),  і після
надання цих висновків оголошує відповідний конкурс  (конкурси)  на
отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.

     3. Технічну  розробку  каналу  мовлення  або  мережі мовлення
здійснює телерадіоорганізація,  яка отримала ліцензію на мовлення,
або  визначені  нею  суб'єкти  господарювання  відповідно до вимог
законодавства про телекомунікації  та  про  радіочастотний  ресурс
України.

     4. Порядок   технічної   розробки  багатоканальних  телемереж
забезпечується оператором багатоканальних телемереж відповідно  до
вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс.

     5. Національна   рада  сприяє  максимальному  територіальному
охопленню каналами,  мережами мовлення та  телемережами  кожної  з
територіальних  категорій.  Розширення каналів,  мереж мовлення та
телемереж у межах,  визначених ліцензією на мовлення  Національної
ради,  здійснюється на підставі заяви ліцензіата на позаконкурсних
засадах відповідно до Плану розвитку.

     6. Зміна територіальної категорії  каналу,  мережі  мовлення,
телемережі  потребує  повторного  ліцензування  мовлення  на цьому
каналі,  на цій мережі або на відповідних каналах  багатоканальної
телемережі відповідно до вимог цього Закону.

     7. Перехід від аналогового до цифрового мовлення здійснюється
відповідно до Плану розвитку.

     8. Національна рада сприяє запровадженню  цифрового  мовлення
та  відповідному  технологічному  переоснащенню  діючих каналів та
мереж мовлення.  Зміни умов ліцензії на мовлення при переході  від
аналогового  до  цифрового  мовлення  в частині змін технологічних
параметрів,  виду мовлення (переходу до багатоканального мовлення)
та  змін  програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною
цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення.

     9. У разі якщо ліцензіат  протягом  двох  місяців  з  моменту
готовності каналу або мережі до впровадження цифрового мовлення не
подав до Національної ради  відповідну  заяву  про  переоформлення
ліцензії,  Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії
на  багатоканальне  мовлення.  При  цьому  за  чинним  ліцензіатом
залишається  право  мовлення  на  одному  з каналів нової цифрової
багатоканальної телемережі.

     10. Порядок користування радіочастотним ресурсом  для  потреб
телерадіомовлення,   забезпечення   електромагнітної   сумісності,
розміщення  і  експлуатації  радіоелектронних   засобів   мовлення
визначається Законом  України  "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ).

     11. Кошти  на  розробку   висновків   щодо   електромагнітної
сумісності   радіоелектронних  засобів  мовлення,  необхідних  для
передбаченого  Планом  розвитку  створення  та  розвитку   каналів
мовлення,    мереж    мовлення   та   багатоканальних   телемереж,
передбачаються в  Державному  бюджеті  України  окремим  рядком  у
видатках Національної ради.

     12. Кількість  каналів,  мереж  мовлення  та  телемереж,  які
передбачають  використання  радіочастотного  ресурсу  України   по
кожній  територіальній  категорії,  враховуючи  також  мовлення  з
використанням  цифрових  технологій,   визначається   Національною
радою.

     13. Розробка  висновків  щодо можливості та умов користування
радіочастотним     ресурсом     України     телерадіоорганізаціями
здійснюється    визначеними   законом   органами   радіочастотного
планування лише за замовленням Національної ради.

     Стаття 23. Ліцензування мовлення

     1. Ліцензування мовлення здійснюється  виключно  Національною
радою відповідно до порядку та вимог,  встановлених цим Законом та
Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).

     2. Ліцензування   мовлення   іноземних   телерадіоорганізацій
забороняється.

     3. Залежно   від   організаційно-технологічних   особливостей
розповсюдження  програм  Національна  рада  видає ліцензії на такі
види мовлення:

     супутникове;

     ефірне;

     кабельне;

     проводове;

     багатоканальне.

     4. Залежно від території розповсюдження програм  визначається
територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу
мовлення або багатоканальної телемережі:

     загальнонаціональне мовлення - мовлення не менше ніж  на  дві
третини населення кожної з областей України;

     регіональне мовлення - мовлення на регіон (область,  декілька
суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;

     місцеве мовлення  -  мовлення  на  один  чи  кілька  суміжних
населених  пунктів,  яке  охоплює  не  більше  половини  території
області;

     закордонне мовлення  -  мовлення  на  територію  поза  межами
державного кордону України.

     5. Цифрове  мовлення  з використанням радіочастотного ресурсу
України ліцензується як багатоканальне мовлення.

     6. Видача ліцензій на  мовлення  здійснюється  на  конкурсних
засадах  (за  результатами  відкритих конкурсів) або без конкурсів
(за заявковим принципом) у випадках, передбачених цим Законом.

     7. На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на:

     ефірне мовлення;

     багатоканальне мовлення   з   використанням   радіочастотного
ресурсу.

     8. Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:

     супутникове мовлення;

     кабельне мовлення;

     проводове мовлення;

     ефірне мовлення  на  каналі  мовлення багатоканальної ефірної
телемережі у випадку,  передбаченому частиною дев'ятою  статті  22
цього Закону.

     9. Ліцензія на мовлення,  видана Національною радою, є єдиним
і достатнім документом,  що надає ліцензіату право  відповідно  до
умов   ліцензії   здійснювати   мовлення,  користуватися  каналами
мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів
передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на
                мовлення

     1. Юридична особа (суб'єкт господарювання),  яка має на  меті
отримати (продовжити) ліцензію на мовлення,  подає до Національної
ради заяву  про  видачу  (продовження)  ліцензії  за  встановленою
формою.

     2. У заяві повинні міститися такі дані:

     а) відомості   про   засновника   (засновників)  та  власника
(власників) телерадіоорганізації  (для  юридичних  осіб  -  назва,
юридична  адреса,  банківські  реквізити,  а  для  фізичних осіб -
прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата  народження,   громадянство,
адреса)  і  відомості  про  розподіл часток статутного фонду;  для
акціонерного товариства - повний список акціонерів,  які володіють
пакетами акцій більш як по 5 відсотків;

     б) відомості   про  особовий  склад  керівних  та  наглядових
органів телерадіоорганізації:  керівник  організації,  склад  ради
директорів,  склад  наглядової  ради  тощо  (для  кожної  з осіб -
прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата  народження,   громадянство,
адреса);

     в) назва   організації,   її   юридична   адреса,  банківські
реквізити, контактні  телефони  та  інші  вихідні  дані  (логотип,
позивні, емблема тощо);

     г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону;

     ґ) передбачувана  територія розповсюдження програм відповідно
до вимог статті 23 цього Закону;

     д) порядок  розгляду  заяви  -  за  конкурсом  на   отримання
ліцензії  або на позаконкурсних засадах відповідно до вимог статей
22 і 25 цього Закону та рішення Національної ради;

     е) характеристики   каналу   мовлення,    мережі    мовлення,
багатоканальної телемережі:

     для наземного   ефірного  та  мережного  мовлення  -  частота
(частоти), місцезнаходження     та      потужність      передавача
(передавачів), територія впевненого прийому сигналу;

     для супутникового   мовлення   -   відомості   про  параметри
супутникового каналу мовлення та територію охоплення;

     для мовлення     в     багатоканальних     телемережах     та
багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій,  що здійснює
обслуговування   і   експлуатацію   телемережі,   місцезнаходження
головної  станції  багатоканальної  мережі,  максимальна кількість
каналів (ресурс) багатоканальної  мережі,  територія  розташування
(прийому) багатоканальної мережі;

     є) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення;

     ж) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі;

     з) кількість   домогосподарств  на  передбачуваній  території
розповсюдження програм.

     3. Телерадіоорганізація до  заяви  про  видачу  (продовження)
ліцензії додає:

     копії затверджених   у   встановленому   порядку   установчих
та статутних   документів   телерадіоорганізації    як    суб'єкта
господарювання;

     копію свідоцтва   про   реєстрацію   телерадіоорганізації  як
суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності);

     орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації;

     програмну концепцію мовлення відповідно до  вимог  статті  28
цього Закону.

     4. У  разі  наявності  розгалуженої мережі мовлення,  значної
кількості передавачів,  інших вихідних даних  телерадіоорганізація
вносить їх на окремих бланках як додаток до заяви.

     5. Для   забезпечення  дотримання  визначених  законодавством
антимонопольних обмежень та  обмежень  стосовно  частки  іноземних
власників у статутному фонді телерадіоорганізації Національна рада
має право:

     додатково запитати  і   отримати   від   телерадіоорганізації
інформацію  щодо розподілу часток статутних фондів юридичних осіб,
які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами;

     запитати висновок органів Антимонопольного  комітету  України
щодо   монополізації   чи   суттєвого   обмеження   конкуренції  в
інформаційній сфері.

     6. Вимагання  інших  документів  для   видачі   (продовження)
ліцензії не допускається.

     7. Якщо   видача   ліцензії   здійснюється  за  реєстраційним
принципом у порядку позаконкурсного  розгляду,  заява  про  видачу
ліцензії  на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається
у місячний строк з дня  її  надходження  до  Національної  ради  з
обов'язковим повідомленням про це рішення заявника.

     8. При  проведенні  конкурсу  на видачу ліцензії розгляд заяв
про видачу ліцензії здійснюється відповідно до статей 25, 26 цього
Закону.

     9. Розгляд   заяв   про   продовження  ліцензії  здійснюється
відповідно до статті 33 цього Закону.

     10. Національна  рада  може   залишити   заяву   про   видачу
(продовження)  ліцензії без розгляду відповідно до вимог статті 29
цього Закону.

     11. За результатами розгляду заяви Національна  рада  приймає
рішення про видачу (продовження) ліцензії або про відмову у видачі
(продовженні) ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

     Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення

     1. За результатами відкритих  конкурсів  здійснюється  видача
ліцензій  на  мовлення,  пов'язане з використанням радіочастотного
ресурсу,  а також  мовлення  на  вільних  каналах  багатоканальних
мереж.

     2. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється,  оголошується і
проводиться Національною радою.  Національна рада може  ініціювати
проведення  конкурсу  за  власною  ініціативою  або за відповідним
зверненням телерадіоорганізації.

     3. Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за
наявності вільних каналів мовлення,  мереж мовлення, вільного часу
на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:

     а) отримано висновки про  можливість  та  умови  використання
радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення, на яких ще не
відбувалося мовлення, та відповідні висновки щодо електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів мовлення;

     б) попередній  ліцензіат за 180 днів до закінчення строку дії
ліцензії не подав заяву до Національної ради на її продовження або
Національна рада відмовила цьому ліцензіату у продовженні ліцензії
в порядку, визначеному цим Законом;

     в) ліцензія  попереднього  ліцензіата  анульована  згідно   з
вимогами цього Закону;

     г) ліцензія   переможця   попереднього   конкурсу  не  набула
чинності  у  зв'язку  з  несплатою   ним   у   визначений   термін
ліцензійного збору відповідно до вимог цього Закону.

     4. Конкурс   на   отримання  ліцензії  оголошується  рішенням
Національної   ради.   Повідомлення   про   проведення    конкурсу
публікується   в   засобах   масової   інформації,   перелік  яких
визначається Національною радою,  не пізніше ніж  за  60  днів  до
закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії.

     5. У повідомленні вказуються:

     а) граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії, включаючи
повторну  подачу  після  усунення  причин  залишення   заяви   без
розгляду відповідно до вимог статті 24 цього Закону;

     б) граничні  терміни  підбиття  підсумків  конкурсу,  які  не
повинні перевищувати 60 днів  після  завершення  прийому  заяв  на
видачу ліцензії;

     в) стислі  відомості про канал мовлення,  мережу мовлення або
канал (канали) багатоканальної телемережі,  з  використанням  яких
здійснюється мовлення;

     г) конкурсні умови та граничні терміни їх виконання;

     ґ) особливості  мовлення на каналі,  в мережі мовлення або на
каналі (каналах) багатоканальної телемережі;

     д) максимальний розмір ліцензійного збору;

     е) конкурсна гарантія;

     є) граничний обсяг мовлення;

     ж) адреса, за якою мають подаватися заяви на видачу ліцензії.

     6. До участі в  конкурсі  допускаються  юридичні  особи,  які
подали  до Національної ради заяву про видачу ліцензії на мовлення
та інші документи відповідно до вимог статті 24 цього Закону.

0

3

7. До участі в конкурсі не допускаються:

     юридичні особи,  заяви яких було залишено без розгляду згідно
зі статтею 29 цього Закону;

     юридичні особи,  які  не відповідають вимогам статті 12 цього
Закону  щодо  заснування  телерадіоорганізацій,  частки  власності
іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному
фонді телерадіоорганізації та установчих  і  статутних  документів
телерадіоорганізації.

     8. Національна   рада   приймає   вмотивоване   рішення   про
недопущення юридичної особи до конкурсу і  повідомляє  їй  про  це
протягом  30  днів  після отримання відповідної заяви.  Це рішення
може бути оскаржене в судовому порядку.

     9. Якщо у визначений  термін  не  надійшло  жодної  заяви  на
видачу ліцензії, Національна рада може продовжити граничний термін
прийому заяв,  відкласти  проведення  конкурсу  на  певний  строк,
змінити конкурсні умови, припинити проведення конкурсу.

     10. Наявність  заяви  лише  одного претендента не дає підстав
для  продовження  граничного  терміну  прийому  заяв,  відкладення
проведення  конкурсу  на  певний  строк,  зміни  конкурсних  умов,
припинення проведення конкурсу.

     11. Конкурсні  умови  визначаються  Національною   радою   до
оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної
ради.

     12. Конкурсні умови включають:

     а) ліцензійні умови для відповідного виду мовлення;

     б) вимоги до програмної концепції мовлення;

     в) вимоги   щодо   організаційно-технічних,   фінансових   та
інвестиційних зобов'язань майбутнього ліцензіата.

     13. Рішення  про  переможця  конкурсу  та про видачу ліцензії
приймається Національною радою в місячний термін після  завершення
прийому заяв на отримання ліцензії.

     14. При   розгляді   заяв  Національна  рада  надає  перевагу
телерадіоорганізації, яка:

     а) здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов;

     б) надає    перевагу     соціально     важливим     програмам
(інформаційним,  соціально-політичним,  дитячим тощо), задовольняє
інформаційні потреби національних  меншин  та  забезпечує  свободу
слова;

     в) має      перевагу      у      фінансово-економічних     та
професійно-технічних можливостях телерадіомовлення.

     15. Керуючись  принципами  діяльності   телерадіоорганізацій,
визначеними  цим Законом,  Національна рада може розширити перелік
критеріїв за умови їх публічного оголошення до кожного конкурсу.

     16. Протягом   п'яти   робочих   днів   після   протокольного
оформлення підсумків конкурсу Національна рада письмово повідомляє
заявників про ухвалене рішення  (копія  рішення  надсилається  або
видається).

     17. Ліцензія    на    мовлення   оформляється   і   видається
телерадіоорганізації,  яка перемогла в конкурсі,  протягом 10 днів
після    сплати    нею    грошового   (ліцензійного)   збору,   що
підтверджується   відповідним   документом    органу    Державного
казначейства  України,  за  умови,  що  сплату  здійснено протягом
місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії.

     18. Умови ліцензії на  мовлення,  отриманої  за  результатами
конкурсу,   визначаються   Національною  радою  за  погодженням  з
майбутнім ліцензіатом відповідно до конкурсних умов  та  заявлених
ліцензіатом характеристик мовлення і зобов'язань. Після завершення
конкурсу  телерадіоорганізація-переможець  може  взяти   на   себе
додаткові зобов'язання, які також оформлюються як умови ліцензії.

     19. Національна   рада   може   залучати  державні  установи,
неурядові  організації  та   об'єднання   громадян   для   надання
експертних  висновків  щодо можливостей претендентів.  Ці висновки
мають для Національної ради рекомендаційний характер.

     Стаття 26. Конкурсна гарантія

     1. Для підтвердження  намірів  та  зобов'язань  щодо  власних
пропозицій  до  конкурсу на отримання ліцензії претендент здійснює
грошовий внесок під конкурсну гарантію.

     2. Конкурсна гарантія є  обов'язковою  умовою  для  участі  в
конкурсі.   Розмір   грошового   внеску   під  конкурсну  гарантію
встановлюється рішенням Національної ради  за  умови,  що  він  не
перевищує    10   відсотків   заявленого   максимального   розміру
ліцензійного збору.

     3. Грошовий  внесок  під  конкурсну  гарантію   зараховується
переможцеві   конкурсу  на  отримання  ліцензії  в  загальну  суму
ліцензійного збору.  Грошовий внесок інших учасників, які не стали
переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету.

     Стаття 27. Ліцензія на мовлення

     1. Ліцензія   на   мовлення   видається   не  пізніше  ніж  у
десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення  про
видачу  ліцензії  за  умови  сплати  ліцензійного збору і є єдиною
законною підставою на право мовлення.

     2. Форма ліцензії  на  мовлення  встановлюється  Національною
радою відповідно до вимог цього Закону.

     3. У ліцензії на мовлення вказуються:

     а) назва  телерадіоорганізації,  її реквізити та інші вихідні
дані (логотип, позивні, емблема тощо);

     б) місцезнаходження, юридична та фактична адреси організації;

     в) вид мовлення та територія розповсюдження програм згідно  з
додатком до ліцензії;

     г) загальні характеристики каналу мовлення,  мережі мовлення,
багатоканальної   телемережі   (для   багатоканальних    телемереж
вказується оператор телекомунікацій);

     ґ) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення;

     д) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі;

     е) дата набрання ліцензією чинності;

     є) строк дії ліцензії.

     4. Обов'язковими додатками до ліцензії на мовлення є:

     програмна концепція мовлення;

     організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання,
взяті організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору або під
час розгляду її заяви Національною радою при отриманні ліцензії на
позаконкурсних засадах;

     докладні характеристики  каналу  мовлення,  мережі  мовлення,
багатоканальної телемережі: частота (частоти), місцезнаходження та
потужність  передавача  (передавачів),  територія   розповсюдження
програм,   місцезнаходження   головної   станції   багатоканальної
телемережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної
телемережі,   територія   розташування  (прийому)  багатоканальної
мережі;

     відомості про            власників            (співвласників)
організації-ліцензіата та розподіл часток її статутного фонду, для
акціонерного товариства - повний список акціонерів,  які володіють
пакетами акцій більш як по п'ять відсотків;

     відомості про   органи   управління   організації-ліцензіата:
керівник  організації,  члени  органів  управління  організації  -
правління,  ради  директорів,  наглядової  ради тощо (для кожної з
осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство,
адреса).

     5. Визначені  ліцензією  на мовлення та додатками до ліцензії
організаційні,  технологічні та змістовні характеристики мовлення,
а    також    організаційно-технічні,    фінансові,   інвестиційні
зобов'язання ліцензіата становлять умови ліцензії на мовлення.

     6. Умови  ліцензії   визначаються   Національною   радою   за
погодженням  з  претендентами  на  отримання  ліцензії  в порядку,
визначеному цим Законом,  та затверджуються рішенням  Національної
ради.

     7. Ліцензіат    зобов'язаний   виконувати   умови   ліцензії.
Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а
в  разі  їх  порушення  - застосовує штрафні санкції відповідно до
вимог цього Закону.

     Стаття 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації

     1. Вимоги     до      програмної      концепції      мовлення
телерадіоорганізації визначаються Національною радою відповідно до
цього Закону.

     2. Програмна    концепція    мовлення    телерадіоорганізації
визначає:

     частку програм власного виробництва;

     мінімальну частку національного аудіовізуального продукту;

     максимальну частку   аудіовізуальної   продукції   іноземного
виробництва;

     максимальні обсяги ретрансляції та  орієнтовний  перелік  (за
жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати;

     жанровий розподіл програм та передач.

     3. Основу  програмної концепції мовлення телерадіоорганізації
мають становити такі передачі:

     інформаційно-аналітичні та публіцистичні;

     культурно-мистецькі;

     науково-просвітницькі;

     розважальні.

     4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках  часу
між  07.00  та  23.00  повинні  дотримуватися  таких пропорцій між
українськими та іноземними програмами:

     програми європейського виробництва повинні становити не менше
80  відсотків,  у  тому  числі  не  менше  50 відсотків - програми
українського виробництва;

     у радіопрограмах  музичні   твори   українських   авторів   і
виконавців  повинні  становити  не  менше  50 відсотків загального
щотижневого обсягу мовлення.

     5. Ліцензіат не має права  розповсюджувати  програми,  здатні
впливати на нормальний фізичний,  розумовий або моральний розвиток
дітей та юнацтва,  і програми,  що містять сцени,  які  викликають
жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени,
звернені до сексуальних інстинктів.

     6. Текстовий  супровід  не  може  містити  брутальних   слів,
висловів  тощо.  Умови  цього  пункту  не  поширюються на кодовані
системи багатоканального мовлення.

     7. Програмна концепція багатоканального мовлення визначає:

     перелік програм,  які надаються у фіксованому пакеті,  у тому
числі    власні    програми    ліцензіата    та   програми   інших
телерадіоорганізацій;

     умови розповсюдження кожної із програм  -  у  відкритому  або
кодованому вигляді;

     програмні концепції  мовлення  по  кожній  з  власних програм
ліцензіата відповідно  до  вимог  частин  другої  і  третьої  цієї
статті.

     8. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної
концепції мовлення.

     9. Зміни  до  програмної  концепції  мовлення   вносяться   в
порядку, визначеному цим Законом.

     Стаття 29. Залишення заяви про видачу ліцензії на мовлення
                без розгляду

     1. Заява про видачу  ліцензії  на  мовлення  залишається  без
розгляду, якщо:

     а) заяву   подано  (підписано)  особою,  яка  не  має  на  це
повноважень;

     б) заяву подано з порушеннями вимог статті 24 цього Закону;

     в) раніше  видано  ліцензію  телерадіоорганізації  з  тією  ж
назвою і на тій же території мовлення.

     2. Про залишення заяви без розгляду заявнику повідомляється у
письмовій формі з викладенням причин протягом  семи  робочих  днів
після реєстрації заяви.

     3. Після  усунення  причин,  що  були підставою для залишення
заяви без розгляду,  заява  розглядається  по  суті  в  порядку  і
строки, що встановлені цим Законом.

     4. Якщо  причини,  що  були підставою для залишення заяви без
розгляду,  було усунуто до  завершення  терміну  подачі  заяв  для
участі  у  конкурсі  на  отримання ліцензій,  телерадіоорганізація
допускається до участі в конкурсі.

     Стаття 30. Відмова у видачі ліцензії на мовлення

     1. При проведенні конкурсу на  видачу  ліцензії  на  мовлення
підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника
за результатами конкурсного відбору.

     2. При розгляді заяви на видачу  ліцензії  на  позаконкурсних
засадах Національна рада може відмовити у видачі ліцензії, якщо:

     а) організація-заявник  не  відповідає ліцензійним вимогам на
заявлений вид мовлення,  у тому числі визначеним статтею 12  цього
Закону  вимогам  щодо  заснування телерадіоорганізацій,  обмеження
частки  власності  іноземних  фізичних   та   юридичних   осіб   в
акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації, а також до
установчих і статутних документів телерадіоорганізації;

     б) зазначені у заяві  відомості  на  момент  її  розгляду  не
відповідають дійсності;

     в) заяву  подано  до  закінчення  одного року з дня прийняття
рішення про анулювання ліцензії телерадіоорганізації-заявника;

     г) у заявника  відсутні  можливості  (економічні,  фінансові,
технічні) здійснювати мовлення із заявленими характеристиками.

     3. Рішення   про   відмову  у  видачі  ліцензії  на  мовлення
приймається Національною радою за результатами  розгляду  заяви  і
протягом  п'яти  робочих днів після протокольного оформлення цього
рішення надсилається заявникові у письмовій формі  із  зазначенням
підстав відмови.

     4. Рішення  про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
в судовому порядку в місячний термін.

     Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення
                ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на
                мовлення та ліцензій провайдера програмної
                послуги

     1. За видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та
ліцензій  провайдера  програмної  послуги  сплачується ліцензійний
збір.

     Розмір ліцензійного збору для аналогового  ефірного  мовлення
визначається за формулою:

     P = (k х T х S х Q) - D - V - N, де:

     Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії;

     k -   ваговий   коефіцієнт,   який   враховує  рентабельність
мовлення:

     k = 0,00006 для аналогового ефірного телебачення;

     k = 0,00002 для радіомовлення;

     T - добовий обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 (годин);

     S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у гривнях);

     Q -   кількість   населення,   що   проживає   на   території
розповсюдження  програм,  за  даними останнього перепису населення
України.

     D = (k х T х S х Q) х (T  / T), де:
                             d

     D - розмір знижки за поширення дитячих передач;

     T  - середньодобовий обсяг поширення дитячих передач.
      d

     V = (k х T х S х Q) х (T  /T) x 0,5, де:
                             v

     V - розмір знижки за поширення власних передач;

     T  - середньодобовий обсяг поширення власних передач.
      v

     N = (k х T х S х Q) х ((T  - T  )/ T) x 0,25, де:
                              n    v

     N - розмір знижки за поширення національних передач;

     T  - середньодобовий обсяг поширення національних передач.
      n

     Розмір ліцензійного збору для провайдера  програмної  послуги
визначається за формулою:

     Р = (Q/с х (B - Bu*) х S х k) / Qp, де:

     Q -   кількість   населення,   що   проживає   на   території
розповсюдження програм;

     с -  середня  кількість  осіб  у  сім'ї,  що   встановлюється
Держкомстатом;

     B -   кількість   програм,   що   ретранслюються  провайдером
програмної послуги;

     Bu -  кількість  вітчизняних   програм,   що   ретранслюються
провайдером програмної послуги;

     S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у гривнях);

     k -  ваговий коефіцієнт провайдерів,  що пропонують програмну
послугу для:

     від 15 млн і більше домогосподарств = 10;

     від 10 млн до 15 млн домогосподарств = 5;

     від 7,5 млн до 10 млн домогосподарств = 1;

     від 5 млн до 7,5 млн домогосподарств = 0,5;

     від 2,5 млн до 5 млн домогосподарств = 0,1;

     від 1 млн до 2,5 млн домогосподарств = 0,01;

     від 750 тис. до 1 млн домогосподарств = 0,0075;

     від 500 тис. до 750 тис. домогосподарств = 0,005;

     від 250 тис. до 500 тис. домогосподарств = 0,003;

     від 100 тис. до 250 тис. домогосподарств = 0,002;

     від 50 тис. до 100 тис. домогосподарств = 0,001;

     менше 50 тис. домогосподарств = 0,00075.

     Qp - кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють
діяльність      на      тій      же     території,     в     межах
адміністративно-територіальних одиниць.

     * -  у  разі  коли  кількість  програм,   що   ретранслюються
провайдером  програмної  послуги (В),  рівна кількості вітчизняних
програм,  що ретранслюються провайдером (Вu),  то  для  розрахунку
ліцензійного збору застосовується число 1.

     Якщо на  момент видачі ліцензії провайдера програмної послуги
ліцензіат   зобов'язується   безкоштовно   забезпечити   соціально
незахищені  верстви  населення  перетворювачами цифрового сигналу,
розмір ліцензійного збору зменшується на суму відповідних  витрат,
але  не  більше  50 відсотків розрахованого до сплати ліцензійного
збору,  про  що  ліцензіат  протягом  180  днів   надає   офіційні
підтвердження до Національної ради. У разі якщо ліцензіат протягом
встановленого терміну  не  виконав  свої  соціальні  зобов'язання,
Національна  рада здійснює перерахунок розміру ліцензійного збору,
який обов'язковий до сплати. У разі його несплати Національна рада
анулює ліцензію провайдера програмної послуги.

     2. Ліцензійний  збір  перераховується  до  Державного бюджету
України.   Порядок   сплати   ліцензійного   збору    визначається
Національною  радою відповідно до вимог цього Закону.  Ліцензійний
збір  сплачується  заявником  протягом  місяця  з  дня   прийняття
Національною радою рішення про видачу ліцензії.

     3. За   переоформлення   ліцензії  на  мовлення  та  ліцензії
провайдера програмної послуги або  видачу  дубліката  ліцензії  на
мовлення  та  ліцензії  провайдера програмної послуги справляється
плата  в  розмірі  п'яти   неоподатковуваних   мінімумів   доходів
громадян.
{  Стаття  31  в  редакції  Закону  N  1573-VI  (  1573-17  )  від
25.06.2009 }

     Стаття 32. Видача ліцензії на мовлення

     1. Рішення  про  видачу  ліцензії  на  мовлення   приймається
Національною  радою одночасно з рішенням про переможця конкурсу на
отримання ліцензії.

     2. При позаконкурсному розгляді заяви про видачу ліцензії  на
мовлення  Національна рада приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії відповідно до вимог статті 30  цього
Закону.

     3. Ліцензія   на  мовлення  видається  заявнику  на  підставі
рішення Національної ради про видачу ліцензії  не  пізніше  ніж  у
десятиденний  термін  після  внесення  ним ліцензійного збору,  що
підтверджується   відповідним   документом    органу    Державного
казначейства  України.  У  разі,  якщо  Національна  рада прийняла
рішення про інший  порядок  сплати  ліцензійного  збору,  ліцензія
видається  заявнику  не  пізніше ніж у тридцятиденний термін після
прийняття рішення про видачу ліцензії на мовлення.

     Стаття 33. Продовження строку дії ліцензії на мовлення

     1. Кожний ліцензіат  має  право  на  продовження  строку  дії
ліцензії на мовлення.

     2. Для  продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно
не раніше ніж за 210 днів  та  не  пізніше  ніж  за  180  днів  до
закінчення  строку  дії ліцензії подати до Національної ради заяву
про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24
цього  Закону.  Заяву про продовження строку дії ліцензії,  подану
раніше  ніж  за  210  днів  до  закінчення  строку  дії  ліцензії,
Національна  рада  повертає ліцензіату без розгляду протягом п'яти
робочих днів з дня її надходження.

     3. Заява про продовження  строку  дії  ліцензії  на  мовлення
розглядається  і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60
днів до закінчення строку дії ліцензії.

     4. За результатами розгляду заяви  Національна  рада  приймає
рішення  про  продовження  строку дії ліцензії на мовлення або про
відмову у продовженні строку дії ліцензії.  Протягом п'яти робочих
днів   після   прийняття  відповідного  рішення  Національна  рада
письмово повідомляє заявника про результати розгляду  його  заяви.
Копія рішення надсилається або видається.  У рішенні про відмову у
продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає підстави
прийняття  такого  рішення відповідно до вимог частини сьомої цієї
статті.

     5. При розгляді заяви та прийнятті  рішення  про  продовження
дії  ліцензії на мовлення Національна рада не може змінювати умови
ліцензії, крім випадків коли:

     по закінченні строку дії ліцензії  відбувається  перехід  від
аналогового  до цифрового мовлення в порядку,  визначеному статтею
22 цього Закону;

     необхідність зміни технічних характеристик мовлення зумовлена
внесенням  відповідних змін до Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот  України  та/або  Плану  використання  радіочастотного
ресурсу України;

     умови ліцензії не відповідають вимогам закону;

     зміни умов  ліцензії  запропоновані  ліцензіатом і підтримані
Національною радою.

     6. Ліцензія на мовлення з продовженим строком дії  вручається
ліцензіату  Національною  радою  не  раніше ніж в останній робочий
день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати  ліцензійного
збору відповідно до вимог статті 31 цього Закону.
{  Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1957-VI ( 1957-17 ) від 10.03.2010 }

     7. Національна  рада  може  прийняти  рішення  про  відмову у
продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо:

     а) ліцензіат подав заяву на продовження строку  дії  ліцензії
пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;

     б) протягом  дії  ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії
та  вимоги  чинного  законодавства.  Ці  порушення  повинні   бути
підтверджені   рішеннями   та   санкціями  Національної  ради,  не
скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними
судовими рішеннями;

     в) ліцензіат  не  відповідає  вимогам  статті  9  або частини
другої статті 12 цього Закону.

     8. Відмову у продовженні  строку  дії  ліцензії  на  мовлення
можна оскаржити до суду у тримісячний термін.

     9. Організація,  якій  відмовлено  у  продовженні  строку дії
ліцензії на мовлення,  не позбавляється права подавати  заяви  про
видачу  ліцензії  і брати участь у конкурсах на отримання ліцензії
на загальних підставах відповідно до вимог цього Закону.

     Стаття 34. Видача дубліката ліцензії на мовлення

     1. У разі втрати чи пошкодження ліцензії телерадіоорганізація
зобов'язана  звернутися  до Національної ради із заявою про видачу
дубліката ліцензії  за  встановленою  Національною  радою  формою.
Пошкоджена ліцензія додається до заяви. Приймаючи заяву про видачу
дубліката ліцензії на мовлення,  Національна рада реєструє  її  та
видає ліцензіату довідку про її реєстрацію.

     2. Національна  рада  розглядає  заяву  про  видачу дубліката
ліцензії на  мовлення  і  приймає  рішення  про  видачу  дубліката
ліцензії  протягом 10 днів з дня реєстрації заяви.  Протягом п'яти
днів після прийняття рішення  про  видачу  дубліката  ліцензії  на
мовлення  Національна  рада  письмово повідомляє про це заявника і
видає йому дублікат ліцензії на мовлення.

     3. До отримання дубліката  ліцензії  на  мовлення  діяльність
телерадіоорганізації здійснюється на підставі виданої Національною
радою довідки про реєстрацію заяви про видачу  дубліката  ліцензії
на мовлення.

     4. Відомості   ліцензії,   що   дублюється,  переносяться  до
дубліката без змін,  у тому числі дата прийняття рішення та  номер
рішення  про видачу та/або продовження строку дії ліцензії,  строк
дії ліцензії,  дата видачі ліцензії. На бланку ліцензії ставляться
штамп "Дублікат" і дата видачі дубліката.

     5. За видачу дубліката ліцензії справляється плата відповідно
до статті 31 цього Закону.

     Стаття 35. Переоформлення ліцензії на мовлення

     1. У разі зміни даних,  передбачених  частиною  третьою  цієї
статті,   ліцензіат   подає   до   Національної   ради  заяву  про
переоформлення ліцензії на мовлення за  встановленою  Національною
радою формою.

     2. До заяви додаються завірені у встановленому порядку  копії
документів,   які  підтверджують  необхідність  внесення  змін  до
ліцензії.

     3. Підставами  для переоформлення ліцензії на мовлення можуть
бути:

     а) організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата;

     б) наміри  ліцензіата  змінити  організаційні   чи   технічні
характеристики   мовлення  та  внести  відповідні  зміни  до  умов
ліцензії;

     в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у  зв'язку  із
переходом від аналогового до цифрового мовлення.

     4. При  виникненні  підстав  для  переоформлення  ліцензії на
мовлення у зв'язку  з  організаційними  змінами  статусу  та  умов
діяльності  ліцензіата  він  зобов'язаний протягом 10 робочих днів
подати до Національної ради заяву про переоформлення  ліцензії  та
відповідні  документи  або  їх  нотаріально засвідчені копії,  які
підтверджують зазначені зміни.

     5. Національна рада розглядає заяву  і  приймає  рішення  про
переоформлення  ліцензії  на  мовлення  протягом 10 робочих днів з
дати надходження заяви.

     6. Національна рада відмовляє у  переоформленні  ліцензії  на
мовлення і   розпочинає   дії   стосовно  анулювання  ліцензії  на
мовлення, якщо зміни у складі засновників (співзасновників) та/або
власників  (співвласників)  суперечать вимогам статей 8,  12 цього
Закону.

     7. Заява  про  переоформлення  ліцензії  у зв'язку з намірами
ліцензіата  змінити  організаційні  чи   технічні   характеристики
мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За
результатами  розгляду  Національна  рада  приймає   рішення   про
внесення  змін  до  ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії
або про відмову у внесенні змін до ліцензії.

     8. Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку  із  переходом
від  аналогового  до  цифрового  мовлення розглядається у місячний
термін з дати її надходження.

     9. За результатами розгляду Національна рада приймає  рішення
про   внесення  змін  до  ліцензії  та  відповідне  переоформлення
ліцензії.  При  цьому  зміни  до  програмної  концепції   мовлення
вносяться відповідно до Плану розвитку.

     10. Якщо пропозиції заявника щодо внесення змін до програмної
концепції  мовлення  не  відповідають  вимогам   Плану   розвитку,
Національна  рада  може  відмовити  у  переоформленні  ліцензії на
мовлення у зв'язку  із  переходом  від  аналогового  до  цифрового
мовлення   і   оголосити   конкурс   на   отримання   ліцензії  на
багатоканальне  мовлення.  При   цьому   за   чинним   ліцензіатом
залишається  право  мовлення  на  одному  з каналів нової цифрової
багатоканальної  телемережі,  а  також   право   бути   оператором
телекомунікації на всю цифрову багатоканальну телемережу.

     11. Переоформлена  ліцензія  на мовлення видається ліцензіату
не пізніше ніж через 10 днів після  прийняття  Національною  радою
відповідного   рішення   за   умови   внесення   ним   сплати   за
переоформлення  ліцензії  відповідно  до  вимог  статті  31  цього
Закону.

     12. Строк  дії  переоформленої  ліцензії  на мовлення не може
перевищувати   строку   дії,   зазначеного    в    ліцензії,    що
переоформлювалася.

     13. У  разі  переоформлення  ліцензії на мовлення Національна
рада приймає рішення про  визнання  недійсною  ліцензії,  що  була
переоформлена,  з внесенням відповідних змін до Державного реєстру
телерадіоорганізацій України.

     14. У разі відмови у  внесенні  змін  ліцензіат  зобов'язаний
здійснювати мовлення відповідно до умов чинної ліцензії.

     15. При  видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія на
мовлення вилучається.

     Стаття 36. Строк дії ліцензії на мовлення

     1. Ліцензія  на  мовлення  видається  на  строк,   визначений
Національною радою відповідно до заяви про видачу ліцензії, але не
менш як:

     для ефірного  мовлення  та   багатопрограмного   мовлення   в
багатоканальних телемережах - на 7 років;

     для супутникового,  проводового,  кабельного мовлення - на 10
років.

     2. Після закінчення строку дії ліцензія на  мовлення  втрачає
чинність,  за  винятком  випадків,  коли вчасно подана ліцензіатом
заява про продовження дії ліцензії на мовлення не була  розглянута
Національною радою у визначені цим законом строки.  У цих випадках
ліцензія  залишається  чинною  до  прийняття  Національною   радою
рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні
дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

     Стаття 37. Анулювання ліцензії на мовлення

     1. Анулювання ліцензії на мовлення здійснюється  Національною
радою у випадках, передбачених цим Законом.

     2. Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі:

     а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;

     б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;

     в) несплати   ліцензіатом   ліцензійного   збору   у  строки,
встановлені відповідно до вимог цього Закону;

     г) відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року
від дня видачі ліцензії;

     ґ) рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення.

0

4

3. Національна   рада   приймає   вмотивоване   рішення   про
анулювання ліцензії на мовлення протягом 15 робочих  днів  з  дати
надходження  документів  щодо  наявності  зазначених  підстав  для
анулювання. Рішення Національної ради про анулювання ліцензії може
бути оскаржено у судовому порядку.

     4. Національна   рада   письмово  повідомляє  про  анулювання
ліцензії ліцензіата та відповідних  операторів  телекомунікацій  у
триденний  термін  з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії
на мовлення,  якщо це рішення не оскаржено у судовому  порядку.  У
разі оскарження рішення Національної ради до суду Національна рада
письмово  повідомляє  про  анулювання   ліцензії   ліцензіата   та
відповідних  операторів  телекомунікацій  у триденний термін з дня
набрання рішенням суду про анулювання ліцензії законної сили.

     5. Національна рада може звертатися до  суду  про  анулювання
ліцензії на мовлення на підставі:

     а) факту    передачі    ліцензії    іншій    юридичній    або
фізичній особі-неліцензіату  з  метою проведення нею інформаційної
діяльності;

     б) факту   несвоєчасного  подання  заяви  про  переоформлення
ліцензії у зв'язку  з  організаційними  змінами  статусу  та  умов
діяльності ліцензіата;

     в) факту   невиконання  розпоряджень  про  усунення  порушень
законодавства та ліцензійних вимог;

     г) факту  відмови  ліцензіата   у   проведенні   працівниками
Національної  ради  перевірки  його діяльності відповідно до вимог
законодавства України;

     ґ) факту невідповідності  ліцензіата  визначеним  статтею  12
цього   Закону   вимогам   щодо  заснування  телерадіоорганізацій,
обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб  в
акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації, а також до
установчих і статутних документів телерадіоорганізації.

     6. Виконання рішення суду про анулювання ліцензії на мовлення
здійснюється    у   загальному   порядку   відповідно   до   вимог
законодавства.

     Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру
                телерадіоорганізацій України

     1. Суб'єкти   господарювання,   які   отримали   ліцензію  на
мовлення,   підлягають   державній    реєстрації    як    суб'єкти
інформаційної діяльності.

     2. Телерадіоорганізації,  які  не мають ліцензій на мовлення,
можуть зареєструватися як  суб'єкти  інформаційної  діяльності  за
власним бажанням.

     3. Студії-виробники,  які  не  мають  ліцензій  на  мовлення,
можуть зареєструватися як  суб'єкти  інформаційної  діяльності  за
власним бажанням.

     4. Державна  реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів
інформаційної діяльності здійснюється Національною радою.

     5. Державна реєстрація суб'єктів господарювання, які отримали
ліцензії  на  мовлення,  здійснюється  шляхом внесення відповідних
даних  до  Державного  реєстру  телерадіоорганізацій   України   у
триденний строк з дня видачі ліцензії на мовлення.

     6. Державна реєстрація студії-виробника, який не має ліцензії
на   мовлення,   здійснюється   на   підставі   заяви    керівника
студії-виробника  шляхом  внесення відповідних даних до Державного
реєстру  телерадіоорганізацій  України  та  видачі  свідоцтва  про
державну реєстрацію.

     7. Форма  заяви  визначається  Національною  радою.  У  заяві
вказуються такі реєстраційні відомості:

     а) назва телерадіоорганізації;

     б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

     в) програмні цілі або тематична спрямованість;

     г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації;

     ґ) контактні телефони, електронна адреса.

     8. До заяви про державну реєстрацію додаються належним  чином
засвідчені копії  свідоцтва  про  державну  реєстрацію   юридичної
особи,  статуту,  довідки  місцевого  органу  Державного  комітету
статистики України про включення телерадіоорганізації  до  Єдиного
державного реєстру підприємств і організацій України.

     9. Національна рада  може  відмовити  в  розгляді  заяви  про
внесення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України,  якщо
заява не  відповідає  вимогам  цього  Закону.  У  разі  відмови  в
розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання
заяви повідомляє про це заявника з обов'язковим зазначенням причин
відмови.

     10. Протягом   трьох   робочих  днів  після  отримання  заяви
Національна  рада  вносить  телерадіоорганізацію   до   Державного
реєстру  телерадіоорганізацій  України  і  не  пізніше  ніж  через
тиждень після внесення до цього реєстру видає телерадіоорганізації
свідоцтво   про   державну  реєстрацію  встановленого  зразка.  За
оформлення свідоцтва про державну реєстрацію справляється плата  в
розмірі  п'яти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  яка
зараховується на поточний рахунок Національної ради.

     11. Державний  реєстр   телерадіоорганізацій   України   веде
Національна  рада.  До  зазначеного  реєстру  вносяться  дані  про
телерадіоорганізації,  які  отримали  ліцензії  на  мовлення   або
зареєструвалися  як  суб'єкти  інформаційної діяльності в порядку,
визначеному цим Законом.

     12. Стосовно  телерадіоорганізацій,  які  отримали   ліцензію
(ліцензії) на мовлення, до Державного реєстру телерадіоорганізацій
України вносяться такі відомості:

     а) назва телерадіоорганізації;

     б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

     в) програмні цілі або тематична спрямованість;

     г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації;

     ґ) контактні телефони, електронна адреса;

     д) про   власників   і    засновників    телерадіоорганізації
відповідно до вимог статті 24 цього Закону;

     е) про   особовий   склад   керівних  та  наглядових  органів
телерадіоорганізації відповідно до вимог статті 24 цього Закону;

     є) дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення;

     ж) серія та номер ліцензії;

     з) строк дії ліцензії;

     и) вид (види) мовлення, обсяги мовлення і час мовлення;

     і) територіальні           характеристики            мовлення
(загальнонаціональне,   регіональне   або  місцеве  з  визначенням
відповідних областей, районів і населених пунктів);

     ї) про переоформлення ліцензії,  внесення змін  до  ліцензії,
видачу її копії або дубліката;

     й) про продовження ліцензії;

     к) про  накладання  на  телерадіоорганізацію штрафних санкцій
відповідно до вимог цього Закону;

     л) дата і номер рішення про визнання  ліцензії  недійсною  та
про її анулювання.

     13. Відомості,  зазначені  у частині дванадцятій цієї статті,
вносяться  до  Державного  реєстру  телерадіоорганізацій   України
протягом  трьох  робочих днів після видачі (продовження,  внесення
змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії на мовлення.

     14. Доступ до Державного реєстру телерадіоорганізацій України
є вільним. Порядок користування зазначеним реєстром і розмір плати
за  надання  письмової  інформації  щодо   даних   цього   реєстру
встановлюються   Національною  радою.  Національна  рада  розміщує
відомості  Державного  реєстру  телерадіоорганізацій  України   на
веб-сайті  та  двічі  на  рік  публікує  їх  в офіційному бюлетені
Національної ради.

                          Р о з д і л  IV

    ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ ТЕЛЕМЕРЕЖАХ.
            СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙОМУ. РЕТРАНСЛЯЦІЯ

     Стаття 39. Мовлення в багатоканальних телемережах

     1. Багатоканальні  телемережі  як  телекомунікаційні   мережі
створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно
до вимог Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).

     2. Для   розповсюдження   телерадіопрограм   та   передач   у
багатоканальній   телемережі   суб'єкти   господарювання   повинні
отримати відповідну ліцензію Національної ради.

     3. Право на розповсюдження телерадіопрограм у багатоканальних
телемережах мають виключно:

     а) телерадіоорганізації,  що  отримали ліцензії на мовлення з
використанням ресурсу  багатоканальної  телемережі  відповідно  до
вимог статті 23 цього Закону;

     б) суб'єкти  господарювання,  яким  Національна  рада  видала
ліцензію провайдера програмної послуги.

     4. Телерадіоорганізації здійснюють мовлення  з  використанням
ресурсу  багатоканальної телемережі відповідно до умов ліцензії на
мовлення та угоди з оператором багатоканальної телемережі.

     5. Провайдери     програмної      послуги      використовують
багатоканальну   телемережу   на   підставі   ліцензії  провайдера
програмної   послуги   та   відповідної   угоди    з    оператором
багатоканальної телемережі.

     6. Оператор  багатоканальної  телемережі  може  сам  надавати
програмну  послугу  за   умови   отримання   ліцензії   провайдера
програмної послуги.

     7. Надання   програмної   послуги  абоненту  здійснюється  на
підставі угоди між абонентом і ліцензіатом,  укладеної  відповідно
до чинного законодавства. Угода обов'язково визначає:

     тип наданого  пакета  програм (пакет універсальної програмної
послуги,   стандартний   пакет   або   індивідуальний   пакет   на
замовлення);

     перелік телерадіопрограм    та    передач,    які   провайдер
зобов'язується надавати абоненту;

     абонентну плату за  пакет  і/або  плату  за  надання  окремих
телерадіопрограм та передач.

     8. До  закінчення строку дії угоди провайдер не має права без
офіційно  оформленого  погодження  абонента   вносити   зміни   до
характеристик програмної послуги, зазначених у частині сьомій цієї
статті.

     9. Провайдер   зобов'язаний   забезпечити   усім    абонентам
можливість  отримання  програм універсальної програмної послуги та
включити такі програми до всіх пакетів програм.

     Для розповсюдження програм універсальної  програмної  послуги
провайдер   не   зобов'язаний  укладати  договори  з  відповідними
телерадіоорганізаціями.

     10. Провайдер  програмної  послуги  може   розпочинати   свою
діяльність   з   моменту   отримання   ліцензії   і  затвердженого
Національною   радою   складу   пакета   (пакетів)   універсальної
програмної послуги.

     11. Провайдер   програмної  послуги  самостійно,  виходячи  з
ринкового попиту,  встановлює розмір  абонентної  плати  за  різні
пакети   програм   та   інші   інформаційні   послуги.  Державному
регулюванню  підлягає  виключно   розмір   абонентної   плати   за
користування універсальною програмною послугою.

     12. У   разі   порушення   провайдером   вимог  законодавства
Національна  рада  застосовує  до  нього  визначені  цим   Законом
санкції.

     Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги

     1. Для    організації    діяльності   (мовлення)   кабельного
телебачення і радіомовлення суб'єкт господарювання (провайдер  або
оператор  телекомунікацій  чи  оператор  кабельних  мереж) повинен
отримати ліцензію (дозвіл) у Національній раді.

     2. Ліцензування діяльності (мовлення) кабельного  телебачення
і радіомовлення здійснюється за реєстраційним принципом.  Ліцензія
видається без конкурсу на підставі заяви на термін 10 років.

     3. Заява про видачу ліцензії  провайдера  програмної  послуги
подається  відповідно  до  вимог статті 24 цього Закону.  До заяви
додаються:

     а) загальна   концепція   пакетування   (перелік)    програм,
придбаних для ретрансляції;

     б) документи,   які   підтверджують  придбання  та  право  на
розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

     4. Загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для
ретрансляції  (пропозиції  абонентам)  є  обов'язковим додатком до
ліцензії  на  діяльність  (мовлення)  кабельного   телебачення   і
радіомовлення.  Цей додаток підлягає щорічній перереєстрації.  Для
перереєстрації  ліцензіат  повинен  подати  до  Національної  ради
інформацію   про   виконання  концепції  добору  програм  протягом
попереднього року.
5. Заява про видачу ліцензії  провайдера  програмної  послуги
розглядається  і  рішення щодо неї приймається у місячний термін з
дня її надходження до Національної ради.

     6. За результатами розгляду заяви  Національна  рада  приймає
рішення:

     а) про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;

     б) про  затвердження  пакета  (пакетів) програм універсальної
програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах)  та/або
на  території  (територіях),  де передбачається надання програмної
послуги.

     7. Ліцензію   провайдера   програмної   послуги   може   бути
анульовано  в  судовому  порядку  за  поданням Національної ради у
зв'язку з  систематичними  порушеннями  ним  вимог  цього  Закону,
законодавства України про захист суспільної моралі,  законодавства
України про авторські та суміжні права.

     8. Права,  які надає ліцензія провайдера програмної  послуги,
не можуть бути передані іншій особі (юридичній чи фізичній).

     Стаття 41. Системи колективного прийому

     1. Системи  колективного  прийому  теле-  та/чи  радіопрограм
створюються з  метою  отримання  споживачами  можливості  якісного
приймання  за допомогою побутових приймальних засобів телевізійних
та/чи  радіопрограм,  які  розповсюджуються  в  зоні  дії  системи
колективного прийому.

     2. Системи   колективного   прийому   не   кваліфікуються  як
багатоканальні телемережі.  Діяльність їх операторів  не  підлягає
ліцензуванню Національною радою. Розповсюдження програм споживачам
за допомогою системи колективного прийому не  потребує  реєстрації
суб'єкта інформаційної діяльності.

     3. У   складі  багатоканальної  мережі  система  колективного
прийому може бути лише за договірно закріпленою  згодою  власників
будинку   на   це   та  на  схвалений  мешканцями  (потенціальними
абонентами) пакет додаткових послуг багатоканальної телемережі.

     Стаття 42. Ретрансляція телерадіопрограм та передач

     1. Ретрансляція  телерадіопрограм  та  передач,  зміст   яких
відповідає   вимогам   Європейської  конвенції  про  транскордонне
телебачення (  994_444  ),  на  території  України не обмежується.
Порядок ретрансляції регулюється цим Законом.

     2. Суб'єкт  господарювання,  який  перебуває  під юрисдикцією
України,  має на меті здійснювати ретрансляцію  і  отримав  на  це
дозвіл   від  правовласника  (виробника),  який  не  підпадає  під
юрисдикцію країни,  що входить до Європейського Союзу, або країни,
яка   ратифікувала   Європейську   конвенцію   про   транскордонне
телебачення ( 994_444 ), зобов'язаний адаптувати зміст призначених
для ретрансляції програм до вимог законодавства України.

     3. Право    на    ретрансляцію   теле-   та/чи   радіопрограм
визначається  ліцензією  на  мовлення  або  ліцензією   провайдера
програмної послуги.

     4. Максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за
жанрами)  передбачених  до   ретрансляції   програм   та   передач
визначаються  програмною  концепцією  мовлення  згідно  з вимогами
цього Закону.

     5. Провайдери  програмної  послуги  здійснюють   ретрансляцію
телерадіопрограм   та   передач   у   багатоканальних  телемережах
відповідно  до   переліку   телерадіопрограм   та   передач,   які
передбачено надавати у складі програмної послуги.

                          Р о з д і л  V

                  ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

     Стаття 43. Початок мовлення

     1. Організація-ліцензіат   має   право   розпочати   мовлення
протягом року з  дня  набрання  ліцензією  чинності.  Про  початок
мовлення   вона   зобов'язана  у  десятиденний  термін  повідомити
Національну раду.

     2. Власник технічних засобів мовлення або організація,  що їх
експлуатує,  не  має  права  надавати  технічні  засоби мовлення в
користування  телерадіоорганізаціям,  які  не  мають   відповідної
ліцензії або якщо відповідна ліцензія втратила чинність.

     3. Забороняється    розповсюджувати    телерадіопрограми   чи
передачі на територію, більшу від вказаної в ліцензії Національної
ради.

     4. На  одній  території забороняється розповсюдження наземним
ефірним способом однакових за змістом програм.

0

5

5. Ліцензіат  не  має  права  передавати  канал  мовлення   в
суборенду іншим організаціям.

     6. Керівник  телерадіоорганізації  або уповноважена ним особа
дає дозвіл на випуск телерадіопередач чи програм і  несе  особисту
відповідальність за їх зміст та якість.

     Стаття 44. Кореспондентські пункти

     1. Телерадіоорганізації    мають    право   у   встановленому
законодавством України порядку відкривати кореспондентські  пункти
на території України та за її межами.

     2. Кореспондентський пункт є структурним підрозділом (філією)
телерадіоорганізації,  який  створюється  з  метою  інформаційного
забезпечення телерадіоорганізації.

     3. Кореспондентські  пункти  не  мають  права  на  самостійні
мовлення та здійснення інформаційних і рекламних вставок на каналі
мовлення телерадіоорганізації.

     Стаття 45. Акредитація творчих працівників
                телерадіоорганізації

     1. Телерадіоорганізація має право акредитувати своїх  творчих
працівників   в  органах  державної  влади  та  органах  місцевого
самоврядування,  установах,  організаціях і підприємствах,  де діє
порядок акредитації.

     2. Правила    акредитації    повинні    бути   справедливими,
обґрунтованими,     однаковими     та     рівними     для     усіх
телерадіоорганізацій. Правила акредитації повинні бути оприлюднені
відповідними  органом  державної  влади  або   органом   місцевого
самоврядування,  установою, організацією або підприємством, де діє
порядок акредитації.

     3. Орган державної  влади,  орган  місцевого  самоврядування,
установа,  організація,  підприємство не може відмовити у вільному
доступі або       в      акредитації      творчих      працівників
телерадіоорганізації, якщо інше не передбачене законом.

     Стаття 46. Вихідні дані

     1. Телерадіоорганізація  зобов'язана повідомляти свої вихідні
дані (найменування, позивні, логотип або емблему).

     2. Під   час    трансляції    (ретрансляції)    радіопрограми
телерадіоорганізація не рідше ніж щогодини передає свої позивні.

     3. Під   час   трансляції   телепередач  телерадіоорганізація
використовує логотип або інші вихідні дані.

     Стаття 47. Дозвіл на право використання програм чи передач
                інших телерадіоорганізацій

     1. Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій
здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право  та
суміжні права" ( 3792-12 ).

     2. При  розповсюдженні  програм іноземних телерадіокомпаній в
багатоканальних телемережах забороняється вносити будь-які зміни в
програму,  крім  випадків,  визначених  угодами  з правовласниками
аудіовізуальної продукції або передбачених законодавством України.

     Стаття 48. Облік аудіовізуальних творів та порядок зберігання
                їх копій (записів)

     1. Кожна   телерадіоорганізація-ліцензіат  зобов'язана  вести
журнал обліку передач,  які  телерадіоорганізація  транслювала  чи
ретранслювала  або  забезпечувала  їх трансляцію чи ретрансляцію у
повній   та   незмінній   формі   третьою    особою    (оператором
телекомунікацій).

     2. У журналі обліку передач фіксуються:

     дата випуску, час початку і закінчення передачі;

     назва і тема передачі;

     прізвище авторів і ведучих передачі;

     мова передачі.

     3. Журнал  обліку  передач зберігається телерадіоорганізацією
протягом року з дня останнього запису в ньому.

     4. Усі  передачі,  які  телерадіоорганізація  транслювала  чи
ретранслювала  або  забезпечувала  їх трансляцію чи ретрансляцію у
повній   та   незмінній   формі   третьою    особою    (оператором
телекомунікацій),  повинні бути записані і зберігатися протягом 14
днів від дати їх розповсюдження,  якщо у  цей  строк  не  надійшло
скарги щодо їхнього змісту.

     5. У  разі  подання  скарги  щодо  змісту  передачі її записи
зберігаються до того  часу,  поки  скаргу  не  буде  розглянуто  і
рішення стосовно неї не буде прийнято у визначеному порядку.

     6. Умови   довгострокового  зберігання  телерадіопередач,  що
становлять  історичну,  художню,  культурну  чи   іншу   цінність,
визначаються законодавством України.

     Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої
                обов'язкової інформації

     1. Державні та  комунальні  телерадіоорганізації  зобов'язані
безкоштовно   передавати   офіційні  повідомлення  Верховної  Ради
України,  Президента  України,  Кабінету  Міністрів   України   та
Конституційного Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,  органів місцевого  самоврядування  та
місцевих органів виконавчої влади - на підвідомчу їм територію.

     2. Телерадіоорганізації,   незалежно   від   форм  власності,
зобов'язані безкоштовно оприлюднювати повідомлення про надзвичайні
ситуації. Право на використання телебачення і радіомовлення з цією
метою належить органам влади і посадовим особам,  які уповноважені
приймати рішення в умовах надзвичайних ситуацій.

     3. Трансляція  сесій  Верховної Ради України,  Верховної Ради
Автономної Республіки Крим проводиться  відповідно  до  державного
замовлення та на основі договору.

     4. На   вимогу  Президента  України,  Голови  Верховної  Ради
України, Прем'єр-міністра  України  та Голови Конституційного Суду
України державні телерадіоорганізації надають їм час для екстрених
офіційних виступів з важливих питань державного життя.

     5. Державні телерадіоорганізації  зобов'язані  передбачати  у
своїх  програмах  час і форми для забезпечення можливості виступів
народних  депутатів   України   з   питань   їхньої   депутатської
діяльності.

     Участь народних  депутатів України у передачах з інших питань
здійснюється на загальних засадах.

     6. Виступи   депутатів   місцевих   рад   з   питань   їхньої
депутатської  діяльності в телерадіопрограмах,  що транслюються на
території  відповідної  ради,  здійснюються  за   домовленістю   з
місцевими телерадіоорганізаціями.

     Стаття 50. Діяльність телерадіоорганізацій під час виборчого
                процесу

     1. Особливості  діяльності   телерадіоорганізацій   під   час
виборчого процесу регулюються законодавством про вибори.

     Стаття 51. Мовлення в особливих обставинах

     1. На  час надзвичайного та/чи воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях відповідно до закону  може  встановлюватися
особливий режим роботи аудіовізуальних засобів масової інформації.

     2. Особливості  регулювання  мовлення  під  час надзвичайного
та/чи воєнного стану визначаються законом.

     Стаття 52. Припинення мовлення

     1. Підставами для припинення мовлення  є  закінчення  терміну
дії ліцензії, якщо строк її дії не був продовжений, або анулювання
ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

     2. Протягом доби з дня закінчення строку дії  або  анулювання
ліцензії ліцензіат зобов'язаний припинити мовлення.

     3. Продовження    мовлення    після    отримання   офіційного
повідомлення   про   анулювання   ліцензії    тягне    за    собою
відповідальність   керівника   телерадіоорганізації  та  керівника
відповідного  оператора  телекомунікацій,  який  надає  послуги  з
експлуатації технічних засобів мовлення, відповідно до закону.

     Стаття 53. Реклама

     1. Відносини,  які  виникають під час рекламної діяльності та
спонсорства на телебаченні і радіо,  регулюються  Законом  України
"Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

     Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач

     1. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач визначається
Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).
{ Стаття 54 в редакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     Стаття 55. Анонси передач

     1. Анонси  передач   є   інформацією   для   телеглядачів   і
радіослухачів та мають відповідати вимогам статті 59 цього Закону.

     2. Анонси  передач  транслюються  відповідно  до вимог Закону
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

                          Р о з д і л  VI

              ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ
                        ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ

     Стаття 56. Права телерадіоорганізацій

     1. Телерадіоорганізації,   їх   працівники   мають  право  на
одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій
незалежно  від форм власності необхідної інформації для здійснення
своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством
України.

     Стаття 57. Редакційний статут телерадіоорганізації

     1. Редакційний  статут телерадіоорганізації містить вимоги до
створення та поширення інформації.

     2. Редакційний статут затверджує власник телерадіоорганізації
або уповноважений ним орган.

     3. Власник  телерадіоорганізації  не  має  права втручатися у
творчу діяльність телерадіоорганізації в інший спосіб,  ніж  через
внесення змін до редакційного статуту телерадіоорганізації.

     4. Редакційний статут телерадіоорганізації визначає:

     основні вимоги   до   забезпечення  точності,  об'єктивності,
неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується
телерадіоорганізацією;

     вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації;

     вимоги до розповсюдження інформації про насильство;

     вимоги до розповсюдження інформації про злочини;

     вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення
(національні та сексуальні меншини,  релігійні  групи,  хворих  та
інвалідів);

     вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що
розповсюджується телерадіоорганізацією;

     вимоги до перевірки достовірності інформації,  одержаної  від
третіх осіб;

     вимоги до   дотримання   авторських   та  суміжних  прав  при
розповсюдженні інформації;

     особливості поширення  інформації  про  політичні  партії  та
політиків під час виборчого процесу та поза його межами;

     вимоги до реклами та спонсорства;

     вимоги щодо   недопущення  прихованої  реклами  та  одержання
творчими  працівниками  телерадіоорганізації  товарів   і   послуг
безкоштовно або за пільговими цінами;

     порядок утворення,  діяльності  та  повноваження  редакційної
ради телерадіоорганізації.

     5. Редакційний   статут    телерадіоорганізації    передбачає
створення  редакційної  ради,  половина  складу якої призначається
власником телерадіоорганізації або уповноваженим  ним  органом,  а
половина  обирається  творчим колективом телерадіоорганізації.  На
редакційну раду телерадіоорганізації покладається:

     контроль за  дотриманням  телерадіожурналістами  редакційного
статуту;

     контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо
заборони   цензури    та    втручання    у    творчу    діяльність
телерадіоорганізації;

     внесення на  розгляд  органів управління телерадіоорганізації
питання про відсторонення  від  керівництва  телерадіоорганізацією
або  її  окремими  підрозділами  осіб,  які порушували редакційний
статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів,
заборони    цензури    і    втручання    у    творчу    діяльність
телерадіоорганізацій,  про призначення службового розслідування  і
звільнення  цих  осіб  відповідно  до  закону в разі підтвердження
наявності зазначених порушень.

     6. Редакційний   статут   телерадіоорганізації    має    бути
оприлюднений. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу
його  прийняття  або  внесення  змін  до  нього  надсилається   до
Національної ради.

     Стаття 58. Права творчого колективу та телерадіожурналістів

     1. Творчий   колектив   телерадіоорганізації   складається  з
телерадіожурналістів.

     2. Творчий  колектив  організації   має   право   відстоювати
інтереси   телерадіожурналістів   та   здійснювати   контроль   за
дотриманням їхніх прав,  вимог щодо заборони цензури і втручання у
творчу діяльність телерадіоорганізації.

     3. Збори  творчого  колективу  телерадіоорганізації  обирають
половину    складу    редакційної    ради    телерадіоорганізації.
Телерадіожурналіст має право:

     а) брати     участь     у     зборах    творчого    колективу
телерадіоорганізації,  вносити  пропозиції  щодо   розгляду   ними
питань;

     б) пропонувати   кандидатури   до   складу  редакційної  ради
телерадіоорганізації, бути обраним до її складу;

     в) звертатися до редакційної ради  телерадіоорганізації  щодо
порушень прав телерадіожурналістів,  вимог щодо заборони цензури і
втручання  у  творчу  діяльність  телерадіоорганізації,   порушень
редакційного статуту телерадіоорганізації.

     Стаття 59. Обов'язки телерадіоорганізації

     1. Телерадіоорганізація зобов'язана:

     а) дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;

     б) виконувати рішення Національної ради та судових органів;

     в) поширювати об'єктивну інформацію;

     г) не  створювати  перешкод  у  передачі та прийманні програм
інших      телерадіоорганізацій,      функціонуванні       засобів
телекомунікацій;

     ґ) дотримуватися   вимог  державних  стандартів  і  технічних
параметрів телерадіомовлення;

     д) попереджати  телеглядачів  про  те,  що  її   програми   є
платними;

     е) виконувати  правила  рекламної  діяльності  і спонсорства,
встановлені законодавством;

     є) з повагою ставитися до національної гідності, національної
своєрідності і культури всіх народів;

     ж) зберігати   у   таємниці,   на   підставі  документального
підтвердження,  відомості про особу,  яка передала інформацію  або
інші матеріали за умови нерозголошення її імені;

     з) не   поширювати   матеріали,   які   порушують  презумпцію
невинуватості підсудного або упереджують рішення суду;

     и) не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина
без  його згоди,  якщо ця інформація не є суспільно необхідною.  У
разі якщо суд визнає,  що поширення інформації про особисте  життя
громадянина  не становить суспільної необхідності,  моральна шкода
та матеріальні збитки  відшкодовуються  в  порядку,  встановленому
законодавством України;

     і) розмістити  спростування  поширеної  інформації,  визнаної
недостовірною, наклепницькою тощо.

     Стаття 60. Обов'язки творчих працівників телерадіоорганізацій

     1. Творчий працівник телерадіоорганізації зобов'язаний:

     а) дотримуватися програмної  концепції  телерадіоорганізації,
керуватися її статутом;

     б) перевіряти достовірність одержаної ним інформації;

     в) не  допускати поширення інформації,  передбаченої частиною
другою статті 6 цього Закону;

     г) не  допускати  випадків  поширення  в   телерадіопрограмах
відомостей,  які  порушують  права  і  законні  інтереси громадян,
принижують їх честь і гідність;

     ґ) виконувати інші вимоги,  які випливають із цього Закону  і
статуту     телерадіоорганізації     та     укладеного    ним    з
телерадіоорганізацією трудового договору.

     2. Обов'язки,  передбачені  частиною  першою   цієї   статті,
поширюються    також    на    позаштатних    творчих   працівників
телерадіоорганізації.

     3. У разі висунення творчого працівника  телерадіоорганізації
кандидатом  на  виборні  посади він має рівні з іншими кандидатами
права у використанні телебачення і радіомовлення.

     4. Творчий  працівник  телерадіоорганізації  не   має   права
використовувати  своє  службове становище в інтересах кандидата на
виборні посади, довіреною особою якого він є.

                         Р о з д і л  VII

                ПРАВА ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ І РАДІОСЛУХАЧІВ

     Стаття 61. Захист прав телеглядачів, радіослухачів

     1. Телеглядачі і радіослухачі мають право:

     приймати програми  телерадіоорганізацій,  які  доступні   для
прийому на території України;

     одержувати інформацію про розклад передач;

     звертатися до     телерадіоорганізації,    її    засновників,
Національної ради, Державного комітету телебачення і радіомовлення
України  із  зауваженнями  та пропозиціями щодо змісту і технічної
якості відповідних програм або передач і отримувати  письмово  або
безпосередньо у передачах відповідь на звернення;

     у порядку,  визначеному законом, спростовувати інформацію про
них, поширену телерадіоорганізацією.

     Стаття 62. Захист суспільної моралі та забезпечення прав
                неповнолітніх і юнацтва

     1. При     створенні,     підготовці     та    розповсюдженні
телерадіопрограм  та  передач  телерадіоорганізації  і  провайдери
програмної  послуги  зобов'язані дотримуватися вимог законодавства
України про захист суспільної моралі.

     2. Телерадіоорганізаціям  забороняється  розповсюджувати,   а
також  анонсувати  програми  та  передачі,  які  можуть  зашкодити
фізичному,  інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та
юнацтва,  крім  як  протягом  ефірного  часу в добовому відрізку з
23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.

     Такі програми   або   передачі   повинні   мати    спеціальне
попередження   і   відповідно   позначатися   в  розкладі  програм
телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед
їх трансляцією.

     3. У  програмах  та  передачах  телерадіоорганізації не мають
права без письмової згоди батьків або осіб,  що  їх  замінюють,  а
також  відповідних  правоохоронних  органів розголошувати будь-яку
інформацію, яка:

     може     сприяти    ідентифікації    особи    неповнолітнього
правопорушника;

     стосується факту самогубства неповнолітнього.

     Стаття 63. Неприпустимість перекручення інформації

     1. Особа,  в  якої  беруть  інтерв'ю,  або особа,  яка надала
інформацію для   телерадіоорганізації,   має   право  на  підставі
письмової заяви переглянути та/або прослухати відповідну  передачу
перед її трансляцією.

     2. Спори  у  зв'язку   з   недостовірністю   або   неповнотою
інформації, поширеної у зазначених в частині  першій  цієї  статті
передачах, розглядаються у судовому порядку.

     Стаття 64. Право на спростування

     1. Громадянин або юридична особа  мають  право  вимагати  від
телерадіоорганізації  спростування  поширених  у  її  програмі  чи
передачі  відомостей,  які  не   відповідають   дійсності   та/або
принижують честь і гідність особи.

     2. Право  вимагати  спростування  мають офіційні представники
громадянина,  якщо  сам  громадянин  не  має  можливості  вимагати
спростування.

     3. Заяву   з   вимогою   спростування   має  бути  подано  до
телерадіоорганізації у письмовій формі  протягом  14  днів  з  дня
поширення  таких  відомостей  з  письмовим  повідомленням  про  це
Національної ради.

     4. Телерадіоорганізація  зобов'язана   розглянути   заяву   у
семиденний  термін з дня її надходження,  якщо інше не передбачено
законодавством України.

     5. На вимогу заявника телерадіоорганізація зобов'язана надати
йому    можливість   безкоштовного   прослуховування   (перегляду)
відповідного фрагменту  програми  чи  передачі  або  надати  копію
запису фрагменту з відповідною оплатою.

     6. Якщо в телерадіоорганізації відсутні достатні докази того,
що поширені нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана
терміново їх спростувати.

     7. Спростування     повинно     бути    поширено    тією    ж
телерадіоорганізацією і в такій же  програмі  чи  передачі,  що  й
відомості,  які  не  відповідають  дійсності,  або  в інший час за
домовленістю з особою, права якої були порушені.

     8. У  спростуванні  має  бути  зазначено,  які  відомості  не
відповідають  дійсності,  коли  і в якій програмі чи передачі вони
були поширені телерадіоорганізацією.

     9. Якщо   громадянин   чи   юридична   особа   надали   текст
спростування,   то   він   підлягає   поширенню   за   умови  його
відповідності  вимогам  цього  Закону.  Скорочення чи інші зміни в
тексті   спростування,  поданого  заявником,  без  його  згоди  не
допускаються.

     10. Телерадіоорганізація,   яка  зобов'язана  поширити  текст
спростування,  на вимогу  громадянина  чи  представника  юридичної
особи  може  надати  йому  можливість  зачитати  власний  текст  і
передати його в запису.

     11. Про  передбачуваний  термін  поширення  та  зміст  тексту
спростування телерадіоорганізація зобов'язана повідомити заявника.

     12. У разі відмови телерадіоорганізації від спростування вона
зобов'язана терміново повідомити про це заявника.

     13. У разі винесення судом  рішення  про  спростування  текст
спростування    поширюється   телерадіоорганізацією   в   порядку,
визначеному цим Законом.

     14. Телерадіоорганізація може відмовити особі у  спростуванні
поширеної  інформації,  якщо  заяву про спростування було подано з
порушенням вимог цього Закону.

     Стаття 65. Право на відповідь

     1. Громадянин або юридична особа,  стосовно  якого  (якої)  у
програмі чи передачі телерадіоорганізації було поширено відомості,
які не відповідають дійсності або  порушують  його  (її)  права  і
законні  інтереси,  має  право  на  відповідь  (коментар чи власне
тлумачення  обставин  справи)  у  програмах  та  передачах   даної
телерадіоорганізації  незалежно  від  того,  було  подано  заяву з
вимогою спростування чи ні.

     2. Порядок подачі заяви  на  відповідь  (коментар  чи  власне
тлумачення обставин справи) визначається статтею 64 цього Закону.

     Стаття 66. Відшкодування моральної шкоди

     1. Моральна  (немайнова)  шкода відшкодовується відповідно до
вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ).

     Стаття 67. Звільнення від відповідальності за поширення
                інформації, що не відповідає дійсності

     1. Телерадіоорганізація    та   її   працівники   не   несуть
відповідальності  за  поширення  інформації,  що   не   відповідає
дійсності, у разі:

     а) якщо ця інформація містилася в офіційних повідомленнях або
одержана  від   органів   державної   влади,   органів   місцевого
самоврядування у письмовій формі;

     б) якщо  ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів
(усних і друкованих) посадових осіб  органів  державної  влади  та
органів  місцевого  самоврядування,  народних  депутатів  України,
кандидатів  на  пост  Президента  України,  кандидатів  у  народні
депутати  України  та  у  депутати рад усіх рівнів,  кандидатів на
посади сільських, селищних, міських голів;

     в) якщо  ця  інформація  розповсюджувалася  без  попереднього
запису  та  містилася  у  виступах  осіб,  які  не  є працівниками
телерадіоорганізації;

     г) якщо вона є дослівним відтворенням  матеріалів,  поширених
іншим  засобом масової інформації або інформаційним агентством,  з
посиланням на нього;

     ґ) якщо звільнення  від  відповідальності  передбачено  іншим
законом.

                         Р о з д і л  VIII

               МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ
                   ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

     Стаття 68. Міжнародне співробітництво телерадіоорганізацій

     1. Співробітництво   телерадіоорганізацій   із    зарубіжними
партнерами здійснюється на підставі прямих договорів.

     2. Якщо  міжнародним договором,  в якому бере участь Україна,
встановлено інші норми,  ніж ті,  що містяться у цьому Законі,  то
застосовуються норми міжнародного договору.

     Стаття 69. Діяльність представників зарубіжних
                телерадіоорганізацій на території України

     1. Акредитація зарубіжних кореспондентів телебачення і  радіо
проводиться Міністерством закордонних справ України.

     2. Акредитовані   зарубіжні   кореспонденти  мають  права  та
обов'язки   працівника   телерадіоорганізації,   передбачені   цим
Законом.

     3. Представники     зарубіжних    телерадіоорганізацій,    не
акредитовані в Україні у встановленому  порядку,  здійснюють  свою
діяльність як співробітники іноземних юридичних осіб.

                          Р о з д і л  IX

           ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
                 ПРО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

     Стаття 70. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства
                телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної
                послуги

     1. Національна  рада  здійснює  контроль  за  дотриманням  та
забезпечує виконання вимог:

     законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення;

     Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) щодо спонсорства і
порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні;

     законодавства про захист суспільної моралі;

     законодавства про кінематографію  щодо  квоти  демонстрування
національних фільмів;

     законодавства про вибори.

     2. Антимонопольний   комітет  України  здійснює  контроль  за
дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

     3. Державна інспекція зв'язку у встановленому  законодавством
порядку здійснює державний нагляд за користуванням радіочастотного
ресурсу  для  потреб  телерадіомовлення,   діяльністю   операторів
телекомунікацій,  контроль  за  технічними  параметрами  поширення
аудіовізуальної інформації.

     4. Уповноважені органи Кабінету Міністрів України  здійснюють
контроль за дотриманням законодавства про захист авторського права
та суміжних прав.

     5. Контроль   та   нагляд   за   дотриманням   інших    вимог
законодавства  здійснюють  органи  державної  влади  в межах своєї
компетенції.

     6. У  разі  виявлення  порушення  телерадіоорганізацією   або
провайдером  програмної  послуги вимог законодавства уповноважений
орган вживає до порушника санкції  або  надсилає  до  Національної
ради подання відповідно до вимог закону.

     Стаття 71. Відповідальність за порушення законодавства про
                телебачення і радіомовлення

     1. Відповідальність   за    порушення    законодавства    про
телебачення    і    радіомовлення   несуть   телерадіоорганізації,
провайдери програмної послуги,  їх керівники та  працівники,  інші
суб'єкти   господарської   діяльності,   посадові   особи  органів
державної влади  та  органів  місцевого  самоврядування.  Винні  в
порушеннях несуть цивільно-правову,  адміністративну і кримінальну
відповідальність згідно із законодавством України.

     2. Міру відповідальності та відповідні санкції  за  порушення
законодавства  про  телебачення і радіомовлення встановлює суд.  У
визначених цим Законом випадках санкції за порушення законодавства
про телебачення і радіомовлення встановлюються Національною радою.

     3. Рішення   Національної  ради  щодо  застосування  штрафних
санкцій можуть бути оскаржені у судовому порядку.

     4. Відповідальність   за    порушення    законодавства    про
телебачення    і    радіомовлення   встановлюється   на   підставі
документальних свідчень,   актів  перевірки  телерадіоорганізацій,
звернень визначених цим Законом органів державної влади.

0

6

Стаття 72. Санкції за порушення законодавства про телебачення
                і радіомовлення

     1. Санкції  за  порушення  законодавства  про  телебачення  і
радіомовлення застосовуються за рішенням суду або,  у встановлених
цим Законом випадках, за рішенням Національної ради.

     2. Національна      рада      застосовує      санкції      до
телерадіоорганізацій  у разі порушення ними вимог цього Закону або
ліцензійних умов.

     3. Національна  рада  застосовує   санкції   до   провайдерів
програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону.

     4. У   разі   порушення   законодавства   про  телебачення  і
радіомовлення іншими юридичними або фізичними особами  Національна
рада  звертається до суду або до інших органів державної влади для
усунення цих порушень у визначеному законодавством порядку.

     5. Національна рада приймає рішення про застосування  санкцій
на  підставі  наданих документальних свідчень,  актів перевірки чи
подання визначених цим Законом органів державної влади.

     6. Національна      рада      може      застосовувати      до
телерадіоорганізацій   та   провайдерів  програмної  послуги  такі
санкції:

     оголошення попередження;

     стягнення штрафу;

     подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення.

     7. Рішення про оголошення  попередження  приймається  у  разі
першого     порушення     законодавства     чи    умов    ліцензії
телерадіоорганізацією   або   першого   порушення    законодавства
провайдером програмної послуги.

     8. Рішення про стягнення штрафу приймається:

     якщо після  винесення  попередження  відповідні  порушення не
були усунені;

     якщо телерадіоорганізація за час після  видачі  (продовження)
ліцензії вже отримала не менше трьох попереджень;

     якщо провайдер  програмної  послуги  за  час після сплати ним
попереднього штрафу вже отримав не менше трьох попереджень.

     9. Штраф  не  може  накладатися,  якщо  з   часу   останнього
порушення законодавства минуло більше одного календарного року.

     10. Розміри  штрафів  встановлюються  Національною  радою  за
погодженням з Кабінетом  Міністрів  України  відповідно  до  вимог
законодавства.

     11. Рішення  про  стягнення  штрафу  може  бути  оскаржене  в
судовому порядку.

     12. Якщо порушення не  були  усунені  після  попередження  та
стягнення  штрафу,  Національна  рада  подає  до  суду  справу про
анулювання ліцензії на мовлення  телерадіоорганізації  або  справу
про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги.

     Стаття 73. Розгляд Національною радою питань про порушення
                телерадіоорганізацією або провайдером програмної
                послуги законодавства України та умов ліцензії

     1. Питання  про  порушення ліцензіатом законодавства або умов
ліцензії розглядаються на засіданні Національної ради  в  порядку,
визначеному  цим  Законом та Законом України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).

     2. Національна рада починає  розгляд  питання  про  порушення
ліцензіатом  законодавства  або  умов  ліцензії  на підставі актів
перевірки.

     3. До  початку  розгляду  представник  ліцензіата  має  право
ознайомитися   з   усіма  матеріалами  справи,  давати  пояснення,
подавати  докази,  заявляти  клопотання.  При   розгляді   питання
представник ліцензіата має право користуватися правовою допомогою.

     Стаття 74. Прийняття Національною радою рішення за
                результатами розгляду питання про порушення
                телерадіоорганізацією або провайдером програмної
                послуги законодавства України та умов ліцензії

     1. За результатами розгляду питання про порушення ліцензіатом
законодавства  або  умов ліцензії Національна рада приймає рішення
про:

     а) визнання порушення і застосування передбачених цим Законом
санкцій;

     б) проведення додаткової перевірки;

     в) відсутність фактів порушення.

     2. Копія рішення протягом 10 днів вручається або надсилається
ліцензіату.

     Стаття 75. Виконання рішення про застосування санкції

     1. Рішення  Національної  ради   про   застосування   санкції
вручається або надсилається керівнику ліцензіата.

     2. У  рішенні  про застосування санкції Національна рада може
встановити термін усунення порушення.

     3. У разі застосування санкції  у  вигляді  штрафу  ліцензіат
зобов'язаний   сплатити   штраф  у  тридцятиденний  термін  з  дня
отримання  рішення  про   накладення   штрафу.   За   кожен   день
прострочення  сплати  нараховується пеня у розмірі одного відсотка
суми штрафу.  У разі відмови ліцензіатом від сплати  штрафу  штраф
стягується за рішенням суду.

     4. Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

     5. Ліцензіат    зобов'язаний    надати    Національній   раді
документальне підтвердження факту сплати штрафу (копію  платіжного
доручення) протягом п'яти днів з моменту сплати.

                          Р о з д і л  X

                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. До   приведення  у  відповідність  із  цим  Законом  чинні
нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону.

     3. Усі   ліцензії,  видані  Національною  радою  до  набрання
чинності цим Законом, діють до закінчення визначеного в них строку
дії.  При  продовженні строку дії ліцензії на мовлення Національна
рада приводить її у відповідність із вимогами цього Закону.  Зміна
територіальної  категорії  мовлення відбувається на підставі заяви
ліцензіата у  порядку,  визначеному  цим  Законом.  При  цьому  до
загальнонаціональних  мовників прирівнюються телерадіоорганізації,
які на день набрання чинності цим Законом вели мовлення в областях
(з  урахуванням  Автономної  Республіки Крим),  в яких проживає не
менше двох третин населення України.

     Телерадіоорганізації повинні   затвердити   свої   редакційні
статути  відповідно  до  вимог  цього  Закону  та  їх копії надати
Національній  раді  протягом  року  з  дня  набрання  цим  Законом
чинності.

     4. Внести зміни до таких законів України:

     1) у  Законі  України  "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР  )  (Відомості  Верховної
Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265):

     а) преамбулу викласти в такій редакції:

     "Цей Закон  визначає  правові  засади діяльності Національної
ради  України  з  питань  телебачення  і  радіомовлення  (далі   -
Національна    рада)   як   конституційного,   постійно   діючого,
колегіального,  наглядового та  регулюючого  державного  органу  в
галузі телерадіомовлення";

     б) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:

     "2. Національна  рада  не  може  делегувати свої повноваження
третім  особам.  Член  Національної  ради   не   може   одноосібно
здійснювати функції, покладені на Національну раду";

     в) в  частині  третій  статті  4 слова "чотири роки" замінити
словами "п'ять років";

     г) у статті 5:

     частину першу доповнити реченням такого  змісту:  "Припинення
повноважень  члена  Національної  ради  відбувається відповідно до
постанови Верховної Ради України";

     останнє речення частини другої  викласти  в  такій  редакції:
"Суб'єктами  права подання кандидатур на посаду члена Національної
ради  є  депутатські  фракції  у  Верховній  Раді  України  та/або
всеукраїнські  об'єднання  громадян  у  галузі  діяльності засобів
масової інформації";

     ґ) у статті 7:

     абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

     "1. Членом Національної ради може бути призначений громадянин
України  з  числа  кваліфікованих  фахівців у галузі журналістики,
юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки,
культури,  мистецтва,  які мають вищу освіту,  стаж роботи у сфері
телерадіомовлення,  зокрема  наукової  або педагогічної,  не менше
п'яти років,  володіють  державною  мовою,  проживають  в  Україні
протягом останніх десяти років та на момент призначення не досягли
встановленого законом пенсійного віку";

     у частині   сьомій   слова   "на  надання  Державною  службою
зайнятості іншої рівноцінної посади" замінити словами "на зайняття
іншої   рівноцінної   посади  відповідно  до  вимог  законодавства
України";

     д) пункт 1 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

     "1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням
або  прийняттям  відставки відповідно до вимог Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 );

     е) статтю 9 доповнити частиною сьомою такого змісту:

     "7. Голова  Національної  ради  є   розпорядником   бюджетних
асигнувань  на  утримання  і  забезпечення діяльності Національної
ради та,  на  підставі  рішень  Національної  ради,  позабюджетних
коштів,  інших коштів,  що надійшли на рахунок Національної ради з
джерел, не заборонених законодавством України";

     є) у статті 11:

     частину другу доповнити реченням такого змісту:  "Представник
Національної  ради  є  працівником  апарату  Національної  ради  і
виконує службові функції відповідно до  штатного  розпису  апарату
Національної ради";

     абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

     "нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензії";

     ж) частину  шосту  статті  12  після  слів "прирівнюються до"
доповнити словом "відповідних";

     з) другий абзац статті 13 викласти в такій редакції:

     "нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної     послуги     вимог     законодавства     у    галузі
телерадіомовлення";

     и) статтю 14 після абзацу  другого  доповнити  новим  абзацом
такого змісту:

     "ліцензування провайдерів програмної послуги".

     У зв'язку  з  цим  абзаци  третій - шостий вважати відповідно
абзацами четвертим - сьомим;

     і) статтю 15 після абзацу  другого  доповнити  новим  абзацом
такого змісту:

     "розробка і   затвердження   Плану   розвитку   національного
телерадіоінформаційного простору".

     У  зв'язку   з   цим  абзаци  третій - одинадцятий    вважати
відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

     ї) у статті 16:

     у частині третій:

     після абзацу  першого доповнити трьома новими абзацами такого
змісту:

     "визначені Планом           розвитку            національного
телерадіоінформаційного простору завдання  на  звітний  період  та
підсумки їх виконання;

     інформація про внесені  за  звітний  період  зміни  до  Плану
розвитку національного телерадіоінформаційного простору;

     визначені Планом            розвитку            національного
телерадіоінформаційного простору  завдання  на  наступний  звітний
період".

     У зв'язку  з  цим  абзаци  другий - сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим - десятим;

     абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

     "інформація про дотримання вимог  законодавства  щодо  участі
іноземного  капіталу  в  статутних  фондах телерадіоорганізацій та
вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій";

     частину п'яту викласти в такій редакції:

     "5. За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна
Рада  України  може  висловити  недовіру  Національній раді.  Якщо
недовіру висловив і Президент України,  це має наслідком відставку
всього складу Національної ради";

     й) статтю 19 викласти в такій редакції:

     "Стаття 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та
                 провайдерів програмної послуги

     Національна рада      здійснює      державну       реєстрацію
телерадіоорганізацій  та  провайдерів  програмної  послуги  і веде
відповідні реєстри в порядку,  визначеному  Законом  України  "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 );

     к) статтю 21 викласти в такій редакції:

     "Стаття 21. Санкції за порушення законодавства про
                 телебачення і радіомовлення

     Національна рада    застосовує    санкції    до    порушників
законодавства  про телебачення і радіомовлення відповідно до вимог
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 );

     л) статтю 22 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

     "5. Національна  рада   має   право   виступати   засновником
(співзасновником) друкованих засобів масової інформації";

     м) у частині другій статті 24:

     після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

     "затверджуються План          розвитку          національного
телерадіоінформаційного простору та зміни до нього".

     У зв'язку  з  цим  абзаци  четвертий - чотирнадцятий  вважати
відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим;

     після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

     "приймаються рішення   про  видачу  та  продовження  ліцензій
провайдерів програмної послуги,  про затвердження та внесення змін
до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги".

     У зв'язку   з   цим   абзаци  десятий - п'ятнадцятий  вважати
відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

     після абзацу  тринадцятого  доповнити  новим  абзацом  такого
змісту:

     "приймаються рішення   про   застосування   санкцій   та  про
звернення до суду із заявою про анулювання  ліцензії  на  мовлення
або  про  скасування  державної  реєстрації  провайдера програмної
послуги".

     У зв'язку  з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий  вважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим;

     н) абзац  четвертий частини першої статті 25 викласти в такій
редакції:

     "розробку та   реалізацію   Плану   розвитку    національного
телерадіоінформаційного простору,  впровадження нових технологій і
проведення досліджень щодо  користування  радіочастотним  ресурсом
для цілей телерадіомовлення";

     2) частину    другу    статті    28   Закону   України   "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості  Верховної  Ради  України,
2004 р., N 12, ст. 155) викласти в такій редакції:

     "2. Надання  телекомунікаційних послуг для потреб телебачення
і радіомовлення регулюється Законом  України  "Про  телебачення  і
радіомовлення" ( 3759-12 );

     3) у    Законі    України    "Про    радіочастотний    ресурс
України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,  2004  р.,
N 48, ст. 526):

     а) абзац  дев'ятий  статті  1  після  слів  "діяльність якої"
доповнити словом "безпосередньо";

     б) пункт 7 частини третьої статті 16 після  слів  "підготовка
висновків" доповнити словами "на безпосереднє замовлення";

     в) частину четверту статті 19 викласти в такій редакції:

     "4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального
та спеціального користування здійснюється на  платних  засадах  за
рахунок коштів Державного бюджету України";

     г) у статті 24:

     у пункті 2 слова "в частині телерадіомовлення" виключити;

     у пункті   3   слово   "телерадіомовлення"  замінити  словами
"каналів мовлення, мереж мовлення";

     ґ) пункт  2  частини  другої  статті  30   доповнити   словом
"телерадіоорганізаціями";

     д) частину   п'яту   статті  31  після  слів  "радіочастотним
ресурсом України"  доповнити  словами  "телерадіоорганізаціями  та
провайдерами програмної послуги";

     е) пункт  3  частини  сьомої  статті  42  після  слів  "копію
ліцензії  на  мовлення"  доповнити  словами  "або  копію  ліцензії
оператора   багатоканальної   телемережі",  а  слово  "телесистем"
замінити словом "телемереж";

     4) у  Законі   України   "Про   ліцензування   певних   видів
господарської діяльності"  (  1775-14  ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р.,  N 36,  ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р.,
N 1,  ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42,
ст. 465):

     а) у частині другій  статті  2  слова  "ліцензування  каналів
мовлення"  замінити  словами  "ліцензування  діяльності  в  галузі
телебачення і радіомовлення";

     б) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:

     "Розробку та  реалізацію  державної   політики   ліцензування
телерадіомовлення  здійснює  Національна  рада  України  з  питань
телебачення і радіомовлення";

     5) статтю 19 Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР  )
(Відомості Верховної  Ради  України,  1998  р.,  N  22,  ст.  114;
2003 р.,  N 30,  ст.  248) після частини  першої  доповнити  новою
частиною такого змісту:

     "З метою  сприяння  розвитку  кінематографії України,  в тому
числі  шляхом  залучення  спонсорських  та   благодійних   коштів,
встановити,   що  до  складу  валових  витрат  платників  податків
незалежно від їх  організаційно-правових  форм  і  форм  власності
включаються  суми коштів або вартість майна,  що спрямовані такими
платниками   податків   як   допомога   на   виробництво    та/або
демонстрування   національного   фільму,   але  не  більше  десяти
відсотків  від  валового  доходу  такого  платника   податків   за
попередній звітний (податковий) рік".
У зв'язку  з  цим  частини  другу - восьму вважати відповідно
частинами третьою - дев'ятою;

     6) у Законі України "Про оподаткування прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР  ) (Відомості Верховної Ради України,  1997 р.,  N 27,
ст. 181;  1998 р., N 10,  ст. 35; 1999 р., N 48, ст. 418; 2000 р.,
N 32,  ст.  254,  N 39,  ст. 333; 2001 р., N 32, ст. 169; 2002 р.,
N 2,  ст.  12,  N 29,  ст.  192;  2003 р.,  N 12, ст. 88, N 33-34,
ст. 267;  2004 р.,  N 35,  ст.  412,  N 52, ст. 563; 2005 р., N 5,
ст. 114, NN 17-19, ст. 267):

     а) пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктами 5.2.18 та  5.2.19
такого змісту:

     "5.2.18. Суми   коштів  або  вартість  майна,  спрямовані  як
фінансова   допомога   на   виробництво   та/або    демонстрування
національних фільмів.

     5.2.19. Суми   коштів   або  вартість  майна,  спрямовані  на
придбання, створення, виробництво аудіовізуальних творів";

     б) підпункт 8.1.3  пункту  8.1  статті  8  доповнити  абзацом
шостим такого змісту:

     "створення та/або придбання аудіовізуальних творів".

     5. Кабінету  Міністрів  України  протягом трьох місяців з дня
набрання   чинності    цим    Законом    забезпечити    приведення
міністерствами   та   іншими  органами  виконавчої  влади  України
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

     Національній раді   України   з    питань    телебачення    і
радіомовлення  протягом  трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом   привести   видані   нею   нормативно-правові   акти    у
відповідність із цим Законом.

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

м. Київ, 21 грудня 1993 року
          N 3759-XII

0

7

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   Про інформацію

 

                         Розділ I

                    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення інформації

     Під інформацією цей Закон розуміє документовані або  публічно
оголошені  відомості  про  події  та  явища,  що  відбуваються   у
суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

     Стаття 2. Мета і завдання Закону

     Закон  встановлює  загальні   правові    основи    одержання,
використання, поширення та зберігання інформації, закріплює  право
особи на інформацію в усіх сферах суспільного і  державного  життя
України, а також систему інформації, її джерела,  визначає  статус
учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації  та
забезпечує  її  охорону,  захищає  особу  та    суспільство    від
неправдивої інформації.

     Стаття 3. Сфера дії Закону

     Дія цього Закону поширюється на інформаційні  відносини,  які
виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства  і  держави
при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації.
(  Офіційне  тлумачення до статті 3 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

     Стаття 4. Законодавство про інформацію

     Законодавство України про  інформацію  складають  Конституція
України (  888-09  ),  цей  Закон,  законодавчі  акти  про  окремі
галузі, види, форми і засоби інформації,  міжнародні  договори  та
угоди,  ратифіковані  Україною,  та  принципи і норми міжнародного
права.

     Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин

     Основними принципами  інформаційних відносин є:
     гарантованість права на інформацію;
     відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;
     об'єктивність, вірогідність інформації;
     повнота і точність інформації;
     законність одержання, використання, поширення  та  зберігання
інформації.

     Стаття 6. Державна інформаційна політика

     Державна  інформаційна  політика  -  це  сукупність  основних
напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,
поширенню та зберіганню інформації.
     Головними  напрямами  і  способами  державної   інформаційної
політики є:
     забезпечення доступу громадян до інформації;
     створення національних систем і мереж інформації;
     зміцнення  матеріально-технічних, фінансових, організаційних,
правових і наукових основ інформаційної діяльності;
     забезпечення ефективного використання інформації;
     сприяння  постійному  оновленню,  збагаченню  та   зберіганню
національних інформаційних ресурсів;
     створення загальної системи охорони інформації;
     сприяння міжнародному співробітництву в галузі  інформації  і
гарантування інформаційного суверенітету України.
     Державну  інформаційну  політику  розробляють  і   здійснюють
органи державної влади загальної компетенції, а  також  відповідні
органи спеціальної компетенції.

     Стаття 7. Суб'єкти інформаційних відносин

     Суб'єктами інформаційних відносин є:
     громадяни України;
     юридичні особи;
     держава.
     Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього  Закону
можуть бути також інші держави, їх громадяни  та  юридичні  особи,
міжнародні організації та особи без громадянства.

     Стаття 8. Об'єкти інформаційних відносин

     Об'єктами інформаційних відносин є документована або публічно
оголошувана інформація про  події  та  явища  в  галузі  політики,
економіки,  культури,  охорони  здоров'я,  а  також  у соціальній,
екологічній,  міжнародній  та інших сферах. ( Стаття 8 із змінами,
внесеними   згідно   із   Законом  N  1642-III  (  1642-14  )  від
06.04.2000 )

     Стаття 9. Право на інформацію

     Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають
право на інформацію, що передбачає можливість вільного  одержання,
використання, поширення та зберігання  відомостей,  необхідних  їм
для реалізації ними  своїх  прав,  свобод  і  законних  інтересів,
здійснення завдань і функцій.
     Реалізація  права  на  інформацію  громадянами,    юридичними
особами і державою не повинна  порушувати  громадські,  політичні,
економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права,  свободи
і законні інтереси інших громадян,  права  та  інтереси  юридичних
осіб.
     Кожному  громадянину  забезпечується  вільний    доступ    до
інформації,  яка  стосується  його  особисто,    крім    випадків,
передбачених законами України.

     Стаття 10. Гарантії права на інформацію

     Право на інформацію забезпечується:
     обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого
і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність  та
прийняті рішення;
     створенням  у  державних  органах  спеціальних  інформаційних
служб або систем,  що  забезпечували  б  у  встановленому  порядку
доступ до інформації;
     вільним  доступом  суб'єктів  інформаційних    відносин    до
статистичних  даних,  архівних,  бібліотечних  і  музейних фондів;
обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей  та
особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством;
     створенням механізму здійснення права на інформацію;
     здійсненням державного контролю за додержанням  законодавства
про інформацію;
     встановленням відповідальності за порушення законодавства про
інформацію.

     Стаття 11. Мова інформації

     Мова  інформації  визначається  Законом  "Про мови в Україні"
( 8312-11 ), іншими законодавчими актами  України  в  цій  галузі,
міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною.

                           Розділ II

                     ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Стаття 12. Визначення інформаційної діяльності

     Інформаційна діяльність - це сукупність дій,  спрямованих  на
задоволення  інформаційних  потреб  громадян,  юридичних  осіб   і
держави.
     З метою задоволення цих  потреб  органи  державної  влади  та
органи  місцевого  і  регіонального    самоврядування    створюють
інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних.
     Порядок   їх   створення,   структура,   права  та  обов'язки
визначаються  Кабінетом  Міністрів  України  або  іншими  органами
державної  влади,  а  також  органами  місцевого  і  регіонального
самоврядування.

     Стаття 13. Основні напрями інформаційної діяльності

     Основними напрямами інформаційної діяльності  є:  політичний,
економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний,
міжнародний тощо.
     Держава зобов'язана постійно дбати про  своєчасне  створення,
належне функціонування і  розвиток  інформаційних  систем,  мереж,
банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності.
     Держава  гарантує  свободу  інформаційної  діяльності  в  цих
напрямах всім громадянам та юридичним особам в  межах  їх  прав  і
свобод, функцій і повноважень.

     Стаття 14. Основні види інформаційної діяльності

     Основними  видами  інформаційної  діяльності  є    одержання,
використання, поширення та зберігання інформації.
     Одержання інформації -  це  набуття,  придбання,  накопичення
відповідно до чинного  законодавства  України  документованої  або
публічно оголошуваної інформації громадянами,  юридичними  особами
або державою.
     Використання інформації - це задоволення інформаційних потреб
громадян, юридичних осіб і держави.
     Поширення  інформації  -  це  розповсюдження,  обнародування,
реалізація у  встановленому  законом  порядку  документованої  або
публічно оголошуваної інформації.
     Зберігання  інформації  -  це  забезпечення  належного  стану
інформації та її матеріальних носіїв.
     Одержання,    використання,    поширення    та     зберігання
документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у
порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими  актами
в галузі інформації.

     Стаття 15. Професійна освіта в галузі
                інформаційної  діяльності

     В Україні створюються умови для здобуття професійної освіти в
галузі  інформаційної  діяльності  через  систему  її   навчальних
закладів.
     Порядок створення навчальних закладів інформаційного  напряму
(журналістики,  статистики,  бібліотечної  та  архівної    справи,
науково-інформаційної   діяльності,   інформатики,  обчислювальної
техніки тощо)  та  принципи  їх  діяльності  визначаються  Законом
України "Про освіту" ( 1060-12 ) та іншими законодавчими актами.

     Стаття 16. Організація наукових досліджень в
                галузі  інформаційної діяльності

     Для  забезпечення  успішного  функціонування    і    розвитку
національних систем інформації  в  Україні  здійснюються  пошукові
фундаментальні  та  прикладні  наукові  дослідження    в    галузі
інформаційної діяльності.
     З цією метою створюються наукові установи,  науково-виробничі
підрозділи,  об'єднання,  асоціації,  центри  нових  інформаційних
технологій та інші формування, в тому числі за  участю  зарубіжних
партнерів.
     Фінансування    пошукових    і    фундаментальних    наукових
досліджень,  наукових  програм,  проектів  державного  значення  у
науково-дослідних установах і навчальних закладах здійснюється  за
рахунок бюджетних асигнувань, власних коштів та коштів замовників.
     Фінансування прикладних досліджень, розробок здійснюється, як
правило, на договірній або контрактовій основі,  а  їх  результати
можуть бути об'єктом товарних відносин.

                             Розділ III

                  ГАЛУЗІ, ВИДИ, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
                       ТА РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО НЕЇ

     Стаття 17. Галузі інформації

     Галузі іформації - це сукупність документованих або  публічно
оголошених  відомостей  про  відносно  самостійні  сфери  життя  і
діяльності суспільства та держави.
     Основними  галузями  інформації  є:  політична,   економічна,
духовна, науково-технічна, соціальна, екологічна, міжнародна.

     Стаття 18. Види інформації

     Основними видами інформації є:
     статистична інформація;
     адміністративна  інформація  (дані);  (  Статтю  18 доповнено
абзацом  третім  згідно  із  Законом  N  3047-III  ( 3047-14 ) від
07.02.2002 )
     масова інформація;
     інформація про діяльність державних органів влади та  органів
місцевого і регіонального самоврядування;
     правова інформація;
     інформація про особу;
     інформація довідково-енциклопедичного характеру;
     соціологічна інформація.

     Стаття 19. Статистична інформація

     Статистична  інформація  - це офіційна документована державна
інформація,  яка дає  кількісну  характеристику  масових  явищ  та
процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та
інших  сферах  життя.  ( Частина перша статті 19 в редакції Закону
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )
     Державна статистична   інформація   підлягає   систематичному
відкритому публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян,
наукових установ,  заінтересованих організацій до  неопублікованих
статистичних   даних,   які   не   підпадають  під  дію  обмежень,
установлених цим Законом,  а також Законом України  "Про  державну
статистику"  (  2614-12  ).  (  Частина друга статті 19 в редакції
Закону N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )
     Система  статистичної  інформації,  її  джерела    і    режим
визначаються Законом України "Про державну статистику" ( 2614-12 )
та іншими правовими актами в цій галузі.

     Стаття 19-1. Адміністративна інформація (дані)

     Адміністративна інформація (дані) - це офіційні документовані
дані,  що дають кількісну  характеристику  явищ  та  процесів,  що
відбуваються в економічній,  соціальній,  культурній, інших сферах
життя і збираються,  використовуються, поширюються та зберігаються
органами   державної   влади   (за   винятком   органів  державної
статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами
відповідно  до  законодавства  з  метою виконання адміністративних
обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції.

     Система адміністративної  інформації  (даних),   повноваження
органів,  які  займаються  діяльністю,  пов'язаною із збиранням та
використанням  адміністративних  даних,  їх   джерела   та   режим
встановлюються відповідно до законодавства.
(  Закон  доповнено  статтею  19-1  згідно  із  Законом N 3047-III
( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

     Стаття 20. Масова інформація та її засоби

     Масова інформація  -  це  публічно  поширювана  друкована  та
аудіовізуальна інформація.
     Друкованими  засобами  масової  інформації    є    періодичні
друковані видання (преса)  -  газети,  журнали,  бюлетені  тощо  і
разові видання з визначеним тиражем.
     Аудіовізуальними    засобами    масової    інформації      є:
радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.
     Порядок  створення  (заснування)  та  організації  діяльності
окремих  засобів  масової  інформації  визначаються  законодавчими
актами про ці засоби.

     Стаття 21. Інформація державних органів та органів
                місцевого і регіонального самоврядування

     Інформація  державних  органів  та  органів    місцевого    і
регіонального  самоврядування  -   це    офіційна    документована
інформація,  яка  створюється  в  процесі   поточної    діяльності
законодавчої, виконавчої та судової  влади,  органів  місцевого  і
регіонального самоврядування.
     Основними  джерелами  цієї  інформації  є:  законодавчі  акти
України, інші акти, що приймаються Верховною Радою та її органами,
акти Президента України, підзаконні нормативні акти,  ненормативні
акти державних органів, акти  органів  місцевого  і  регіонального
самоврядування.
     Інформація  державних  органів  та  органів    місцевого    і
регіонального самоврядування доводиться до відома  заінтересованих
осіб шляхом:
     опублікування  її  в  офіційних  друкованих   виданнях    або
поширення інформаційними службами відповідних державних органів  і
організацій;
     опублікування її в друкованих засобах масової інформації  або
публічного  оголошення  через  аудіо-  та  аудіовізуальні   засоби
масової інформації;
     безпосереднього доведення її до заінтересованих  осіб  (усно,
письмово чи іншими способами);
     надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами;
     оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.
     Джерела  і  порядок  одержання,  використання,  поширення  та
зберігання  офіційної  інформації  державних  органів  та  органів
місцевого    і    регіонального    самоврядування     визначаються
законодавчими актами про ці органи.
     Законодавчі та інші  нормативні  акти,  що  стосуються  прав,
свобод і законних інтересів громадян, не  доведені  до  публічного
відома, не мають юридичної сили.

     Стаття 22. Правова інформація

     Правова  інформація  -  це  сукупність  документованих    або
публічно оголошених відомостей про право, його  систему,  джерела,
реалізацію,  юридичні   факти,    правовідносини,    правопорядок,
правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
     Джерелами   правової   інформації   є   Конституція   України
( 888-09 ), інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти,
міжнародні  договори  та  угоди,  норми  і  принципи  міжнародного
права, а також ненормативні  правові  акти,  повідомлення  засобів
масової інформації, публічні виступи, інші  джерела  інформації  з
правових питань.
     З  метою  забезпечення  доступу  до  законодавчих  та   інших
нормативних актів всім громадянам держава забезпечує  видання  цих
актів масовими тиражами у найкоротші строки  після  набрання  ними
чинності.

     Стаття 23. Інформація про особу

     Інформація про  особу  -  це  сукупність  документованих  або
публічно оголошених відомостей про особу.
     Основними  даними  про  особу  (персональними   даними)    є:
національність,  освіта,  сімейний  стан,    релігійність,    стан
здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
     Джерелами документованої інформації про особу є видані на  її
ім'я документи, підписані нею документи,  а  також  відомості  про
особу, зібрані державними органами влади та органами  місцевого  і
регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.
     Забороняється  збирання  відомостей  про   особу    без    її
попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.
     Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною
про неї.
     Інформація про особу охороняється Законом.
( Офіційне  тлумачення до статті 23 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

     Стаття 24. Інформація довідково-енциклопедичного
                характеру

     Інформація  довідково-енциклопедичного   характеру    -    це
систематизовані, документовані або  публічно  оголошені  відомості
про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.
     Основними  джерелами  цієї  інформації    є:    енциклопедії,
словники,  довідники,  рекламні  повідомлення    та    оголошення,
путівники, картографічні  матеріали  тощо,  а  також  довідки,  що
даються уповноваженими  на  те  державними  органами  та  органами
місцевого і регіонального самоврядування,  об'єднаннями  громадян,
організаціями, їх працівниками та автоматизованими  інформаційними
системами.
     Система  цієї  інформації,  доступ   до    неї    регулюються
бібліотечним, архівним та іншим галузевим законодавством.

     Стаття 25.  Соціологічна інформація

     Соціологічна  інформація  -  це  документовані  або  публічно
оголошені відомості про ставлення окремих  громадян  і  соціальних
груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.
     Основними джерелами соціологічної інформації є  документовані
або публічно оголошені відомості, в  яких  відображено  результати
соціологічних  опитувань,  спостережень  та  інших   соціологічних
досліджень.
     Соціологічні дослідження  здійснюються  державними  органами,
об'єднаннями громадян, зареєстрованими у встановленому порядку.

     Стаття 26. Джерела інформації

     Джерелами інформації є передбачені  або  встановлені  Законом
носії інформації: документи та інші носії інформації, які  являють
собою матеріальні  об'єкти,  що  зберігають  інформацію,  а  також
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.

     Стаття 27. Документ в інформаційних відносинах

     Документ  -  це  передбачена  законом    матеріальна    форма
одержання, зберігання, використання і поширення інформації  шляхом
фіксації її на папері, магнітній, кіно-,  відео-,  фотоплівці  або
на іншому носієві.
     Первинний документ - це документ, що містить в  собі  вихідну
інформацію.
     Вторинний документ - це документ, що  являє  собою  результат
аналітико-синтетичної  та  іншої  переробки  одного  або   кількох
документів.

     Стаття 28. Режим доступу до інформації

     Режим доступу  до  інформації  -  це  передбачений  правовими
нормами порядок одержання, використання,  поширення  і  зберігання
інформації.
     За  режимом  доступу  інформація  поділяється  на    відкриту
інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
     Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.
     Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає  у
забезпеченні додержання вимог законодавства про  інформацію  всіма
державними органами, підприємствами, установами та  організаціями,
недопущенні необгрунтованого віднесення  відомостей  до  категорії
інформації з обмеженим доступом.
     Державний  контроль  за  додержанням  встановленого    режиму
здійснюється спеціальними органами, які визначають  Верховна  Рада
України і Кабінет Міністрів України.
     У порядку контролю Верховна Рада України  може  вимагати  від
урядових  установ,  міністерств,  відомств  звіти,  які    містять
відомості  про  їх  діяльність   по    забезпеченню    інформацією
заінтересованих  осіб  (кількість  випадків  відмови   у   наданні
доступу  до  інформації  із  зазначенням  мотивів  таких   відмов;
кількість та обгрунтування застосування режиму обмеженого  доступу
до окремих видів інформації; кількість скарг на  неправомірні  дії
посадових осіб, які відмовили у доступі до  інформації,  та  вжиті
щодо них заходи тощо).

     Стаття 29. Доступ до відкритої інформації

     Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом:
     систематичної публікації її в офіційних  друкованих  виданнях
(бюлетенях, збірниках);
     поширення її  засобами масової комунікації;
     безпосереднього  її  надання   заінтересованим    громадянам,
державним органам та юридичним особам.
     Порядок  і  умови  надання  громадянам,  державним   органам,
юридичним  особам  і  представникам  громадськості  відомостей  за
запитами встановлюються цим Законом або договорами (угодами), якщо
надання інформації здійснюється на договірній основі.
     Обмеження  права   на    одержання    відкритої    інформації
забороняється законом.
     Переважним  правом  на  одержання  інформації    користуються
громадяни,  яким  ця  інформація  необхідна  для  виконання  своїх
професійних обов'язків.

     Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом

     Інформація з обмеженим  доступом  за своїм  правовим  режимом
поділяється на конфіденційну і таємну.
     Конфіденційна  інформація  -  це відомості, які знаходяться у
володінні,  користуванні  або  розпорядженні  окремих  фізичних чи
юридичних  осіб  і  поширюються  за  їх  бажанням  відповідно   до
передбачених ними умов.
     Стосовно  інформації,  що є власністю держави і знаходиться в
користуванні   органів   державної   влади  чи  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх форм
власності,  з  метою  її збереження може бути відповідно до закону
встановлено  обмежений  доступ  -  надано  статус  конфіденційної.
Порядок  обліку,  зберігання  і  використання  документів та інших
носіїв  інформації,  що містять зазначену інформацію, визначається
Кабінетом  Міністрів  України.  (  Статтю  30  доповнено  частиною
третьою згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
     До  конфіденційної  інформації,  що  є  власністю  держави  і
знаходиться  в  користуванні  органів  державної  влади чи органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, не можуть бути віднесені відомості:
     про стан  довкілля,  якість  харчових  продуктів  і предметів
побуту;
     про аварії,  катастрофи,  небезпечні природні явища  та  інші
надзвичайні  події,  які  сталися  або можуть статися і загрожують
безпеці громадян;
     про стан здоров'я населення,  його життєвий рівень, включаючи
харчування,  одяг,  житло,  медичне  обслуговування  та  соціальне
забезпечення,  а також про соціально-демографічні показники,  стан
правопорядку, освіти і культури населення;
     стосовно стану   справ   із  правами  і  свободами  людини  і
громадянина, а також фактів їх порушень;
     про незаконні дії органів державної влади,  органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб;
     інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України
та міжнародних договорів,  згода  на  обов'язковість  яких  надана
Верховною Радою України, не може бути обмеженим.
(  Статтю  30  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом
N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
     Громадяни,  юридичні  особи,  які    володіють    інформацією
професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та
іншого характеру, одержаною на власні  кошти,  або  такою,  яка  є
предметом їх професійного,  ділового,  виробничого,  банківського,
комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої  законом
таємниці, самостійно визначають режим доступу  до  неї,  включаючи
належність  її  до  категорії  конфіденційної, та встановлюють для
неї систему (способи) захисту.
     Виняток становить  інформація  комерційного  та  банківського
характеру, а також інформація,  правовий  режим  якої  встановлено
Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України  (з
питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо),
та інформація, приховування якої являє загрозу  життю  і  здоров'ю
людей.
     До  таємної  інформації  належить  інформація,  що    містить
відомості, які становлять державну та іншу   передбачену   законом
таємницю, розголошення якої  завдає  шкоди  особі,  суспільству  і
державі.
     Віднесення інформації до категорії  таємних  відомостей,  які
становлять  державну  таємницю,  і  доступ   до    неї    громадян
здійснюється відповідно до закону про цю інформацію.
     Порядок обігу таємної інформації та її  захисту  визначається
відповідними  державними  органами  за  умови  додержання   вимог,
встановлених цим Законом.
     Порядок  і  терміни    обнародування    таємної    інформації
визначаються відповідним законом.
     Інформація  з обмеженим доступом може бути поширена без згоди
її власника,  якщо ця інформація є суспільно значимою,  тобто якщо
вона є предметом громадського інтересу і якщо право  громадськості
знати  цю  інформацію  переважає  право  її власника на її захист.
(  Статтю  30  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )

     Стаття 31. Доступ громадян  до  інформації  про них

     Громадяни мають право:
     знати у період збирання інформації, які відомості про них і з
якою  метою  збираються,  як,  ким  і   з    якою    метою    вони
використовуються;
     доступу до інформації про них, заперечувати її  правильність,
повноту, доречність тощо.
     Державні  органи  та  організації,   органи    місцевого    і
регіонального самоврядування, інформаційні системи  яких  вміщують
інформацію про громадян, зобов'язані надавати її  безперешкодно  і
безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується,  крім  випадків,
передбачених законом, а також  вживати  заходів  щодо  запобігання
несанкціонованому доступу до неї. У разі порушень цих вимог  Закон
гарантує захист громадян від завданої їм шкоди використанням такої
інформації.
     Забороняється доступ сторонніх осіб до  відомостей  про  іншу
особу, зібраних відповідно  до  чинного  законодавства  державними
органами, організаціями і посадовими особами.
     Зберігання інформації про громадян не  повинно тривати довше,
ніж це необхідно для законно встановленої мети.
     Всі  організації,  які  збирають  інформацію  про   громадян,
повинні  до  початку  роботи  з  нею  здійснити  у   встановленому
Кабінетом  Міністрів  України    порядку    державну    реєстрацію
відповідних баз даних.
     Необхідна кількість даних про громадян,  яку  можна  одержати
законним  шляхом,  має  бути  максимально   обмеженою    і    може
використовуватися лише для законно встановленої мети.
     Відмова в доступі до такої інформації, або  приховування  її,
або незаконні  збирання,  використання,  зберігання  чи  поширення
можуть бути оскаржені до суду.
( Офіційне  тлумачення до статті 31 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

     Стаття 32. Інформаційний  запит  щодо  доступу  до
                офіційних документів і запит щодо надання
                письмової або усної інформації

     Під інформаційним запитом (надалі - запитом) щодо доступу  до
офіційних  документів  у  цьому  Законі  розуміється  звернення  з
вимогою  про  надання  можливості  ознайомлення    з    офіційними
документами. Запит може бути індивідуальним або  колективним.  Він
подається у письмовій формі.
     Громадянин  має  право  звернутися  до  державних  органів  і
вимагати надання будь-якого офіційного  документа,  незалежно  від
того, стосується цей документ його особисто чи ні,  крім  випадків
обмеження доступу, передбачених цим Законом.
     Під запитом щодо надання письмової  або  усної  інформації  у
цьому Законі розуміється звернення з вимогою надати  письмову  або
усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та
судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.
     Громадяни України, державні органи, організації і  об'єднання
громадян (надалі - запитувачі) подають запит  відповідному  органу
законодавчої, виконавчої та судової влади, його посадовим особам.
     У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові
запитувача,  документ,  письмова  або  усна  інформація,  що  його
цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.
     Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України,  їх
посадові особи зобов'язані надавати інформацію, що  стосується  їх
діяльності, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні
виступи своїх посадових осіб.

     Стаття 33. Термін розгляду запиту щодо  доступу  до
                офіційних  документів

     Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення
не повинен перевищувати десяти календарних днів.
     Протягом  вказаного  терміну  державна   установа    письмово
доводить до відома запитувача, що його запит буде  задоволено  або
що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення.
     Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не
передбачено законом.
     Аналогічний термін розгляду встановлюється і щодо  запиту про
надання письмової інформації.

     Стаття 34. Відмова  та  відстрочка  задоволення запиту
                щодо  доступу до офіційних документів

     Відмова в задоволенні запиту доводиться до відома  запитувача
у письмовій формі з  роз'ясненням  порядку  оскарження  прийнятого
рішення.
     У відмові має бути зазначено:
     1) посадову  особу   державної  установи,  яка  відмовляє   у
задоволенні запиту;
     2) дату відмови;
     3) мотивовану підставу відмови.
     Відстрочка   задоволення запиту  допускається  в  разі,  якщо
запитуваний документ не  може  бути  наданий  для  ознайомлення  у
місячний термін. Повідомлення про відстрочку доводиться до  відома
запитувача у письмовій формі  з  роз'ясненням  порядку  оскарження
прийнятого рішення.
     У повідомленні про відстрочку має бути зазначено:
     1) посадову  особу   державної  установи,  яка  відмовляє   у
задоволенні запиту у визначений місячний термін;
     2) дату надсилання або видачі повідомлення про відстрочку;
     3) причини, з яких запитуваний документ не може бути видано у
встановлений цим Законом термін;
     4) термін, у який буде задоволено запит.
     Відмова  та  відстрочка  задоволення  запиту  щодо    надання
письмової інформації здійснюються в аналогічному порядку.

     Стаття 35. Оскарження відмови і відстрочки задоволення
                запиту щодо доступу до офіційних документів

     Відмову  або  відстрочку    задоволення  запиту  може    бути
оскаржено.
     У разі відмови  в  наданні  документа  для  ознайомлення  або
відстрочки  задоволення  запиту  запитувач  має  право   оскаржити
відмову або відстрочку до органу вищого рівня.
     Якщо на  скаргу,  подану  до  органу  вищого  рівня,  дається
негативна відповідь, запитувач має право оскаржити цю  відмову  до
суду.
     У разі, коли запитувач звернувся до суду, обов'язок  доводити
законність відмови чи відстрочки задоволення  запиту  покладається
на відповідача - державну установу.
     Суд має  право  для  забезпечення  повноти  та  об'єктивності
розгляду  справи  запитати  офіційні  документи,   у    можливості
ознайомлення з якими було  відмовлено,  і, вивчивши  їх,  прийняти
рішення про обгрунтованість (або необгрунтованість) дій  посадових
осіб державної установи.
     Якщо відмову  або  відстрочку  визнано  необгрунтованою,  суд
зобов'язує державну установу надати запитувачу змогу  ознайомитися
з офіційним документом і постановляє окрему ухвалу щодо  посадових
осіб, які відмовили заявнику.
     Необгрунтована відмова у наданні  змоги  для  ознайомлення  з
офіційними  документами  або  порушення  визначеного  терміну   її
надання без поважних причин тягнуть  за  собою  дисциплінарну  або
іншу відповідальність посадових осіб державних установ у  порядку,
встановленому законами України.
     Офіційні документи, надані на запити  органами  законодавчої,
виконавчої та судової влади України, можуть публікуватися.
     Запитувачі мають  право  робити  виписки  з  наданих  їм  для
ознайомлення офіційних документів,  фотографувати  їх,  записувати
текст на магнітну плівку тощо. Власник  документів  має  право  за
відповідну  плату  виготовляти  за  бажанням   запитувача    копії
запитуваних документів.
     Не підлягає оплаті робота по пошуку офіційних документів.
     Оскарження   відмови і  відстрочки  задоволення  запиту  щодо
надання письмової інформації здійснюється в аналогічному порядку.

     Стаття  36.  Порядок  відшкодування  витрат, пов'язаних
                  із  задоволенням запитів щодо доступу до
                  офіційних  документів і надання письмової
                  інформації

     Запитувачі  повинні  повністю  або   частково    відшкодувати
витрати, пов'язані з виконанням запитів щодо доступу до  офіційних
документів та наданням письмової інформації.
     Порядок оплати копій  запитуваних  документів  встановлюється
державними установами.
     Кабінет  Міністрів  України  або  інші   державні    установи
визначають  порядок  і  розмір  оплати робіт по збиранню,  пошуку,
підготовці, створенню і наданню запитуваної письмової  інформації,
який  не  повинен  перевищувати  реальних  витрат,  пов'язаних   з
виконанням запитів.

     Стаття 37. Документи та інформація, що не підлягають
                наданню  для ознайомлення за запитами

     Не  підлягають  обов'язковому  наданню  для  ознайомлення  за
інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:
     інформацію,  визнану  у  встановленому   порядку    державною
таємницею;
     конфіденційну інформацію;
     інформацію  про  оперативну  і    слідчу    роботу    органів
прокуратури, МВС, СБУ, роботу  органів  дізнання  та  суду  у  тих
випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам,
розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини  на  справедливий
та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити  загрозу  життю
або здоров'ю будь-якої особи;
     інформацію, що стосується особистого життя громадян;
     документи,    що    становлять    внутрівідомчу      службову
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між  підрозділами  та
інше),  якщо  вони  пов'язані  з  розробкою  напряму    діяльності
установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
     інформацію, що  не  підлягає  розголошенню  згідно  з  іншими
законодавчими  або нормативними актами. Установа, до якої звернуто
запит, може  не  надавати  для  ознайомлення  документ,  якщо  він
містить інформацію,  яка  не  підлягає  розголошенню  на  підставі
нормативного  акта  іншої  державної  установи,  а  та    державна
установа, яка розглядає запит, не  має  права  вирішувати  питання
щодо її розсекречення;
     інформацію    фінансових    установ,    підготовлену      для
контрольно-фінансових відомств.

     Стаття 38. Право власності на інформацію

     Право власності  на  інформацію  -  це  врегульовані  законом
суспільні відносини щодо володіння, користування  і  розпорядження
інформацією.
     Інформація є об'єктом права власності  громадян,  організацій
(юридичних осіб) і держави. Інформація може  бути  об'єктом  права
власності як у повному обсязі,  так  і  об'єктом  лише  володіння,
користування чи розпорядження.
     Власник інформації щодо об'єктів своєї  власності  має  право
здійснювати будь-які законні дії.
     Підставами виникнення права власності на інформацію є:
     створення інформації своїми силами і за свій рахунок;
     договір на створення інформації;
     договір,  що  містить  умови  переходу  права  власності   на
інформацію до іншої особи.
     Інформація,  створена  кількома  громадянами  або  юридичними
особами, є колективною власністю її  творців.  Порядок  і  правила
користування такою власністю визначаються договором, укладеним між
співвласниками.
     Інформація, створена організаціями (юридичними  особами)  або
придбана  ними  іншим  законним  способом,   є    власністю    цих
організацій.
     Інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною
власністю.  Інформацію,  створену   на    правах    індивідуальної
власності, може бути віднесено до державної власності  у  випадках
передачі її на зберігання у  відповідні  банки  даних,  фонди  або
архіви на договірній основі.
     Власник інформації має право призначати особу,  яка  здійснює
володіння, використання і розпорядження інформацією,  і  визначати
правила обробки інформації та доступ до неї, а також встановлювати
інші умови щодо інформації.

     Стаття 39. Інформація як товар

     Інформаційна продукція та інформаційні  послуги  громадян  та
юридичних осіб, які займаються  інформаційною  діяльністю,  можуть
бути об'єктами товарних відносин, що регулюються чинним  цивільним
та іншим законодавством.
     Ціни  і  ціноутворення  на    інформаційну    продукцію    та
інформаційні  послуги  встановлюються  договорами,  за    винятком
випадків, передбачених Законом.

     Стаття 40. Інформаційна продукція

     Інформаційна  продукція  -  це  матеріалізований    результат
інформаційної    діяльності,    призначений    для     задоволення
інформаційних потреб  громадян,  державних  органів,  підприємств,
установ і організацій.

     Стаття 41. Інформаційна послуга

     Інформаційна послуга - це  здійснення  у  визначеній  законом
формі  інформаційної  діяльності  по    доведенню    інформаційної
продукції до  споживачів  з  метою  задоволення  їх  інформаційних
потреб.

                            Розділ IV

                  УЧАСНИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН,
                        ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

     Стаття 42. Учасники інформаційних відносин

     Учасниками інформаційних відносин є громадяни, юридичні особи
або держава, які набувають передбачених законом прав і  обов'язків
у процесі інформаційної діяльності.
     Основними  учасниками  цих  відносин  є:  автори,  споживачі,
поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації.

     Стаття 43. Права учасників інформаційних відносин

     Учасники  інформаційних  відносин  мають  право    одержувати
(виробляти, добувати), використовувати,  поширювати  та  зберігати
інформацію в будь-якій формі з  використанням  будь-яких  засобів,
крім випадків, передбачених законом.
     Кожний учасник інформаційних відносин для  забезпечення  його
прав,  свобод  і  законних  інтересів  має  право  на    одержання
інформації про:
     діяльність органів державної влади;
     діяльність народних депутатів;
     діяльність органів місцевого і  регіонального  самоврядування
та місцевої адміністрації;
     те, що стосується його особисто.

     Стаття 44. Обов'язки учасників інформаційних відносин

     Учасники інформаційних відносин зобов'язані:
     поважати інформаційні права інших суб'єктів;
     використовувати інформацію згідно  з  законом  або  договором
(угодою);
     забезпечувати додержання  принципів  інформаційних  відносин,
передбачених статтею 5 цього Закону;
     забезпечувати доступ до інформації усім споживачам на умовах,
передбачених законом або угодою;
     зберігати її в належному стані протягом встановленого терміну
і  надавати  іншим  громадянам,  юридичним  особам  або  державним
органам у передбаченому законом порядку;
     компенсувати шкоду, заподіяну при порушенні законодавства про
інформацію.

                            Розділ V

        ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
                  ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ

     Стаття 45. Охорона права на інформацію

     Право на інформацію охороняється  законом.  Держава  гарантує
всім учасникам інформаційних відносин  рівні  права  і  можливості
доступу до інформації.
     Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм  і  джерел
одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
     Суб'єкт права на інформацію може вимагати усунення  будь-яких
порушень його права.
     Забороняється      вилучення        друкованих        видань,
експонатів, інформаційних  банків,   документів    із    архівних,
бібліотечних, музейних фондів та знищення  їх  з  ідеологічних  чи
політичних міркувань.

     Стаття 45-1.  Заборона цензури та заборона втручання в
                   професійну діяльність журналістів і засобів
                   масової інформації з боку органів державної
                   влади або органів місцевого самоврядування, їх
                   посадових осіб

     Цензура як  вимога,  спрямована до засобу масової інформації,
журналіста,  головного редактора,  організації, що здійснює випуск
засобу   масової  інформації,  його  засновника  (співзасновника),
видавця,  розповсюджувача,  попередньо узгоджувати інформацію,  що
поширюється  (крім випадків,  коли така вимога йде від автора цієї
інформації чи іншого суб'єкта авторського права і  (або)  суміжних
прав на неї),  та/або як накладення заборони (крім випадків,  коли
така заборона накладається судом)  чи  перешкоджання  в  будь-якій
іншій  формі  тиражуванню  або поширенню інформації з боку органів
державної влади,  органів місцевого самоврядування,  їх  посадових
осіб заборонена.

     Забороняються втручання    у    формах,    не    передбачених
законодавством України або договором,  укладеним  між  засновником
(співзасновниками)   і  редакцією  засобу  масової  інформації,  у
професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації,
що  поширюється,  з  боку  засновників  (співзасновників)  засобів
масової інформації,  органів державної влади або органів місцевого
самоврядування,  посадових  осіб  цих  органів,  зокрема  з  метою
поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно
значимої інформації, накладення заборони на показ окремих осіб або
поширення  інформації  про  них,   заборони   критикувати   органи
державної   влади   чи  органи  місцевого  самоврядування  або  їх
посадових осіб.

     Забороняються створення будь-яких  органів  державної  влади,
установ,  введення  посад,  на  які покладаються повноваження щодо
здійснення контролю за змістом інформації, що поширюється засобами
масової інформації.

     Умисне перешкоджання    законній    професійній    діяльності
журналістів  та/або   переслідування   журналіста   за   виконання
професійних обов'язків,  за критику,  здійснювані посадовою особою
або групою осіб за попередньою змовою,  тягне за собою кримінальну
відповідальність відповідно   до   Кримінального  кодексу  України
( 2341-14 ).

     Повноваження органів  державної  влади  з  питань  діяльності
засобів масової   інформації  визначаються  виключно  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України.
(  Закон  доповнено  статтею  45-1  згідно  із  Законом  N  676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )

     Стаття 46. Неприпустимість зловживання правом на
                інформацію

     Інформація не може бути використана для закликів до повалення
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,
пропаганди війни, насильства, жорстокості,  розпалювання  расової,
національної,  релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів,
посягання  на права і свободи людини. ( Частина перша статті 46 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1268-IV ( 1268-15 ) від
18.11.2003 )
     Не підлягають розголошенню відомості, що становлять  державну
або іншу передбачену законодавством таємницю.
     Не  підлягають  розголошенню   відомості,    що    стосуються
лікарської   таємниці,    грошових    вкладів,    прибутків    від
підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння),  листування,
телефонних  розмов  і  телеграфних  повідомлень,  крім   випадків,
передбачених законом.

     Стаття 47. Відповідальність за  порушення законодавства
                про  інформацію

     Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну  або  кримінальну
відповідальність згідно з законодавством України.
     Відповідальність за порушення  законодавства  про  інформацію
несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
     необгрунтована відмова від надання відповідної інформації;
     надання інформації, що не відповідає дійсності;
     несвоєчасне надання інформації;
     навмисне приховування інформації;
     примушення  до  поширення  або перешкоджання поширенню певної
інформації,  а  також цензура; ( Абзац шостий статті 47 в редакції
Закону N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )
     поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи;
     безпідставна   відмова   від   поширення  певної  інформації;
(  Статтю  47 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )
     використання і поширення інформації стосовно особистого життя
громадянина без його згоди особою,  яка  є  власником  відповідної
інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків;
     розголошення державної або іншої  таємниці,  що  охороняється
законом, особою, яка повинна охороняти цю таємницю;
     порушення порядку зберігання інформації;
     навмисне знищення інформації;
     необгрунтоване  віднесення  окремих  видів   інформації    до
категорії відомостей з обмеженим доступом;
     порушення   порядку   обліку,   зберігання   і   використання
документів  та  інших носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію,  що  є  власністю  держави.  ( Частину другу статті 47
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1703-IV ( 1703-15 ) від
11.05.2004 )
( Офіційне  тлумачення до статті 47 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

     Стаття 47-1. Звільнення від відповідальності

     Ніхто не   може   бути  притягнутий  до  відповідальності  за
висловлення оціночних суджень.

     Оціночними судженнями,  за  винятком  образи  чи  наклепу,  є
висловлювання,  які  не  містять фактичних даних, зокрема критика,
оцінка  дій,  а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені
як   такі,   що  містять  фактичні  дані,  з  огляду  на  характер
використання  мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій,
сатири.  Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню
їх правдивості.

     Особа звільняється  від  відповідальності   за   розголошення
інформації  з  обмеженим  доступом,  якщо  суд  встановить,  що ця
інформація є суспільно значимою.

     Додаткові підстави звільнення  від  відповідальності  засобів
масової  інформації  та  журналістів  визначаються  законами  "Про
друковані засоби   масової   інформації   (пресу)    в    Україні"
( 2782-12 ),  "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),  "Про
інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) та  "Про  державну  підтримку
засобів масової   інформації  та  соціальний  захист  журналістів"
( 540/97-ВР ).
(  Закон  доповнено  статтею  47-1  згідно  із  Законом  N  676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003 )

     Стаття 48. Порядок оскарження протиправних діянь

     В разі вчинення державними  органами,  органами  місцевого  і
регіонального самоврядування та їх  посадовими  особами,  а  також
політичними   партіями,  іншими  об'єднаннями  громадян,  засобами
масової інформації, державними  організаціями,  які  є  юридичними
особами, та окремими громадянами протиправних  діянь, передбачених
цим Законом, ці дії підлягають оскарженню до органів вищого  рівня
або до суду.
     Скарги на протиправні дії посадових осіб подаються  в  органи
вищого рівня, яким підпорядковані ці посадові особи.
     У разі незадоволення скарги, поданої до органу вищого  рівня,
заінтересований  громадянин  або  юридична  особа   мають    право
оскаржити протиправні дії посадових осіб до суду.
( Офіційне  тлумачення до статті 48 див. в Рішенні Конституційного
Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

     Стаття 49. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

     У випадках,   коли   правопорушенням,   вчиненим    суб'єктом
інформаційної діяльності,  завдано матеріальної чи моральної шкоди
фізичним  або  юридичним  особам,  винні  особи  відшкодовують  її
добровільно або на підставі рішення суду.

     Органи державної  влади,  органи  місцевого самоврядування як
позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
вправі вимагати по суду лише спростування недостовірної інформації
та не мають права вимагати  відшкодування  моральної  (немайнової)
шкоди.  Це  не  позбавляє посадову особу органу державної влади чи
органу місцевого самоврядування права на захист честі, гідності та
ділової репутації у суді.
( Стаття 49 в редакції Закону N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )

                           Розділ VI

                МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
         СПІВРОБІТНИЦТВО З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ, ЗАРУБІЖНИМИ І   
           МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЇ

     Стаття 50. Міжнародна інформаційна діяльність

     Міжнародна інформаційна  діяльність  полягає  в  забезпеченні
громадян, державних органів, підприємств,  установ  і  організацій
офіційною документованою або публічно оголошуваною інформацією про
зовнішньополітичну діяльність України, про події та явища в  інших
країнах, а також у цілеспрямованому поширенні  за  межами  України
державними  органами  і  об'єднаннями  громадян, засобами  масової
інформації та громадянами всебічної інформації про Україну.
     Громадяни України мають право  на  вільний  і  безперешкодний
доступ до інформації  через  зарубіжні  джерела,  включаючи  пряме
телевізійне мовлення, радіомовлення і пресу.
     Правове становище і  професійна  діяльність  акредитованих  в
Україні іноземних кореспондентів та інших представників  іноземних
засобів  масової  інформації,  а  також  інформаційна   діяльність
дипломатичних,  консульських  та  інших  офіційних   представників
зарубіжних держав в Україні  регулюються  законодавством  України,
відповідними міжнародними договорами, укладеними Україною.
     Створення  і  діяльність  спільних  організацій   в    галузі
інформації за участю вітчизняних та  іноземних  юридичних  осіб  і
громадян регулюються законодавством України.
     Якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж  ті,
які містяться в законодавстві  України,  що  регулює  відносини  в
галузі інформації, то застосовуються норми міжнародного  договору,
укладеного Україною.

     Стаття 51. Міжнародні договори

     Міжнародне співробітництво в галузі інформації з  питань,  що
становлять взаємний інтерес, здійснюється  на  основі  міжнародних
договорів,  укладених  Україною  та  юридичними    особами,    які
займаються інформаційною діяльністю.
     Державні  органи  та  інші  юридичні  особи,  які  займаються
інформаційною  діяльністю,  можуть    безпосередньо    здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність у  власних  інтересах,  а  також  в
інтересах  індивідуальних  і  колективних  споживачів,  яких  вони
обслуговують і яким гарантують одержання зарубіжної інформації.

     Стаття 52. Експорт та імпорт інформаційної продукції 
                (послуг)

     Експорт  та  імпорт    інформаційної    продукції    (послуг)
здійснюється    згідно    з    законодавством    України       про
зовнішньоекономічну діяльність.

     Стаття 53. Інформаційний суверенітет

     Основою інформаційного  суверенітету  України  є  національні
інформаційні ресурси.
     До інформаційних ресурсів  України  входить  вся  належна  їй
інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення.
     Україна  самостійно  формує  інформаційні  ресурси  на  своїй
території  і   вільно    розпоряджається    ними,   за    винятком
випадків, передбачених законами і міжнародними договорами.

     Стаття 54. Гарантії інформаційного суверенітету України

     Інформаційний суверенітет України забезпечується:
     виключним правом власності України на  інформаційні  ресурси,
що формуються за рахунок коштів державного бюджету;
     створенням національних систем інформації;
     встановленням режиму доступу інших  держав  до  інформаційних
ресурсів України;
     використанням інформаційних ресурсів на основі  рівноправного
співробітництва з іншими державами.

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

м. Київ, 2 жовтня 1992 року
     N 2657-XII

0

8

ЗАКОН УКРАИНЫ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ"
(Ведомости Верховного Совета Украины (ВВР), 1994, № 16, ст. 93)
(В редакции Закона № 1079-XIV (1079-14) от 21.09.99, ВВР, 1999, № 49, ст. 428)
(C изменениями, внесенными в соответствии с Законами № 971-IV (971-15) от 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45, ст.361, № 1519-IV (1519-15) от 19.02.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.320)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с отнесением информации к государственной тайне, засекречиванием, рассекречиванием ее материальных носителей и охраной государственной тайны в целях защиты национальной безопасности Украины.

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В настоящем Законе термины употребляются в следующем значении:
государственная тайна (далее также — секретная информация) — вид секретной информации, охватывающий сведения в сфере обороны, экономики, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка, разглашение которых может причинить ущерб национальной безопасности Украины и которые признаны в порядке, установленном настоящим Законом, государственной тайной и подлежат охране государством;
отнесение информации к государственной тайне — процедура принятия (государственным экспертом по вопросам тайн) решения об отнесении категории сведений или отдельных сведений к государственной тайне с установлением степени их секретности путем обоснования и определения возможного ущерба национальной безопасности Украины в случае разглашения этих сведений, включением этой информации в Свод сведений, составляющих государственную тайну, и с опубликованием этого Свода, изменений к нему;
гриф секретности — реквизит материального носителя секретной информации, удостоверяющий степень секретности данной информации;
государственный эксперт по вопросам тайн — должностное лицо, уполномоченное осуществлять в соответствии с требованиями настоящего Закона отнесение информации к государственной тайне в сфере обороны, экономики, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка, изменение степени секретности этой информации и ее рассекречивание;
допуск к государственной тайне — оформление права гражданина на доступ к секретной информации;
доступ к государственной тайне — предоставление полномочным должностным лицом разрешения гражданину на ознакомление с конкретной секретной информацией и осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, или ознакомление с конкретной секретной информацией и осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, этим должностным лицом в соответствии с его служебными полномочиями;
засекречивание материальных носителей информации — введение в установленном законодательством порядке ограничений на распространение и доступ к конкретной секретной информации путем предоставления соответствующего грифа секретности документам, изделиям или иным материальным носителям этой информации;
Свод сведений, составляющих государственную тайну, — акт, в котором сведены перечни сведений, которые согласно решениям государственных экспертов по вопросам тайн составляют государственную тайну в определенных настоящим Законом сферах;
категория режима секретности — категория, которая характеризует важность и объемы сведений, составляющих государственную тайну, которые сосредоточены в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях;
криптографическая защита секретной информации — вид защиты, который реализуется путем преобразования информации с использованием специальных данных (ключевых данных) с целью сокрытия (или восстановления) содержания информации, подтверждения ее подлинности, целостности, авторства и т.п.;
материальные носители секретной информации — материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, отражены в виде текстов, знаков, символов, образов, сигналов, технических решений, процессов и т.п.;
охрана государственной тайны — комплекс организационно-правовых, инженерно-технических, криптографических и оперативно-розыскных мер, направленных на предупреждение разглашения секретной информации и потери ее материальных носителей;
режим секретности — установленный согласно требованиям настоящего Закона и иных изданных в соответствии с ним нормативно-правовых актов единый порядок обеспечения охраны государственной тайны;
рассекречивание материальных носителей секретной информации — снятие в установленном законодательством порядке ограничений на распространение и доступ к конкретной секретной информации путем отмены ранее предоставленного грифа секретности документам, изделиям или иным материальным носителям этой информации;
специальная экспертиза относительно наличия условий для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, — экспертиза, которая проводится с целью определения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях наличия условий, предусмотренных настоящим Законом, для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной;
степень секретности ("особой важности", "совершенно секретно", "секретно") — категория, характеризующая важность секретной информации, степень ограничения доступа к ней и уровень ее охраны государством;
техническая защита секретной информации — вид защиты, направленный на обеспечение инженерно-техническими средствами конфиденциальности, целостности и невозможности блокирования информации.

Статья 2. Законодательство Украины о государственной тайне
Отношения в сфере охраны государственной тайны регулируются Конституцией Украины (254к/96-ВР), Законом Украины "Об информации" (2657-12), настоящим Законом, международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины и иными нормативно-правовыми актами.

Статья 3. Сфера действия Закона
Действие настоящего Закона распространяется на органы законодательной, исполнительной и судебной власти, органы прокуратуры Украины, другие органы государственной власти, Верховную Раду Автономной Республики Крым, Совет министров Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, объединения граждан (далее — органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации), которые осуществляют деятельность, связанную с государственной тайной, граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которым в установленном порядке предоставлен доступ к государственной тайне.
Переданные Украине сведения, составляющие тайну иностранного государства либо международной организации, охраняются в порядке, предусмотренном настоящим Законом. В случае, если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные, чем предусмотренные настоящим Законом, правила охраны тайны иностранного государства либо международной организации, то применяются правила международного договора Украины.

Статья 4. Государственная политика в отношении государственной тайны
Государственную политику в отношении государственной тайны как составляющую основ внутренней и внешней политики определяет Верховная Рада Украины.

Статья 5. Компетенция органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере охраны государственной тайны
Президент Украины, обеспечивая национальную безопасность, издает указы и распоряжения по вопросам охраны государственной тайны, отнесенным настоящим Законом и другими законами к его полномочиям.
Совет национальной безопасности и обороны Украины координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере охраны государственной тайны.
Кабинет Министров Украины направляет и координирует работу министерств, других органов исполнительной власти по обеспечению осуществления государственной политики в сфере охраны государственной тайны.
Центральные и местные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления осуществляют государственную политику в сфере охраны государственной тайны в пределах своих полномочий, предусмотренных законом.
Специально уполномоченным органом государственной власти в сфере обеспечения охраны государственной тайны является Служба безопасности Украины.
Обеспечение охраны государственной тайны в соответствии с требованиями режима секретности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, деятельность которых связана с государственной тайной, возлагается на руководителей указанных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Статья 6. Осуществление права собственности на секретную информацию и ее материальные носители
Собственник секретной информации или ее материальных носителей осуществляет свое право собственности с учетом ограничений, установленных в интересах национальной безопасности Украины в соответствии с настоящим Законом.
Если ограничение права собственности на секретную информацию или ее материальные носители причиняют ущерб их собственнику, возмещение осуществляется за счет государства в порядке и размерах, определяемых в договоре между собственником такой информации или ее материальных носителей и органом государственной власти (органами), которому государственным экспертом по вопросам тайн предоставляется право принимать решение в отношении субъектов, которые будут иметь доступ к этой информации и ее материальным носителям. Указанным договором также определяются порядок и условия охраны государственной тайны, включая режим секретности при пользовании и распоряжении секретной информацией и ее материальными носителями, обусловливается согласие собственника этой информации и ее материальных носителей на осуществление права собственности с учетом ограничений, установленных в соответствии с настоящим Законом, взятие собственником на себя обязательства по сохранению государственной тайны и ознакомлению его с мерой ответственности за нарушение законодательства о государственной тайне.
Если собственник секретной информации или ее материальных носителей отказывается от заключения договора либо нарушает его, по решению суда эта информация или ее материальные носители могут быть изъяты в собственность государства при условии предварительного и полного возмещения собственнику их стоимости.

Статья 7. Финансирование расходов на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной
Финансирование расходов на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, в бюджетных учреждениях и организациях осуществляется за счет Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым и местных бюджетов. Средства на указанные расходы предусматриваются в соответствующих бюджетах отдельной строкой. Указанные расходы других учреждений и организаций, а также предприятий относятся к валовым расходам производителя продукции, изготовление которой связано с государственной тайной.
Расходы на осуществление мер по отнесению информации к государственной тайне, засекречиванию, рассекречиванию и охране материальных носителей такой информации, ее криптографической и технической защите, другие расходы, связанные с государственной тайной, на негосударственных предприятиях, в учреждениях, организациях финансируются на основании договора с заказчиком работ, связанных с государственной тайной.
Предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим деятельность, связанную с государственной тайной, могут предоставляться налоговые и другие льготы в порядке, установленном законом.

Раздел II ОТНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

Статья 8. Информация, которая может быть отнесена к государственной тайне
К государственной тайне в порядке, установленном настоящим Законом, относится информация:
1) в сфере обороны:
о содержании стратегических и оперативных планов и иных документов боевого управления, подготовке и проведении военных операций, стратегическом и мобилизационном развертывании войск, а также о других важнейших показателях, характеризующих организацию, численность, дислокацию, боевую и мобилизационную готовность, боевую и иную военную подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Украины и иных воинских формирований;
о направлениях развития отдельных видов вооружения, военной и специальной техники, их количестве, тактико-технических характеристиках, организации и технологии производства, научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, связанных с разработкой новых образцов вооружения, военной и специальной техники или их модернизацией, а также о других работах, планируемых или осуществляемых в интересах обороны страны;
о силах и средствах Гражданской обороны Украины, возможностях населенных пунктов, регионов и отдельных объектов для защиты, эвакуации и рассредоточения населения, обеспечения его жизнедеятельности и производственной деятельности объектов народного хозяйства в военное время или в условиях чрезвычайных ситуаций;
о геодезических, гравиметрических, картографических и гидрометеорологических данных и характеристиках, имеющих значение для обороны страны;
2) в сфере экономики, науки и техники:
о мобилизационных планах и мобилизационных мощностях хозяйства Украины, запасах и объемах поставок стратегических видов сырья и материалов, а также сводные данные о номенклатуре и уровнях накоплений, об общих объемах поставок, отпуска, закладки, освежения, размещении и фактических запасах государственного резерва;
об использовании транспорта, связи, мощностей других отраслей и объектов инфраструктуры государства в интересах обеспечения его безопасности;
о планах, содержании, объеме, финансировании и выполнении государственного заказа для обеспечения нужд обороны и безопасности;
о планах, объемах и других важнейших характеристиках добычи, производства и реализации отдельных стратегических видов сырья и продукции;
о государственных запасах драгоценных металлов монетарной группы, драгоценных камней, валюты и иных ценностей, операциях, связанных с изготовлением денежных знаков и ценных бумаг, их хранением, охраной и защитой от подделки, обращением, обменом или изъятием из обращения, а также об иных особых мерах финансовой деятельности государства;
о научных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работах, на базе которых могут быть созданы прогрессивные технологии, новые виды производства, продукции и технологических процессов, имеющих важное оборонное либо экономическое значение или существенно влияющих на внешнеэкономическую деятельность и национальную безопасность Украины;
3) в сфере внешних отношений:
о директивах, планах, указаниях делегациям и должностным лицам по вопросам внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Украины, направленных на обеспечение ее национальных интересов и безопасности;
о военном, научно-техническом и ином сотрудничестве Украины с иностранными государствами, если разглашение сведений об этом будет причинять ущерб национальной безопасности Украины;
об экспорте и импорте вооружения, военной и специальной техники, отдельных стратегических видов сырья и продукции;
4) в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка:
о личном составе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
о средствах, содержании, планах, организации, финансировании и материально-техническом обеспечении, формах, методах и результатах оперативно-розыскной деятельности;
о лицах, сотрудничающих или ранее сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими такую деятельность;
о составе и конкретных лицах, которые являются негласными штатными работниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
об организации и порядке осуществления охраны административных зданий и других государственных объектов, должностных и других лиц, охрана которых осуществляется в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц";
о системе правительственной и специальной связи;
об организации, содержании, состоянии и планах развития криптографической защиты секретной информации, содержании и результатах научных исследований в сфере криптографии;
о системах и средствах криптографической защиты секретной информации, их разработке, производстве, технологии изготовления и использовании;
о государственных шифрах, их разработке, производстве, технологии изготовления и использовании;
об организации режима секретности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, государственных программах, планах и иных мерах в сфере охраны государственной тайны;
об организации, содержании, состоянии и планах развития технической защиты секретной информации;
о результатах проверок, осуществляемых согласно закону прокурором в порядке соответствующего надзора за соблюдением законов, и о содержании материалов дознания, досудебного следствия и судопроизводства по вопросам указанных в настоящей статье сфер;
об иных средствах, формах и методах охраны государственной тайны.
Конкретные сведения могут быть отнесены к государственной тайне по степени секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно" лишь при условии, что они относятся к категориям, указанным в части первой настоящей статьи, и их разглашение будет причинять ущерб интересам национальной безопасности Украины.
Запрещается отнесение к государственной тайне любых сведений, если этим будут сужаться содержание и объем конституционных прав и свобод человека и гражданина, будет причиняться ущерб здоровью и безопасности населения.
Не относится к государственной тайне информация:
о состоянии окружающей среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта;
об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности граждан;
о состоянии здоровья населения, его жизненном уровне, включая питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а также о социально-демографических показателях, состоянии правопорядка, образования и культуры населения;
о фактах нарушений прав и свобод человека и гражданина;
о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
иная информация, которая в соответствии с законами и международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, не может быть засекречена.

Статья 9. Государственные эксперты по вопросам тайн
Государственный эксперт по вопросам тайн осуществляет в соответствии с требованиями настоящего Закона отнесение информации в сфере обороны, экономики, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка к государственной тайне, изменение степени секретности этой информации и ее рассекречивание.
Выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн на конкретных должностных лиц возлагается:
в Верховной Раде Украины — Председателем Верховной Рады Украины;
в других органах государственной власти, Национальной академии наук Украины, на предприятиях, в учреждениях и организациях — Президентом Украины по представлению Службы безопасности Украины на основе предложений руководителей соответствующих органов государственной власти, Национальной академии наук Украины, предприятий, учреждений и организаций.
Вмешательство в деятельность государственного эксперта по вопросам тайн лица, которому по должности он подчинен, не допускается.
Государственный эксперт по вопросам тайн в соответствии с возложенными на него задачами:
1) определяет:
основания, по которым информация должна быть отнесена к государственной тайне;
основания и целесообразность отнесения к государственной тайне информации об изобретениях (полезных моделях), предназначенных для использования в сферах, указанных в части первой статьи 8 настоящего Закона;
целесообразность отнесения к государственной тайне информации об изобретениях (полезных моделях), имеющих двоякое применение, на основании сравнительного анализа эффективности целевого использования и с согласия автора (владельца патента);
степень секретности информации, отнесенной к государственной тайне;
орган государственной власти (органы), которому предоставляется право принимать решение о круге субъектов, которые будут иметь доступ к секретной информации;
2) дает заключение об ущербе национальной безопасности Украины в случае разглашения конкретной секретной информации;
3) устанавливает и продлевает срок действия решения об отнесении информации к государственной тайне с указанием даты ее рассекречивания;
4) дает Службе безопасности Украины заключения об изменении степени секретности информации и отмене решения об отнесении ее к государственной тайне в случае, если основания, по которым эта информация была отнесена к государственной тайне, перестали существовать;
5) утверждает по согласованию со Службой безопасности Украины развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну, изменения к ним, контролирует соответствие содержания этих перечней Своду сведений, составляющих государственную тайну;
6) рассматривает предложения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан и отдельных граждан об отнесении информации к государственной тайне и ее рассекречивании;
7) утверждает заключения об осведомленности о государственной тайне граждан, которые имеют либо имели допуск к государственной тайне;
8) контролирует обоснованность и правильность предоставления документам, изделиям и иным материальным носителям информации, содержащим сведения, включенные в Свод сведений или развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну, соответствующего грифа секретности, своевременность изменения такого грифа и рассекречивание этих носителей с предоставлением им реквизита "рассекречено";
9) принимает участие:
в разработке критериев определения ущерба, который может быть причинен национальной безопасности Украины в случае разглашения секретной информации;
в проведении экспертизы по определению важности секретной информации по фактам ее разглашения либо утраты материальных носителей такой информации.
Государственный эксперт по вопросам тайн при выполнении возложенных на него функций обязан:
1) согласовывать при посредничестве Службы безопасности Украины свои заключения об отмене решений об отнесении информации к межгосударственным тайнам с соответствующими должностными лицами государств — участников международных договоров Украины о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных тайн и сообщать им о принятых решениях об отнесении информации к государственной тайне, на которую распространено действие этих договоров;
2) представлять Службе безопасности Украины не позднее чем через десять дней с момента подписания решения об отнесении сведений к государственной тайне и заключения об отмене этих решений, а развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну, — в тот же срок с момента их утверждения;
3) рассматривать предложения Службы безопасности Украины об отнесении информации к государственной тайне, ее рассекречивании, проведении экспертизы по определению степени секретности сведений, принятии решений в связи с истечением срока действия решения об отнесении информации к государственной тайне;
4) предоставлять соответствующий гриф секретности решениям об отнесении информации к государственной тайне и заключениям об отмене этих решений в зависимости от важности их содержания;
5) принимать участие в заседаниях государственных экспертов по вопросам тайн.
Государственный эксперт по вопросам тайн имеет право:
1) беспрепятственно проводить проверку выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в сфере его деятельности, решений об отнесении информации к государственной тайне, заключений об отмене этих решений, соблюдения порядка засекречивания информации и при выявлении нарушений давать обязательные для исполнения предписания об их устранении;
2) создавать экспертные комиссии из специалистов и научных работников, имеющих допуск к государственной тайне, для подготовки проектов решений об отнесении информации к государственной тайне, снижении степени ее секретности и отмене указанных решений;
3) отменять безосновательные решения о предоставлении носителю информации грифа секретности, изменении или отмене этого грифа;
4) ходатайствовать о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство Украины о государственной тайне;
5) получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сведения, необходимые для выполнения своих функций.
Государственным экспертам по вопросам тайн, а также специалистам, привлекаемым к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, устанавливаются дополнительные выплаты в порядке и размерах, определяемых законодательством.
Государственный эксперт по вопросам тайн несет персональную ответственность за законность и обоснованность своего решения об отнесении информации к государственной тайне или заключения о снижении степени секретности такой информации либо отмене решения об отнесении ее к государственной тайне, а также за умышленное непринятие решения об отнесении к государственной тайне информации, разглашение которой может причинить ущерб интересам национальной безопасности Украины.

Статья 10. Порядок отнесения информации к государственной тайне
Отнесение информации к государственной тайне осуществляется мотивированным решением государственного эксперта по вопросам тайн по его собственной инициативе, по обращению руководителей соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций или граждан.
Государственный эксперт по вопросам тайн относит информацию к государственной тайне по вопросам, принятие решений по которым относится к его компетенции согласно должности. В случае, если принятие решения об отнесении информации к государственной тайне относится к компетенции нескольких государственных экспертов по вопросам тайн, оно по инициативе государственных экспертов или по предложению Службы безопасности Украины принимается коллегиально и утверждается простым большинством голосов. При этом каждый эксперт имеет право изложить свое мнение.
Информация считается государственной тайной со времени опубликования Свода сведений, составляющих государственную тайну, в который включена эта информация, либо изменения к нему в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 11. Решение государственного эксперта по вопросам тайн
В решении государственного эксперта по вопросам тайн указываются:
информация, которая должна составлять государственную тайну, и ее соответствие категориям и требованиям, предусмотренным статьей 8 настоящего Закона;
основания для отнесения информации к государственной тайне и обоснование ущерба национальной безопасности Украины в случае ее разглашения;
степень секретности указанной информации;
объем финансирования мероприятий, необходимых для охраны такой информации;
орган государственной власти, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация или гражданин, который внес предложение об отнесении этой информации к государственной тайне, и орган государственной власти (органы), которому предоставляется право определять круг субъектов, которые будут иметь доступ к этой информации;
срок, в течение которого действует решение об отнесении информации к государственной тайне.
Решение об отнесении информации к государственной тайне принимается государственным экспертом по вопросам тайн не позднее одного месяца со дня получения обращения соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации либо гражданина.
Решение государственного эксперта по вопросам тайн об отнесении информации к государственной тайне подлежит регистрации Службой безопасности Украины в Своде сведений, составляющих государственную тайну.
Заключение государственного эксперта по вопросам тайн об отмене решения об отнесении информации к государственной тайне является основанием для изъятия информации из Свода сведений, составляющих государственную тайну. Это заключение вступает в силу с момента внесения Службой безопасности Украины изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну.
Решение (заключение) государственного эксперта (экспертов) по вопросам тайн, выданное в пределах его (их) полномочий и зарегистрированное Службой безопасности Украины в Своде сведений, составляющих государственную тайну, является обязательным для выполнения на территории Украины.

Статья 12. Свод сведений, составляющих государственную тайну
Свод сведений, составляющих государственную тайну, формирует и публикует в официальных изданиях Служба безопасности Украины на основании решений государственных экспертов по вопросам тайн.
Изменения к Своду сведений, составляющих государственную тайну, публикуются не позднее трех месяцев со дня получения Службой безопасности Украины соответствующего решения либо заключения государственного эксперта по вопросам тайн.
Образцы форм решений (заключений) государственных экспертов по вопросам тайн, порядок и механизм формирования Свода сведений, составляющих государственную тайну, и его опубликование определяются Кабинетом Министров Украины.
На основании и в пределах Свода сведений, составляющих государственную тайну, с целью конкретизации и систематизации данных о секретной информации органы государственной власти создают отраслевые или ведомственные развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну, а также могут создавать межотраслевые или межведомственные развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность, связанную с государственной тайной, по инициативе и согласованию с заказчиком работ, связанных с государственной тайной, могут создавать собственные развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну. Такие перечни согласовываются со Службой безопасности Украины, утверждаются государственными экспертами по вопросам тайн и регистрируются в Службе безопасности Украины.
Развернутые перечни сведений, составляющих государственную тайну, не могут противоречить Своду сведений, составляющих государственную тайну.
При включении в Свод сведений, составляющих государственную тайну, или в развернутые перечни этих сведений информации, не отвечающей категориям и требованиям, предусмотренным статьей 8 настоящего Закона, или нарушении установленного порядка отнесения информации к государственной тайне заинтересованные граждане и юридические лица имеют право обжаловать соответствующие решения в суд. В целях недопущения разглашения государственной тайны судебное рассмотрение жалоб может проводиться в закрытых заседаниях в соответствии с законом.

Статья 13. Срок действия решения об отнесении информации к государственной тайне
Срок, в течение которого действует решение об отнесении информации к государственной тайне, устанавливается государственным экспертом по вопросам тайн с учетом степени секретности информации, критерии определения которого устанавливаются Службой безопасности Украины, и других обстоятельств. Он не может превышать для информации со степенью секретности "особой важности" — 30 лет, для информации "совершенно секретно" — 10 лет, для информации "секретно" — 5 лет.
По истечении предусмотренного частью первой настоящей статьи срока действия решения об отнесении информации к государственной тайне государственный эксперт по вопросам тайн делает заключение об отмене решения об отнесении ее к государственной тайне или принимает решение о продлении срока действия указанного решения в пределах сроков, установленных частью первой настоящей статьи.
Президент Украины по собственной инициативе или на основании предложений государственных экспертов по вопросам тайн либо по обращению органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций или граждан может устанавливать более длительные сроки действия решений об отнесении информации к государственной тайне, чем сроки, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Статья 14. Изменение степени секретности информации и отмена решения об отнесении ее к государственной тайне
Повышение или понижение степени секретности информации и отмена решения об отнесении ее к государственной тайне осуществляются на основании заключения государственного эксперта по вопросам тайн или на основании решения суда в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, и оформляются Службой безопасности Украины путем внесения соответствующих изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну.
Информация считается государственной тайной с более высокой либо низкой степенью секретности или не составляющей государственной тайны со времени опубликования соответствующих изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну.

Раздел III ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ И РАССЕКРЕЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 15. Засекречивание и рассекречивание материальных носителей информации
Засекречивание материальных носителей информации осуществляется путем предоставления соответствующему документу, изделию или иному материальному носителю информации грифа секретности.
Реквизиты каждого материального носителя секретной информации должны содержать гриф секретности, который соответствует степени секретности информации, установленной решением государственного эксперта по вопросам тайн, — "особой важности", "совершенно секретно", "секретно", дату и срок засекречивания материального носителя секретной информации, который устанавливается с учетом предусмотренных статьей 13 настоящего Закона сроков действия решения об отнесении информации к государственной тайне, подпись, ее расшифровку и должность лица, предоставившего указанный гриф, а также ссылку на соответствующий пункт (статью) Свода сведений, составляющих государственную тайну.
Если реквизиты, указанные в части второй настоящей статьи, невозможно нанести непосредственно на материальный носитель секретной информации, они должны быть указаны в сопроводительных документах.
Запрещается предоставлять грифы секретности, предусмотренные настоящим Законом, материальным носителям иной секретной информации, не составляющей государственной тайны, или конфиденциальной информации.
Перечень должностей, которые дают право должностным лицам, их занимающим, предоставлять материальным носителям секретной информации грифы секретности, утверждается руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, осуществляющим деятельность, связанную с государственной тайной.
Степени секретности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, которые выполняются в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны государства, устанавливаются государственным экспертом по вопросам тайн, который выполняет свои функции в сфере деятельности заказчика, совместно с подрядчиком.
По истечении установленных сроков засекречивания материальных носителей информации и в случае повышения либо понижения определенной государственным экспертом по вопросам тайн степени секретности такой информации или отмены решения об отнесении ее к государственной тайне руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, в которых осуществлялось засекречивание материальных носителей информации, или руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, являющихся их правопреемниками, или руководители высшего уровня обязаны в течение шести месяцев обеспечить изменение грифа секретности или рассекречивание этих материальных носителей секретной информации и письменно уведомить об этом руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, которым были переданы такие материальные носители секретной информации.

Статья 16. Срок засекречивания материальных носителей информации
Срок засекречивания материальных носителей информации должен соответствовать сроку действия решения об отнесении информации к государственной тайне, установленному решением государственного эксперта по вопросам тайн.
Отсчет срока засекречивания материальных носителей информации начинается со времени предоставления им грифа секретности.

Статья 17. Обжалование решения о засекречивании материальных носителей информации
Граждане и юридические лица вправе внести должностным лицам, предоставившим гриф секретности материальному носителю секретной информации, обязательное для рассмотрения мотивированное предложение о рассекречивании этого носителя информации. Указанные должностные лица должны в течение одного месяца дать гражданину либо юридическому лицу письменный ответ по этому поводу.
Решение о засекречивании материального носителя информации может быть обжаловано гражданином либо юридическим лицом в порядке подчиненности высшему органу или должностному лицу либо в суд. В случае неудовлетворения жалобы, поданной в порядке подчиненности, гражданин либо юридическое лицо вправе обжаловать решение высшего органа или должностного лица в суд.

Раздел IV ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Статья 18. Основные организационно-правовые меры по охране государственной тайны
В целях охраны государственной тайны вводятся:
единые требования к изготовлению, пользованию, сохранению, передаче, транспортировке и учету материальных носителей секретной информации;
разрешительный порядок осуществления органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями деятельности, связанной с государственной тайной;
ограничения обнародования, передачи другому государству или распространения иным путем секретной информации;
ограничения в отношении пребывания и деятельности в Украине иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, их доступа к государственной тайне, а также размещения и перемещения принадлежащих им объектов и технических средств;
особенности осуществления органами государственной власти их функций в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых связана с государственной тайной;
режим секретности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной; специальный порядок допуска и доступа граждан к государственной тайне;
техническая и криптографическая защита секретной информации.

Статья 19. Единые требования к материальным носителям секретной информации
Единые требования к изготовлению, учету, пользованию, хранению, сохранности, передаче и транспортировке материальных носителей секретной информации устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 20. Разрешительный порядок осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, и режим секретности
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации имеют право осуществлять деятельность, связанную с государственной тайной, после предоставления им Службой безопасности Украины специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.
Предоставление разрешения осуществляется на основании заявок органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций и результатов специальной экспертизы о наличии условий для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной. В целях определения наличия условий для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, Служба безопасности Украины может создавать специальные экспертные комиссии, в состав которых включать специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по согласованию с их руководителями. Результаты специальной экспертизы о наличии условий для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, оформляются соответствующим актом.
Разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, предоставляется органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям по результатам специальной экспертизы при условии, что они:
в соответствии с компетенцией, государственными задачами, программами, заказами, договорами (контрактами) принимают участие в деятельности, связанной с государственной тайной;
имеют помещение для проведения работ, связанных с государственной тайной, хранилища для хранения засекреченных документов и иных материальных носителей секретной информации, которые отвечают требованиям по обеспечению секретности указанных работ, исключают возможность доступа к ним посторонних лиц, гарантируют сохранение носителей секретной информации;
соблюдают предусмотренные законодательством требования режима секретности работ и других мер, связанных с использованием секретной информации, порядка допуска лиц к государственной тайне, приема иностранных граждан, использования государственных шифров и криптографических средств и т.п.;
имеют режимно-секретный орган, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с государственной тайной, должны быть ознакомлены с действующим законодательством о государственной тайне.
Срок действия разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, устанавливается Службой безопасности Украины и не может превышать 5 лет. Его продолжительность зависит от объема работ (деятельности), осуществляемых органом государственной власти, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией, степени секретности и объема связанных с этими работами (деятельностью) сведений, составляющих государственную тайну.
Разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, может быть отменено Службой безопасности Украины на основании акта проведенной ею проверки, заключения которого содержат данные о несоблюдении органом государственной власти, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией условий, предусмотренных настоящей статьей.
Органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям, осуществляющим деятельность, связанную с государственной тайной, по результатам специальной экспертизы предоставляются соответствующие категории режима секретности, которые указываются Службой безопасности Украины в разрешениях на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которым предоставлено указанное в настоящей статье разрешение, приобретают право на доступ к конкретной секретной информации согласно решению органов государственной власти, уполномоченных государственным экспертом по вопросам тайн принимать такие решения. По согласованию с этими органами осуществляется передача секретной информации или ее материальных носителей органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, имеющим разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.
Порядок предоставления, переоформления, приостановления действия или отмены разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, форма акта специальной экспертизы о наличии условий для осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, форма разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и категории режима секретности устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

0

9

Статья 21. Режимно-секретные органы
В органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной, в целях разработки и осуществления мер по обеспечению режима секретности, постоянного контроля за их соблюдением создаются на правах отдельных структурных подразделений режимно-секретные органы (далее — РСО).
Создание, реорганизация или ликвидация РСО осуществляются по согласованию со Службой безопасности Украины. В своей работе РСО взаимодействуют с органами Службы безопасности Украины.
В состав РСО входят подразделения режима, секретного делопроизводства и другие подразделения, непосредственно обеспечивающие охрану государственных тайн, в зависимости от специфики деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.
В органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях со значительным объемом работ, связанных с государственной тайной, вводится должность заместителя руководителя по вопросам режима, на которого возлагаются обязанности и права руководителя РСО. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях с незначительным объемом работ, связанных с государственной тайной, где штатным расписанием не предусмотрено создание РСО, учет и хранение секретных документов, а также меры по обеспечению режима секретности осуществляются лично их руководителями или специально назначенным приказом руководителя работником после создания необходимых условий, обеспечивающих режим секретности. На них распространяются обязанности и права работников РСО.
Назначение лиц на должности заместителей руководителей по вопросам режима, начальников РСО и их заместителей, а также издание приказа о возложении на отдельного работника обязанностей по обеспечению режима секретности осуществляется по согласованию с органами Службы безопасности Украины и РСО вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
РСО комплектуются специалистами, которым предоставлен допуск к государственной тайне со степенью секретности "совершенно секретно", если характер выполняемых работ не требует допуска к государственной тайне со степенью секретности "особой важности". Принятие в РСО временных работников не допускается.
Основными задачами РСО являются:
а) недопущение необоснованного допуска и доступа лиц к секретной информации;
б) своевременная разработка и реализация совместно с другими структурными подразделениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций мер, обеспечивающих охрану государственной тайны;
в) предупреждение разглашения секретной информации, случаев утрат материальных носителей этой информации, завладения секретной информацией иностранными государствами, иностранными юридическими лицами, иностранцами, лицами без гражданства и гражданами Украины, которым не предоставлен допуск и доступ к ней;
г) выявление и закрытие каналов просачивания секретной информации в процессе деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации;
д) обеспечение введения мер режима секретности при выполнении всех видов работ, связанных с государственной тайной, и при осуществлении внешних отношений;
е) организация секретного делопроизводства;
є) осуществление контроля за состоянием режима секретности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях и на подчиненных им объектах.
РСО имеют право:
а) требовать от всех работников органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, а также командированных неуклонного выполнения требований законодательства по обеспечению охраны государственной тайны;
б) принимать участие в рассмотрении проектов штатных расписаний органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации и подведомственных им учреждений, предприятий в части, касающейся РСО, вносить предложения по структуре и численности работников этих органов;
в) принимать участие в проведении аттестации работников, выполняющих работы, связанные с государственной тайной, а также в рассмотрении предложений по выплате в установленном нормативными актами порядке компенсации за работу в условиях режимных ограничений;
г) привлекать специалистов органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации к осуществлению мер по охране государственной тайны;
д) осуществлять проверки состояния и организации работы по вопросам защиты государственной тайны и обеспечению режима секретности в подразделениях органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, а также в подведомственных им учреждениях и предприятиях, давать соответствующие рекомендации;
е) осуществлять проверки соблюдения режима секретности на рабочих местах работников, имеющих допуск к государственной тайне, содержимому спецхранилищ (помещений, сейфов, металлических шкафов, спецчемоданов, спецпапок и т.п.), наличия документов, изделий и иных материальных носителей секретной информации;
є) ставить перед руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации вопросы о назначении служебных расследований по фактам нарушений режима секретности и секретного делопроизводства, о привлечении лиц к ответственности согласно закону, а также давать рекомендации по обязательным для выполнения указаниям руководителям подразделений органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации и подведомственных им учреждений, предприятий по вопросам обеспечения режима секретности;
ж) принимать участие в служебных расследованиях, в установленном порядке требовать от работников органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации письменных объяснений по фактам разглашения ими секретных сведений, утраты материальных носителей секретной информации, других нарушений режима секретности;
з) вносить предложения руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации о прекращении работ, связанных с государственной тайной, в структурных подразделениях, если условия для их выполнения не отвечают требованиям режима секретности; опечатывать помещения, где ведутся такие работы или хранятся материальные носители секретной информации;
и) получать от граждан, которым оформляются документы на допуск к государственной тайне, анкетные данные;
i) использовать средства связи и вести в установленном порядке почтово-телеграфную переписку с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями и их РСО по вопросам обеспечения режима секретности;
ї) иметь печать с наименованием РСО, а также другие печати и штампы установленной формы.
Передача функций РСО каким-либо другим подразделениям органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации не допускается.

Статья 22. Допуск граждан к государственной тайне
В зависимости от степени секретности информации устанавливаются следующие формы допуска к государственной тайне:
форма 1 — для работы с секретной информацией, которая имеет степени секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно";
форма 2 — для работы с секретной информацией, которая имеет степени секретности "совершенно секретно" и "секретно";
форма 3 — для работы с секретной информацией, которая имеет степень секретности "секретно",
а также следующие сроки действия допусков:
для формы 1 — 5 лет;
для формы 2 — 10 лет;
для формы 3 — 15 лет.
Допуск к государственной тайне со степенями секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно" предоставляется дееспособным гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые нуждаются в нем по условиям своей служебной, производственной, научной или научно-исследовательской деятельности или обучения, приказом либо письменным распоряжением руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где работает, состоит на службе или обучается гражданин.
В отдельных случаях, которые определяются министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, по согласованию со Службой безопасности Украины гражданам Украины в возрасте от 16 лет может предоставляться допуск к государственной тайне со степенями секретности "совершенно секретно" и "секретно", а в возрасте от 17 лет — также к государственной тайне со степенью секретности "особой важности".
Допуск к государственной тайне руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации предоставляется приказом либо письменным распоряжением должностного лица, назначающего его на должность, а в случае, когда орган государственной власти, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация не подчинена другому органу государственной власти, органу местного самоуправления, предприятию, учреждению, организации или не относится к сфере их управления, допуск к государственной тайне предоставляется указанному руководителю приказом либо письменным распоряжением руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, которая является заказчиком работ, связанных с государственной тайной.
Если потребность гражданина в сведениях, составляющих государственную тайну, не связана с местом работы, службы или обучения, допуск может предоставляться по месту осуществления деятельности, связанной с государственной тайной.
Предоставление допуска предусматривает:
определение необходимости работы гражданина с секретной информацией;
проверку гражданина в связи с допуском к государственной тайне;
взятие гражданином на себя письменного обязательства по сохранению государственной тайны, которая будет ему доверена;
получение в письменной форме согласия гражданина на предусмотренные законом ограничения прав в связи с его допуском к государственной тайне;
ознакомление гражданина с мерой ответственности за нарушение законодательства о государственной тайне.
Решение о допуске гражданина к государственной тайне принимается не позднее 5 дней после поступления в орган государственной власти, орган местного самоуправления, на предприятие, в учреждение, организацию заключений по материалам его проверки в связи с допуском к государственной тайне.

Статья 23. Отказ в предоставлении допуска к государственной тайне
Допуск к государственной тайне не предоставляется в случае:
1) отсутствия у гражданина обоснованной необходимости в работе с секретной информацией;
2) содействия гражданином деятельности иностранного государства, иностранной организации либо их представителей, а также отдельных иностранцев или лиц без гражданства, что причиняет ущерб интересам национальной безопасности Украины, или участия гражданина в деятельности политических партий и общественных организаций, деятельность которых запрещена в порядке, установленном законом;
3) отказа гражданина взять на себя письменное обязательство по сохранению государственной тайны, которая будет ему доверена, а также при отсутствии его письменного согласия на предусмотренные законом ограничения прав в связи с допуском к государственной тайне;
4) наличия у гражданина судимости за тяжкие преступления, не погашенной либо не снятой в установленном порядке;
5) наличия у гражданина психических заболеваний, которые могут причинить ущерб охране государственной тайны, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Украины и Службой безопасности Украины.
В предоставлении допуска к государственной тайне может быть отказано также в случае:
1) сообщения гражданином при оформлении допуска недостоверных сведений о себе;
2) постоянного проживания гражданина за границей или оформления им документов на выезд для постоянного проживания за границей;
3) неисполнения гражданином обязанностей по сохранению государственной тайны, которая ему доверена или доверялась ранее.

Статья 24. Проверка граждан в связи с допуском их к государственной тайне
Проверка граждан в связи с их допуском к государственной тайне осуществляется органами Службы безопасности Украины в месячный срок в порядке, установленном настоящим Законом и Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности".
В ходе проверки органами Службы безопасности Украины выясняются наличие либо отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 и 4 части первой и частью второй статьи 23 настоящего Закона.
Наличие либо отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 3 и 5 части первой статьи 23 настоящего Закона, выясняется органом государственной власти, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией, оформляющей допуск.
Мотивированное заключение органа Службы безопасности Украины, осуществлявшего проверку, о невозможности предоставления гражданину допуска к государственной тайне является обязательным для выполнения должностными лицами, уполномоченными принимать решение о предоставлении допуска к государственной тайне, но не исключает повторного запроса по этому поводу в случае изменения обстоятельств, при которых допуск к государственной тайне признан невозможным.

Статья 25. Обжалование гражданином отказа в предоставлении допуска к государственной тайне
Должностные лица, уполномоченные принимать решение о предоставлении допуска к государственной тайне, обязаны в пятидневный срок письменно уведомить гражданина о причинах и основаниях отказа в предоставлении допуска.
Гражданин имеет право обжаловать этот отказ в порядке подчиненности должностному лицу высшего уровня либо в суд.

Статья 26. Переоформление и отмена допуска к государственной тайне
Переоформление гражданам допуска к государственной тайне осуществляется:
в случае истечения срока действия допуска к государственной тайне при необходимости дальнейшей работы с секретной информацией;
в случае потребности повышения гражданину формы допуска при необходимости работы с секретной информацией высшей степени секретности;
в случае необходимости проведения дополнительной проверки, связанной с возможным возникновением обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 и 4 части первой и частью второй статьи 23 настоящего Закона.
Отмена ранее предоставленного допуска к государственной тайне возможна в случае возникновения или выявления обстоятельств, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, а также после прекращения гражданином деятельности, в связи с которой ему был предоставлен допуск, утраты гражданства Украины или признания его недееспособным.
По просьбе гражданина его допуск к государственной тайне отменяется в течение трех дней со времени обращения по поводу отмены допуска.
Решение о переоформлении либо отмене допуска принимается должностными лицами, уполномоченными принимать решение о его предоставлении. Это решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном частью второй статьи 25 настоящего Закона.
Гражданин, которому отменен допуск к государственной тайне, если исполнение трудовых либо служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место либо другую должность невозможно, может быть в предусмотренном законодательством порядке переведен на другую работу или службу, не связанную с государственной тайной, либо уволен.
Порядок предоставления, переоформления и отмены гражданам допуска к государственной тайне устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 27. Доступ граждан к государственной тайне
Доступ к государственной тайне предоставляется дееспособным гражданам Украины, которым предоставлен допуск к государственной тайне и которые нуждаются в нем по условиям своей служебной, производственной, научной либо научно-исследовательской деятельности или обучения.
Решения о предоставлении доступа к конкретной секретной информации и ее материальным носителям принимают в форме приказа либо письменного распоряжения руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в которых выполняются работы, связанные с государственной тайной, или хранятся материальные носители секретной информации.
Отказ предоставить гражданину Украины доступ к конкретной секретной информации и ее материальным носителям возможен лишь в случае отсутствия оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, и может быть обжалован в порядке, установленном частью второй статьи 25 настоящего Закона.
Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, Председателю Верховного Суда Украины, Председателю Конституционного Суда Украины, Генеральному прокурору Украины, Председателю Службы безопасности Украины, народным депутатам Украины доступ к государственной тайне всех степеней секретности предоставляется по должности после принятия ими письменного обязательства по сохранению государственной тайны.
Иностранцам и лицам без гражданства доступ к государственной тайне предоставляется в исключительных случаях на основании международных договоров Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, или письменного распоряжения Президента Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности Украины на основании предложений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Статья 28. Обязанности гражданина по сохранению государственной тайны
Гражданин, которому предоставлен допуск к государственной тайне, обязан:
не допускать разглашения каким-либо способом государственной тайны, которая ему доверена или стала известной в связи с исполнением служебных обязанностей;
не принимать участия в деятельности политических партий и общественных организаций, деятельность которых запрещена в порядке, установленном законом;
не содействовать иностранным государствам, иностранным организациям либо их представителям, а также отдельным иностранцам и лицам без гражданства в осуществлении деятельности, которая причиняет ущерб интересам национальной безопасности Украины;
выполнять требования режима секретности;
уведомлять должностных лиц, предоставивших ему допуск к государственной тайне, и соответствующие режимно-секретные органы о возникновении обстоятельств, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, или иных обстоятельств, препятствующих сохранению доверенной ему государственной тайны, а также о своем выезде из Украины;
соблюдать иные требования законодательства о государственной тайне.

Статья 29. Ограничение прав в связи с допуском и доступом к государственной тайне
Гражданин, которому был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне в порядке, установленном законодательством, и который реально был ознакомлен с ней, может быть ограничен в праве выезда на постоянное место проживания в иностранное государство до рассекречивания соответствующей информации, но не более чем на пять лет со времени прекращения деятельности, связанной с государственной тайной.
Не ограничивается выезд в государства, с которыми Украина имеет международные договоры, предусматривающие такой выезд и согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.
На гражданина также распространяются ограничения свободы информационной деятельности, вытекающие из настоящего Закона.

Статья 30. Компенсация гражданам в связи с выполнением работ, предусматривающих доступ к государственной тайне
В случае когда по условиям своей профессиональной деятельности гражданин постоянно работает со сведениями, составляющими государственную тайну, ему должна предоставляться соответствующая компенсация за работу в условиях режимных ограничений, виды, размеры и порядок предоставления которой устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 31. Ограничения на обнародование секретной информации
При подготовке материалов для опубликования, распространения в печати и других средствах массовой информации или перемещения их через государственную границу органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане в целях охраны секретной информации обязаны руководствоваться Законом Украины "Об информации"(2657-12), настоящим Законом и иными нормативно-правовыми актами о государственной тайне.
Контроль над соблюдением законодательства о государственной тайне в целях предупреждения ее распространения в печати и других средствах массовой информации осуществляет центральный орган исполнительной власти по вопросам информационной политики.

Статья 32. Ограничения по передаче государственной тайны иностранному государству или международной организации
Секретная информация до отмены решения об отнесении ее к государственной тайне и материальные носители такой информации до их рассекречивания могут быть переданы иностранному государству или международной организации лишь на основании международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, или письменного мотивированного распоряжения Президента Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности Украины на основании предложений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Статья 33. Ограничения, связанные с государственной тайной, в отношении пребывания и деятельности в Украине иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, а также размещения и перемещения принадлежащих им объектов и технических средств
Ограничения, связанные с государственной тайной, в отношении пребывания и деятельности в Украине иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, а также размещения и перемещения принадлежащих им объектов и технических средств, определяются соответствующим законодательством.

Статья 34. Особенности осуществления органами государственной власти их функций в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной
Органы государственной власти, в том числе правоохранительные, контрольно-ревизионные и суды, в целях охраны государственной тайны должны по согласованию со Службой безопасности Украины устанавливать порядок осуществления своих функций в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие деятельность, связанную с государственной тайной, вправе отказать в выполнении запроса о предоставлении секретной информации либо других подобных требований указанным в части первой настоящей статьи органам государственной власти, если последние не установили такой порядок или не соблюдают его.
О мотивах такого отказа одновременно уведомляется Служба безопасности Украины, которая в течение месяца обязана принять решение о его обоснованности.

Статья 35. Техническая и криптографическая защита секретной информации
Техническая и криптографическая защита секретной информации осуществляется в порядке, установленном Президентом Украины.

Статья 36. Оперативно-розыскные меры по охране государственной тайны
Оперативно-розыскные меры по охране государственной тайны осуществляются в соответствии с Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" (2135-12).

Раздел V КОНТРОЛЬ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

Статья 37. Контроль над обеспечением охраны государственной тайны
Руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны осуществлять постоянный контроль над обеспечением охраны государственной тайны.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, размещающие заказ у подрядчиков, обязаны контролировать состояние охраны государственной тайны, которая была передана подрядчикам в связи с выполнением заказа.
Органы государственной власти, которым решением государственного эксперта по вопросам тайн было предоставлено право решать вопросы о доступе органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций к конкретной секретной информации, обязаны контролировать состояние охраны государственной тайны во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые выполняют работы, связанные с соответствующей государственной тайной, или хранят материальные носители указанной секретной информации.
Контроль над соблюдением законодательства о государственной тайне в системе Службы безопасности Украины осуществляется в соответствии с Законом Украины "О Службе безопасности Украины" (2229-12).
Служба безопасности Украины имеет право контролировать состояние охраны государственной тайны во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в связи с осуществлением этих полномочий получать бесплатно от них информацию по вопросам обеспечения охраны государственной тайны. Заключения Службы безопасности Украины, изложенные в актах официальных проверок по результатам контроля состояния охраны государственной тайны, являются обязательными для исполнения должностными лицами предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности.

Статья 38. Надзор за соблюдением законодательства о государственной тайне
Надзор за соблюдением законодательства о государственной тайне осуществляется в порядке, определенном законом.
Допуск и доступ должностных лиц, осуществляющих надзор, к сведениям, составляющим государственную тайну, проводятся в соответствии с настоящим Законом.

Раздел VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

Статья 39. Ответственность за нарушение законодательства о государственной тайне
Должностные лица и граждане, виновные в:
разглашении государственной тайны;
утрате документов и иных материальных носителей секретной информации;
несоблюдении установленного законодательством порядка передачи государственной тайны другому государству или международной организации;
засекречивании информации, указанной в частях третьей и четвертой статьи 8 настоящего Закона;
умышленном неотнесении к государственной тайне информации, разглашение которой может причинить ущерб интересам национальной безопасности Украины, а также необоснованном занижении степени секретности или необоснованном рассекречивании секретной информации;
необоснованном засекречивании информации;
предоставлении грифа секретности материальным носителям конфиденциальной или иной секретной информации, не составляющей государственной тайны, или непредоставлении грифа секретности материальным носителям информации, составляющей государственную тайну, а также необоснованной отмене либо понижении грифа секретности материальных носителей секретной информации;
нарушении установленного законодательством порядка предоставления допуска и доступа к государственной тайне;
нарушении установленного законодательством режима секретности и неисполнении обязанностей по сохранению государственной тайны;
непринятии мер по обеспечению охраны государственной тайны и необеспечении контроля за охраной государственной тайны;
осуществлении деятельности, связанной с государственной тайной, без получения в установленном порядке специального разрешения на осуществление такой деятельности, а также размещении государственных заказов на выполнение работ, доведении мобилизационных задач, связанных с государственной тайной, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, которым не предоставлено специальное разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной;
несоблюдении требований законодательства по обеспечению охраны государственной тайны при осуществлении международного сотрудничества, приеме иностранных делегаций, групп, отдельных иностранцев и лиц без гражданства и проведении работы с ними;
невыполнении норм и требований технической защиты секретной информации, вследствие чего возникает реальная угроза нарушения целостности этой информации или просачивания ее по техническим каналам, —
несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность согласно закону.
Президент Украины Л. КРАВЧУК
г. Киев,
21 января 1994 года
№ 3855-ХII

0

10

Закон Украины
«О рекламе»
(С изменениями, внесенными в соответствии с Законами Украины № 642/97-ВР от 18.11.97, 1998, № 10, ст.36 № 783-XIV [783-14] от 30.06.99, ВВР 1999, № 34, ст.274 № 2438-III [2438-14] от 24.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.150 № 762-IV [762-15] от 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247)
(В редакции Закона № 1121-IV [1121-15] от 11.07.2003)
(С изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 1407-IV, от 3 февраля 2004 года
ВВР, 2004, № 16, ст.238)

Настоящий Закон определяет принципы рекламной деятельности в Украине, регулирует отношения, которые возникают в процессе производства, распространения и потребления рекламы.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе нижеприведенные понятия употребляются в следующем значении:
производитель рекламы — лицо, которое полностью или частично осуществляет производство рекламы;
внутренняя реклама — реклама, размещаемая внутри домов и сооружений;
наружная реклама — реклама, размещаемая на специальных временных и стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях домов, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог;
недобросовестная реклама — реклама, которая вводит или может ввести в заблуждение потребителей рекламы, нанести вред лицам, государству или обществу в результате неточности, недостоверности, двусмысленности, преувеличения, умалчивания, нарушения требований относительно времени, места и способа распространения;
лицо — физическое лицо, в том числе субъект предпринимательской деятельности, юридическое лицо любой формы собственности, представительство нерезидента в Украине;
сравнительная реклама — реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и / или товарами другого лица;
скрытая реклама — информация о лице или товаре в программе, передаче, публикации, если такая информация служит рекламным целям и может вводить в заблуждение лиц относительно действительной цели таких программ, передач, публикаций;
реклама — информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная для формирования или поддержания осведомленности потребителей рекламы и их интереса к таким лицу или товару;
реклама на транспорте — реклама, размещаемая на территории предприятий транспорта общего пользования, метрополитена, внешней и внутренней поверхностях транспортных средств и сооружений предприятий транспорта общего пользования и метрополитена;
рекламные средства — средства, которые используются для доведения рекламы до ее потребителю;
рекламодатель — лицо, которое является заказчиком производства и / или распространения рекламы;
распространитель рекламы — лицо, которое осуществляет распространение рекламы;
социальная реклама — информация любого вида, распространенная в любой форме, которая направлена на достижение общественно полезных целей, популяризацию общечеловеческих ценностей и распространение которой не имеет целью получения прибыли;
потребители рекламы — неопределенный круг лиц, на которых направлена реклама;
спонсорство — добровольная материальная, финансовая, организационная и другая поддержка физическими и юридическими лицами любой деятельности с целью популяризации исключительно своего имени, наименования, своего товарного знака, знака обслуживания;
товар — любой предмет хозяйственного оборота, в том числе продукция, работы, услуги, ценные бумаги, объекты права интеллектуальной собственности.

Статья 2. Сфера применения Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с производством, распространением и потреблением рекламы на территории Украины.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с распространением информации, обязательность размещения и обнародования которой определена другими законами Украины.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на объявления физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Статья 3. Законодательство о рекламе

1. Законодательство Украины о рекламе состоит из настоящего Закона и других нормативных актов, которые регулируют отношения в сфере рекламы.
2. Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Украины о рекламе, применяются правила международного договора.

Статья 4. Использование объектов авторского права и (или) смежных прав в рекламе

Использование в рекламе объектов авторского права и (или) смежных прав осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Украины об авторском праве и смежных правах.

Статья 5. Реклама имени или наименования, товарного знака и знака обслуживания спонсоров

1. В теле-, радиопередачах, материалах в других средствах массовой информации, зрелищных и других мероприятиях, которые созданы и проводятся при участии спонсоров, запрещается предоставлять какую-либо информацию рекламного характера о спонсоре и / или его товарах, кроме имени или наименования, товарного знака и знака обслуживания спонсоров.
2. Не могут быть спонсорами лица, производящие или распространяющие товары, реклама которых запрещена законом.
3. Не могут быть спонсорами лица, производящие или распространяющие товары, производство и / обращение которых запрещено законом.
4. Программа, передача, подготовленная при поддержке спонсора, должна иметь указание на это посредством титров или дикторского текста в начале и / или в конце программы, передачи.
5. Спонсор не имеет права влиять на содержание и время выхода в эфир программы, передачи или содержание материалов печатного издания, которые он спонсирует.
6. Спонсорство программ и передач новостей запрещается.

Статья 6. Язык рекламы

Применение языка в рекламе осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины о языках.
Товарные знаки, знаки обслуживания приводятся в рекламе в том виде, в котором им предоставлена правовая охрана в Украине в соответствии с действующим законодательством, в частности, статьей 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности[1].

Раздел II. Общие требования к рекламе

Статья 7. Принципы рекламы

1. Основными принципами рекламы являются: законность, точность, достоверность, использование форм и способов, которые не наносят вред потребителю рекламы.
2. Реклама не должна подрывать доверие общества к рекламе и должна отвечать принципам добросовестной конкуренции.
3. Реклама не должна содержать информацию или изображения, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия.
4. Реклама должна учитывать особенную чувствительность детей и не наносить им вреда.

Статья 8. Общие требования к рекламе

1. В рекламе запрещается:
распространять информацию о товарах, производство, обращение или ввоз на таможенную территорию Украины которых запрещены законом;
содержать утверждения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, местожительства, а также дискредитирующие товары других лиц;
предоставлять сведения или призывать к действиям, которые могут повлечь нарушение законодательства, наносят или могут нанести вред здоровью или жизни людей и/или окружающей среде, а также побуждают к пренебрежению средствами безопасности;
использовать средства и технологии, которые действуют на подсознание потребителей рекламы;
содержать утверждения, дискриминирующие лиц, которые не пользуются рекламируемым товаром;
использовать или имитировать изображение Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, звучание Государственного Гимна Украины, изображение государственных символов других государств и международных организаций, а также официальные названия органов государственной власти Украины, кроме случаев, предусмотренных законом;
рекламировать товары, которые подлежат обязательной сертификации или производство или реализация которых требует наличия специального разрешения, лицензии, в случае отсутствия соответствующего сертификата, лицензии;
содержать изображение физического лица или использовать его имя без согласия этого лица;
имитировать или копировать текст, изображение, музыкальные или звуковые эффекты, которые применяются в рекламе других товаров, если иное не предусмотрено законами Украины в сфере интеллектуальной собственности;
рекламировать услуги, связанные с концертной, гастрольной, концертно-гастрольной, конкурсной, фестивальной деятельностью, без информации об использовании или отсутствия использования фонограмм исполнителями музыкальных произведений. Этой информации должно быть отведено на афишах, других рекламных средствах указанной услуги не менее 5 процентов общей площади, объема всей рекламы;
распространять рекламу (включая анонсы кино- и телефильмов), которая содержит элементы жестокости, насилия, порнографии, цинизма, унижения человеческой чести и достоинства. Анонсы фильмов, которые имеют ограничение по зрительской аудитории, размещаются лишь во время, отведенное для показа таких фильмов.
2. Рекламодатель по требованию распространителя рекламы обязан предоставить документы, необходимые для распространения рекламы.
3. Реклама о проведении конкурсов, лотерей, розыгрышей призов и т.п. должна содержать информацию об условиях, месте и сроках их проведения. Информация о каких-либо изменениях условий, места и сроков проведения конкурсов, лотерей, розыгрышей призов и т.п. должна подаваться в том же порядке, в котором она была распространена.
4. Реклама тех видов деятельности, которые в соответствии с законодательством нуждаются в специальном разрешении, лицензии, должна содержать ссылку на номер специального разрешения, лицензии, дату их выдачи и наименование органа, который выдал специальное разрешение, лицензию.
5. Реклама о снижении цен на продукцию, о распродаже должна содержать сведения о месте, дате начала и окончания снижения цен на продукцию, распродажу, а также о соотношении размера снижения к предыдущей цене реализации товара.
6. Громкость звука рекламы, транслируемой по телевидению и радио, не должна превышать громкость звука текущей программы, передачи.
7. Размещение информации о производителе товара и / или товаре в местах, где этот товар реализуется или предоставляется потребителю, не считается рекламой.

Статья 9. Идентификация рекламы

1. Реклама должна быть четко отделена от другой информации, независимо от форм или способов распространения, таким образом, чтобы ее можно было идентифицировать как рекламу.
2. Реклама в теле- и радиопередачах, программах должна быть четко отделена от других программ, передач в их начале и в конце с помощью аудио-, видео-, комбинированных средств, титров, рекламного логотипа или комментариев ведущих с использованием слова «реклама»
3. Информационный, авторский или редакционный материал, в котором привлекается внимание к конкретному лицу или товару и который формирует или поддерживает осведомленность и интерес зрителей (слушателей, читателей) к этому лицу или товару, является рекламой и должен быть помещен под рубрикой «Реклама» или «На правах рекламы».
4. Логотип телерадиоорганизации, которая осуществляет трансляцию программ, передач, не считается рекламой.
5. Скрытая реклама запрещается.

Статья 10. Недобросовестная реклама

1. Недобросовестная реклама запрещается.
2. Ответственность за недобросовестную рекламу несет виновное лицо.
3. Решение о признании рекламы недобросовестной принимают органы государственной власти, определенные в статье 26 настоящего Закона.

Статья 11. Сравнительная реклама

1. Отношения, которые возникают в связи со сравнительной рекламой, регулируются законодательством Украины о защите от недобросовестной конкуренции.
2. Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе несет рекламодатель.
3. Решения о признании сравнения в рекламе неправомерным принимают органы государственной власти, определенные в статье 26 настоящего Закона.

Статья 12. Социальная реклама

1. Рекламодателем социальной рекламы может быть любое лицо.
2. Социальная реклама не должна содержать ссылок на конкретный товар и / или его производителя, на рекламодателя, на объекты права интеллектуальной собственности, принадлежащие производителю товара или рекламодателю социальной рекламы.
3. На лиц, которые безвозмездно производят и распространяют социальную рекламу, и на лиц, которые передают свои имущество и средства другим лицам для производства и распространения социальной рекламы, распространяются льготы, предусмотренные законодательством Украины о благотворительной деятельности.
4. Средства массовой информации — распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны размещать социальную рекламу органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций бесплатно в объеме не меньше 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.
5. Средства массовой информации — распространители рекламы, полностью или частично финансируемые из государственного или местных бюджетов, обязаны предоставлять льготы при размещении социальной рекламы, заказчиком которой являются заведения образования, культуры, здравоохранения, которые содержатся за счет государственного или местных бюджетов, а также благотворительные организации.

Статья 13. Реклама на телевидении и радио

1. Время вещания, отведенное на рекламу, не может превышать 15 процентов фактического объема вещания на протяжении астрономических суток телерадиоорганизацией любой формы собственности.
Это требование не распространяется на телерадиоорганизации, которые осуществляют трансляцию на каналах вещания, предназначенных исключительно для распространения рекламы.
2 Доля рекламы на протяжении каждого астрономического часа фактического вещания не должна превышать 20 процентов.
3. Реклама должна размещаться в перерывах между программами, передачами.
При выполнении условий, изложенных в части пятой настоящей статьи, реклама может быть размещена во время трансляции программы, передачи таким образом, чтобы не нанести вреда целостности и содержанию программы, передачи и правам их владельцев.
4. Запрещается прерывать с целью размещения рекламы трансляции сессий Верховной Рады Украины, сессий Верховной Рады Автономной Республики Крым, официальных государственных мероприятий и церемоний, выступлений Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Председателя Конституционного Суда Украины, Председателя Верховного Суда Украины, народных депутатов Украины, членов Правительства Украины, а также трансляции религиозных служб, программ, передач для детей и программ, передач новостей.
5. Трансляция зрелищных концертных программ, передач может прерываться рекламой при условии, что между рекламными вставками программа, передача длится не меньше 30 минут.
Реклама во время трансляции спортивных программ, передач размещается в перерывах между их частями.
Во время трансляции кино- и телефильмов реклама размещается перед началом фильма и / или по окончании фильма.
Трансляция кино- и телефильмов, при условии их длительности до 42 минут, не может прерываться рекламой или любым редакционным, авторским или информационным материалом (включая анонсы программ, передач).
Трансляция кино- и телефильмов, при условии их длительности от 42 до 70 минут, может перерываться рекламой или любым редакционным, авторским или информационным материалом (включая анонсы программ, передач) один раз, при условии их длительности от 70 до 90 минут — два раза. Трансляция кино- и телефильмов длительностью свыше 90 минут может перерываться рекламой или любым редакционным, авторским или информационным материалом (включая анонсы программ, передач) каждые 30 минут при условии, что после последнего перерыва фильм продолжается не меньше 20 минут.
6. Для целей этой статьи не считаются рекламой:
обнародование, произнесение в программе, передаче имени, наименования спонсора, объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих ему;
трансляция социальной рекламы, если она распространяется телерадиоорганизацией бесплатно;
анонсы собственных программ, передач телерадиоорганизации.
7. Ответственность за выполнение требований о порядке размещения и распространения рекламы в программах, передачах несет телерадиоорганизация.
8. Ведущим, дикторам и другим участникам информационных и информационно-аналитических программ, передач запрещается рассказывать о потребительских свойствах товара и / или указывать банковские счета, контактные телефоны, местонахождение производителя товара, цену товара.
9. Трансляция (ретрансляция) рекламы, которая содержится в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые транслируются (ретранслируются) на территорию Украины, позволяется лишь в случае, если за трансляцию (ретрансляцию) такой рекламы уплачено юридическому лицу Украины, независимо от способа осуществления такой трансляции (ретрансляции).

Статья 14. Реклама в печатных средствах массовой информации

Объем рекламы в печатных средствах массовой информации определяется ими самостоятельно. Печатные средства массовой информации, распространяемые по подписке, обязаны в условиях подписки отмечать количество рекламы в общем объеме издания.

Статья 15. Реклама услуг, которые предоставляются с использованием электросвязи

1. Реклама услуг, которые предоставляются с использованием электросвязи, в том числе телефонной, при распространении ее в рекламных средствах должна содержать точную информацию о:
содержании рекламируемой услуги;
стоимости рекламируемой услуги;
возрастных и других ограничениях, установленные законодательством и производителем услуги относительно круга потребителей рекламируемой услуги;
платное или бесплатное использование канала телефонной связи при предоставлении рекламируемой услуги и стоимость одной минуты телефонной связи при получении услуги в соответствующем регионе;
полное имя, наименование, адрес поставщика рекламируемой услуги.
Эта информация указывается шрифтом не меньше половины размера шрифта, которым указан номер телефона, используемый для предоставления рекламируемой услуги.
2. Запрещается распространение рекламы с использованием телексной или факсимильной связи.
3. Запрещается использовать для распространения рекламы бесплатные номера телефонов: милиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и других аварийных служб.

Статья 16. Наружная реклама

1. Размещение наружной рекламы в населенных пунктах осуществляется на основании разрешений, которые предоставляются исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, и в порядке, установленном этими органами на основании типовых правил, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины. При выдаче разрешений на размещение наружной рекламы вмешательство в форму и содержание наружной рекламы запрещается.
Наружная реклама на территориях, домах и сооружениях размещается с согласия их владельцев или уполномоченных ими органов (лиц).
Размещение наружной рекламы на территориях и объектах вне населенных пунктов осуществляется лишь с согласия их владельцев или уполномоченных ими органов (лиц).
Установление платы за выдачу разрешений запрещается.
2. Наружная реклама должна отвечать следующим требованиям:
размещаться с соблюдением требований техники безопасности и с обеспечением видимости дорожных знаков, светофоров, перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспорта общего пользования и не имитировать изображения дорожных знаков;
освещение наружной рекламы не должно ослеплять участников дорожного движения, а также не должно освещать квартиры жилых домов;
фундаменты наземной наружной рекламы, выступающая над поверхностью земли, могут быть декоративно оформлены;
опоры наземной наружной рекламы, расположенной вдоль проезжей части улиц и дорог, должны иметь вертикальную дорожную разметку, нанесенную светоотражающими материалами, высотой до 2 метров от поверхности земли;
нижний край наружной рекламы, размещенный над проезжей частью, в том числе на мостах, эстакадах и тому подобное, должен располагаться на высоте не менее, чем 5 метров от поверхности дорожного покрытия;
в местах, где проезжая часть улицы граничит с цоколями зданий или ограждениями, наружная реклама может размещаться в одну с фасадами зданий или ограждениями линию.
3. Запрещается располагать средства наружной рекламы:
на пешеходных дорожках и аллеях;
в населенных пунктах на высоте менее, чем 5 метров от поверхности дорожного покрытия, если их рекламная поверхность выступает за пределы края проезжей части;
вне населенных пунктов на расстоянии менее, чем 5 метров от края проезжей части.
4. Размещение наружной рекламы на памятных местах и в пределах зон охраны памятных мест национального или местного значения, в пределах объектов природно-заповедного фонда разрешается по согласованию с центральными или местными органами исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия.
5. Перечень ограничений и запретов относительно размещения наружной рекламы, установленный настоящим Законом, является исчерпывающим.

Статья 17. Внутренняя реклама

1. Размещение внутренней рекламы согласовывается с владельцем места ее расположения или уполномоченным им лицом. При согласовании размещения внутренней рекламы вмешательство в форму и содержание рекламы запрещается.
2. Запрещается размещение внутренней рекламы в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, дошкольных учебных заведениях, средних общеобразовательных школах и специализированных общеобразовательных заведениях образования.
Этот запрет не распространяется на социальную рекламу.

Статья 18. Реклама на транспорте

1. Размещение рекламы на транспорте согласовывается лишь с владельцами объектов транспорта или уполномоченными ими органами (лицами). При согласовании размещения рекламы на транспорте вмешательство в форму и содержание рекламы запрещается.
2. Размещение рекламы на транспорте должно отвечать требованиям безопасности и правилам дорожного движения.
3. При условии размещения рекламы на транспорте с соблюдением требований безопасности и правил дорожного движения запрещается требовать от владельцев транспортных средств получения разрешений, согласований, других документов о размещении рекламы.
4. Запрещается размещение на транспортных средствах:
рекламы, которая повторяет или имитирует цветографические схемы специальных и оперативных транспортных средств;
рекламы с нанесением светоотражающих материалов;
рекламы, которая сопровождается звуковыми или световыми сигналами.
Запрещается размещать рекламу на стеклянных (прозрачных) поверхностях транспортных средств, за исключением случаев, когда для этого используются материалы, которые обеспечивают беспрепятственный обзор из салона транспортного средства.
5. Запрещается распространение рекламы по радиотрансляционным или иным звуковым сетям оповещения пассажиров в транспортных средствах общественного пользования, на станциях метрополитена, вокзалах, в портах и аэропортах, за исключением распространения социальной рекламы.

Статья 19. Реклама во время демонстрации кино- и видеофильмов

Запрещается перерывать для рекламы демонстрацию художественных и документальных фильмов в кинотеатрах, видеосалонах и других местах, где осуществляется публичный показ кино-, видео-, слайдофильмов.

Статья 20. Реклама и дети

1. Запрещается реклама:
с использованием изображений детей, которые потребляют или используют продукцию, предназначенную только для взрослых или приобретение или потребление которой несовершеннолетними запрещено;
содержащая информацию, которая способна подорвать авторитет родителей, опекунов, попечителей, педагогов и доверие к ним детей;
содержащая призывы к детям приобрести продукцию или обратиться к третьим лицам с просьбой сделать покупку;
с использованием изображений настоящего или игрушечного оружия, взрывных устройств.
2. Реклама не должна содержать изображения детей в опасных ситуациях или при обстоятельствах, которые в случае их имитации могут нанести вред детям или другим лицам, а также информацию, способной вызывать пренебрежительное отношение детей к опасным для здоровья и жизни ситуациям.
3. Реклама не должна наносить детям морального или физического вреда, вызывать у них ощущение неполноценности.
4. Реклама не должна указывать на возможность приобретения рекламируемого товара, рассчитанного преимущественно на детей, каждой семьей без учета возможностей ее бюджета.
5. Реклама не должна создавать у детей впечатления, что владение рекламируемой продукцией дает им преимущество перед другими детьми.

Раздел III. Особенности рекламирования некоторых видов товаров

Статья 21. Реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

1. Допускается реклама:
только таких лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые в установленном порядке разрешены специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в отрасли здравоохранения к применению в Украине;
только таких лекарственных средств, которые отпускаются без предписания (рецепта) врача, и только таких видов медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, применение которых не нуждается в специальных знаниях и подготовке.
2. Запрещается реклама лекарственных средств, которые употребляются и распространяются только по предписанию (рецепту) врача.
3. Запрещается реклама допинговых веществ и / или методов их использования в спорте.
4. Реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации должна содержать:
объективную информацию о лекарственном средстве и осуществляться таким образом, чтобы было понятно, что данное сообщение является рекламой и что рекламируемый товар является лекарственным средством;
полное фармакологическое название лекарственного средства и название производителя;
общие предостережения относительно применения лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
рекомендацию об обязательном ознакомлении с инструкцией по применению, прилагаемой к лекарственным средствам.
5. Реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации не может содержать ссылок на терапевтические эффекты относительно заболеваний, которые не поддаются или тяжело поддаются лечению.
6. В рекламе лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации запрещается размещение:
сведений, которые могут производить впечатление, что при условии употребления лекарственного средства или применения медицинской техники консультация со специалистом не является необходимой;
сведений о том, что лечебный эффект от употребления лекарственного средства или применения медицинской техники является гарантированным;
изображений изменения человеческого тела или его частей в результате болезни, ранений;
утверждений, которые способствуют возникновению или развитию страха заболеть или ухудшить состояние своего здоровья, если рекламируемые лекарственные средства, медицинская техника и медицинские услуги не используются;
утверждений, которые способствуют возможности самостоятельного установления диагноза болезней, патологических состояний человека и их самостоятельного лечения с использованием медицинских товаров, которые рекламируются;
ссылок на лекарственные средства, медицинскую технику, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации как на наиболее эффективные, наиболее безопасные, исключительные по отсутствию побочных эффектов;
сравнений с другими лекарственными средствами, медицинской техникой, методами профилактики, диагностики, лечения и реабилитации с целью усиления рекламного эффекта;
ссылок на конкретные случаи удачного применения лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
рекомендации или ссылки на рекомендации медицинских работников, научных работников, медицинских заведений и организаций о рекламируемых товарах или услугах;
специальных выражений благодарности, писем, отрывков из них с рекомендациями, рассказами о применении и результатах действия рекламируемых товара или услуги от отдельных личностей;
изображений и упоминаний имен популярных людей, героев кино-, теле- и анимационных фильмов, авторитетных организаций;
информации, которая может вводить потребителя в заблуждение о составе, происхождении, эффективности, патентной защищенности лекарственного средства.
7. В рекламе лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации запрещается участие врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей.
8. Запрещается помещать в рекламе лекарственных средств информацию, которая позволяет допустить, что лекарственное средство является пищевым, косметическим или другим потребительским товаром или что безопасность или эффективность этого средства обусловлена его естественным происхождением.
9. В рекламе косметических средств, пищевых продуктов, витаминных и других пищевых добавок запрещается ссылка на то, что эти товары имеют лечебные свойства, если такие свойства не подтверждены в установленном законодательством порядке специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения.
10. Запрещается реклама лечебных сеансов, других мероприятий с использованием гипноза и иных методов бесконтактного, психического или биоэнергетического влияния.
11. Запрещается реклама диагностики или лечения, которые не основаны на непосредственном контакте врача с пациентом.
12. Положения настоящей статьи не распространяются на рекламу лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которая размещается в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей, а также которая распространяется на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике.

Статья 22. Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве алкогольных напитков и табачных изделий

1. Реклама табачных изделий, товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве табачных изделий, запрещается: на радио и телевидении, на первых и последних страницах газет, первых и последних страницах обложек журналов и других изданий, средствами внутренней рекламы, рекламы на транспорте, с помощью мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий).
2. Реклама алкогольных напитков, товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве алкогольных напитков, запрещается: на радио и телевидении в период с 6 до 23 часов, на первых и последних страницах газет, первых и последних страницах обложек журналов и других изданий, средствами внутренней рекламы, рекламы на транспорте, с помощью мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий).
3. Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве алкогольных напитков и табачных изделий:
запрещается на товарах и в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, или в рассчитанных на указанных лиц частях других печатных изданий;
запрещается с использованием лиц в возрасте до 18 лет в качестве фотомодели;
не должна содержать изображения процесса курения табачных изделий или потребления алкогольных напитков;
не может располагаться ближе, чем 300 метров прямой видимости от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений, в которых учатся дети в возрасте до 18 лет;
не может формировать представление о том, что курение или потребление алкоголя является важным фактором достижения успеха в спортивной, социальной, сексуальной или других сферах жизни;
не должна создавать впечатления, что потребление алкогольных напитков или курение табачных изделий будет способствовать решению личных проблем;
не может формировать представление о том, что алкоголь или табачные изделия имеют лечебные качества или что они являются стимулирующими или успокоительными средствами;
не должна поощрять к употреблению алкогольных напитков или табакокурению или негативно расценивать факт воздержания от потребления табачных изделий и алкогольных напитков;
не может содержать изображений врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей;
не должна содержать изображения популярных лиц или прямое или опосредствованное одобрение популярными лицами курения или потребления алкоголя;
не должна создавать впечатления, что большинство людей курит или потребляет алкогольные напитки.
4. Спонсорство теле-, радиопередач, концертно-театральных, спортивных и других мероприятий с использованием товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве табачных изделий, запрещается.
Допускается спонсорство теле-, радиопередач, концертно-театральных, спортивных и других мероприятий с использованием товарных знаков, знаков обслуживания, используемых при производстве алкогольных напитков.
5. Реклама табачных изделий должна сопровождаться информацией о количественном содержании в дыме одной сигареты смолы и никотина.
6. Запрещаются следующие виды деятельности по рекламированию алкогольных напитков и табачных изделий, товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве алкогольных напитков и табачных изделий:
спонсорство мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве алкогольных напитков и табачных изделий;
распространение и продажа любых товаров с использованием товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве алкогольных напитков и табачных изделий, лицам в возрасте до 18 лет.
7. Реклама табачных изделий и алкогольных напитков, а также товарных знаков, знаков обслуживания, других объектов права интеллектуальной собственности, используемых при производстве данных изделий и напитков, должна сопровождаться текстами предупреждения следующего содержания: «Курение может вызвать раковые заболевания» «Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья». Каждому предупреждению должно быть отведено не менее 15 процентов площади (объема) всей рекламы. Цвет текста предупреждения должен быть контрастным по отношению к цвету фона предупреждения.
8. Рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий обязаны в порядке, предусмотренном законами Украины, направлять на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения и злоупотребления алкоголем не менее 5 процентов средств, потраченных ими на распространение рекламы табачных изделий и алкогольных напитков в пределах Украины. Распорядители этих средств ежеквартально обнародуют отчет об их использовании.

Статья 23. Реклама оружия

1. Реклама оружия может осуществляться только в соответствующих специализированных изданиях об оружии, или непосредственно в помещениях торговых заведений (предприятий), которые реализуют оружие, или на соответствующих выставках (мероприятиях).
2. Порядок рекламирования боевого оружия, вооружений и военной техники, а также оружия, которое в соответствии с законодательством может находиться в собственности лиц, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 24. Реклама услуг, связанных с привлечением средств населения

1. Реклама услуг (банковских, страховых, инвестиционных и тому подобное), связанных с привлечением средств населения, или лиц, которые их предоставляют, допускается лишь при наличии специального разрешения, лицензии, подтверждающей право на осуществление такого вида деятельности. Такая реклама должна содержать номер разрешения, лицензии, дату их выдачи и наименование органа, который выдал это разрешение, лицензию.
Это положение не применяется в случаях, когда распространяется только реклама товарного знака, знака обслуживания, названия лица (без рекламы услуг).
2. В рекламе таких услуг или лиц, которые их предоставляют, запрещается сообщать размеры ожидаемых дивидендов, а также информацию о будущих прибылях, кроме фактически выплаченных по итогам не менее чем одного года.

Статья 25. Реклама ценных бумаг

1. Рекламой ценных бумаг признается реклама о:
ценных бумагах, которые эмитируются и / или обращаются;
участнике рынка ценных бумаг и его деятельности;
договорах по ценным бумагам и / или условиях этих договоров.
Информация, которая в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах и правовыми нормативными актами Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подлежит обязательному обнародованию, не считается рекламой ценных бумаг.
2. Рекламодателями рекламы ценных бумаг могут быть только участники рынка ценных бумаг, предусмотренные Законом Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже».
3. Реклама рекламодателей — участников рынка ценных бумаг должна содержать сведения о наличии специального разрешения, лицензии, подтверждающей право на осуществление соответствующего вида деятельности на рынке ценных бумаг, с указанием номера разрешения, лицензии, даты их выдачи и наименования органа, который выдал это разрешение, лицензию.
Это положение не применяется в случаях, когда осуществляется реклама товарных знаков, знаков обслуживания участника рынка ценных бумаг без рекламы услуг по ценным бумагам.
4. Рекламодателям рекламы ценных бумаг при заказе ее производства и распространения запрещается:
указывать размер дохода, который предусматривается выплатить по ценным бумагам, кроме случаев, когда это необходимо указывать в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и предоставлять прогнозы относительно роста курсовой стоимости ценных бумаг;
рекламировать ценные бумаги в публикации информации о выпуске ценных бумаг и их регистрации в соответствии с законодательством о ценных бумагах и правовыми нормативными актами Государственной комиссии по ценных бумагам и фондовому рынку;
использовать сведения, которые отсутствуют в информации об эмиссии ценных бумаг, зарегистрированной в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
5. В случае, когда выпуск ценных бумаг признан не состоявшимся, эмитент таких ценных бумаг обязан прекратить распространение рекламы этих бумаг в 3-дневный срок с момента регистрации в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о последствиях подписки на ценные бумаги.

Раздел IV. Контроль за соблюдением и ответственность за нарушение законодательства о рекламе

Статья 26. Контроль за соблюдением законодательства о рекламе

1. Контроль за соблюдением законодательства Украины о рекламе осуществляют в пределах своих полномочий:
специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей — по вопросам защиты прав потребителей;
Антимонопольный комитет Украины — по вопросам соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции;
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания — в отношении телерадиоорганизаций всех форм собственности.
2. По требованию органов исполнительной власти, на которые возложен контроль за соблюдением законодательства о рекламе, рекламодатели, производители и распространители рекламы обязаны предоставлять документы, устные или письменные объяснения, видео- и звукозаписи, а также иную информацию, необходимую для осуществления соответствующими органами полномочий по контролю.
Органы государственной власти обязаны сообщать рекламодателям, производителям и распространителям рекламы о рассмотрении дел о нарушении ими законодательство о рекламе не позднее, чем за три дня до такого рассмотрения, а в безотлагательных случаях — не позднее, чем за один день.
3. Рекламодатели, производители и распространители рекламы во время рассмотрения вопроса о нарушении настоящего Закона имеют право:
присутствовать на заседании органа государственной власти во время рассмотрения вопроса о нарушении ими настоящего Закона;
предоставлять необходимые документы, давать объяснение;
получать копию протокола заседания и решения органа государственной власти, принятого в отношении них;
обжаловать действия или бездействия исполнительного органа контроля и его должностных лиц в суд.
4. С целью координации деятельности субъектов рекламного рынка Кабинет Министров Украины создает Совет по вопросам рекламы, в состав которой входят представители органов государственной власти, объединений граждан, объединений предприятий в отрасли рекламы. Члены этого Совета работают в нем на общественных началах.

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе

1. Лица, виновные в нарушении законодательства о рекламе, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом.
2. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе несут:
1) рекламодатели, виновные:
в заказе рекламной продукции, производство или обращение которой запрещено законом;
в предоставлении недостоверной информации производителю рекламы, необходимой для производства рекламы;
в заказе распространения рекламы, запрещенной законом;
в несоблюдении установленных законом требований относительно содержания рекламы;
в нарушении порядка распространения рекламы, если реклама распространяется ими самостоятельно;
2) производители рекламы, виновные в нарушении прав третьих лиц при изготовлении рекламы;
3) распространители рекламы, виновные в нарушении установленного законодательством порядка распространения и размещения рекламы.
3. С целью защиты интересов общества, государства, потребителей рекламы и участников рекламного рынка органы государственной власти, указанные в статье 26 настоящего Закона, могут обращаться в суд с исками о запрете соответствующей рекламы и ее публичном опровержении.
4. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его территориальные органы в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе по представлению органов государственной власти, указанных в статье 26 настоящего Закона, или самостоятельно в случаях, предусмотренных данной статьей, кроме тех случаев, которые отнесены исключительно к компетенции Антимонопольного комитета Украины и которые регулируются законодательством по вопросам авторского права и смежных прав, налагают штрафы в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, на:
рекламодателей за совершение действий, предусмотренных пунктом 1 части второй настоящей статьи, — в размере пятикратной стоимости распространенной рекламы;
производителей рекламы за совершение действий, предусмотренных пунктом 2 части второй настоящей статьи, — в размере пятикратной стоимости изготовления рекламы;
распространителей рекламы за совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части второй настоящей статьи, — в размере четырехкратной стоимости распространения рекламы.
Повторное в течение года совершение перечисленных нарушений влечет за собой наложение штрафа в двойном от предусмотренного за эти нарушения размере.
5. Стоимость распространенной рекламы определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости без учета суммы внесенных (начисленных) налогов, сборов (обязательных платежей), которые установлены Законом Украины «О системе налогообложения».
6. За непредоставление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и / или изготовления рекламы и / или стоимости распространения рекламы специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его территориальным органам, необходимой для осуществления ими предусмотренных настоящим Законом полномочий, на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы налагается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
7. В случае невозможности установления стоимости рекламы, распространенной с нарушением требований настоящего Закона, на рекламодателей и распространителей рекламы решением специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей налагается штраф в размере до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
8. Решение о наложении штрафа за нарушение законодательства о рекламе в размере 300 и более необлагаемых минимумов доходов граждан принимается исключительно специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей.
9. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его территориальные органы вправе требовать от рекламодателей публикации сведений, уточняющих, дополняющих рекламу, и обращаться с иском в суд относительно противоправных действий рекламодателей, производителей и распространителей рекламы.
10. Антимонопольный комитет Украины возлагает на рекламодателей ответственность за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
11. Решения по делам о нарушении законодательства о рекламе могут быть обжалованы в суд.
12. Положения настоящей статьи не ограничивают прав потребителей рекламы, которым был нанесен вред недобросовестной и неправомерной сравнительной рекламой, на возмещение вреда в соответствии с законодательством Украины.

Статья 28. Публичное опровержение недобросовестной и неправомерной сравнительной рекламы

1. Публичное опровержение недобросовестной и неправомерной сравнительной рекламы осуществляется добровольно или по решению суда.
2. Публичное опровержение недобросовестной и неправомерной сравнительной рекламы осуществляется за счет виновного лица.
3. Публичное опровержение недобросовестной и неправомерной сравнительной рекламы осуществляется в там же порядке, в котором она была размещена.

Статья 29. Права объединений граждан, объединений предприятий в отрасли рекламы

Объединение граждан и объединение предприятий в отрасли рекламы имеют право:
осуществлять независимую экспертизу рекламы и правовых нормативно актов по вопросам рекламы относительно соответствия требованиям законодательства Украины и давать соответствующие рекомендации рекламодателям, производителям и распространителям рекламы;
обращаться в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по вопросам нарушения законодательства о рекламе;
обращаться с иском в суд в интересах рекламодателей, производителей и распространителей рекламы в случае нарушения их прав, предусмотренных законодательством;
представлять своих членов в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Раздел V. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Часть девятая статьи 13 вступает в силу с 1 января 2005 года.
2. Часть первую статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины от 21 января 1993 года № 7-93 «О государственной пошлине» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 г., № 28, ст. 241, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 г., № 14, ст. 90; 1996 г., № 9, ст. 43, № 52, ст. 306; 1997 г., № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 г., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 г., № 24, ст. 124; 2002 г., № 6, ст. 43, № 32, ст. 223; 2003 г., № 10 — 11, ст. 87, № 14, ст. 100) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его территориальные органы — по искам, с которыми они обращаются в суд по делам, связанных с нарушением законодательства о рекламе».
3. Кабинету Министров Украины:
до 1 октября 2003 года вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения относительно внесения изменений в законы Украины, которые следуют из настоящего Закона;
до 1 января 2004 года привести свои правовые нормативные акты в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их правовых нормативных актов в соответствие с настоящим Законом;
разработать правовые нормативные акты, необходимость принятия которых предусматривается настоящим Законом.

Президент Украины
Л.КУЧМА

г.Киев
3 июля 1996 года
№ 270/96-ВР

(Ведомости Верховной Рады Украины, 1996, № 39, ст. 181)

0

11

ЗАКОН УКРАЇНЫ
О музеях и музейном деле
(Ведомости Верховного Совета Украины, 1995, N 25, ст.191)

( С изменениям, внесенными в соответствии с Законами N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99 ВВР, 1999, N 28, ст. 231 N 2120-III ( 2120-142120-14_ ) от 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )
( В тексте Закона слова "Министерство культуры Украины" и "органы государственной исполнительной власти" во всех падежах заменены словами "Министерство культуры и искусств Украины" и "органы исполнительной власти" в соответствии с Законом N 659-XIV( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

Настоящий закон регулирует общественные отношения в области музейного дела, устанавливает правовые, экономические, социальные принципы научного комплектования, изучения, хранения и использования памятников природы, материальной и духовной культуры, деятельности музейных учреждений в Украине.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Музеи, их основные задачи и направления деятельности
Музеи - это культурно-просветительные и научно-исследовательские учреждения, предназначенные для изучения, хранения и использования памятников природы, материальной и духовной культуры, приобщения граждан к достоянию национального и мирового историко-культурного наследия.

Основными направлениями музейной деятельности являются культурно-просветительская, научно-исследовательская деятельность, комплектование музейных собраний, экспозиционная, фондовая, издательская, реставрационная, памятникоохранная работа.

Музеи являются юридическими лицами, кроме тех, которые создаются и действуют при предприятиях, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Статья 2. Музейное дело
Музейное дело - это специальная областькультурно-просветительской и научной деятельности, осуществляемой музеями по комплектованию, хранению, изучению и использованию памятников природы, материальной и духовной культуры.

Музейное дело олицетворяет национальную музейную политику, музееведение и музейную практику.
Статья 3. Национальная музейная политика
Национальная музейная политика - совокупность основных направлений и принципов деятельности государства и общества в области музейного дела.

Основными направлениями национальной музейной политики являются:

- обеспечение социально-экономических, правовых и научных условий для эффективной деятельности музеев;
- сохранение исторических памятников и иных объектов, представляющих собой культурную ценность; (Часть вторая статьи 3 дополнена абзацем вторим в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99) возвращение в Украину культурных ценностей народа, находящихся за ее пределами; (Часть вторая статьи 3 дополнена абзацем третьим в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99);
- сохранение исторических памятников и иных объектов, представляющих собой культурную ценность;
- возвращение в Украину культурных ценностей народа, находящихся за ее пределами;
- содействие формированию современной инфраструктуры музейного дела;
- поддержка и развитие сети музеев;
- обеспечение подготовки и повышения профессиональной квалификации музейных кадров, их правовая и социальная защита;
- бюджетное финансирование (в том числе на долевых началах) и приоритетное материально-техническое обеспечение разработки и реализации государственных, региональных и местных программ развития музейного дела;
- обеспечение охраны музеев;
- поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований, связанных с музейным делом;
- содействие международному сотрудничеству в области музейного дела.
Статья 4. Законодательство Украины о музеях и музейном деле
Законодательство Украины о музеях и музейном деле базируется на Конституции Украины (254к/96-ВР 254к/96-ВР_ ) и состоит из Основ законодательства Украины о культуре, настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов.

Если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Украины о музеях и музейном деле, то применяются правила международного договора.

(Статья 4 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)
Статья 5. Национальные, региональные и профильные организации музеев Украины. Участие в международных организациях
Музеи Украины имеют право объединяться в национальные, региональные и профильные организации (союзы, ассоциации и т.п.), вступать в международные музейные организации и фонды.
РАЗДЕЛ II. ВИДЫ МУЗЕЕВ, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Статья 6. Виды музеев
По своему профилю музеи делятся на следующие виды:

- исторические, археологические краеведческие, естествоведческие, литературные, художественные, этнографические, технические, отраслевые и т. п.
- на основе ансамблей, комплексов памятников и отдельных памятников природы, истории, культуры и территорий, представляющих особую историческую, научную и культурную ценность, могут создаваться историко-культурные заповедники, музеи-заповедники, музеи под открытым небом, мемориальные музеи-усадьбы.

Музеи могут учреждаться на любых формах собственности, предусмотренных законами Украины. Учредителями музеев могут быть соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

(Часть третья статьи 6 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

Государственному музею, который имеет музейное собрание памятников общегосударственного значения, получил международное признание и является ведущим культурно-просветительным и научно-исследовательским учреждением в соответствующих профильных группах музейной сети Украины, в установленном законодательством Украины порядке может быть предоставлен статус национального музея Украины.
Статья 7. Создание музеев
Решение о создании музеев принимают их учредители.

Для создания музея учредители должны обеспечить:

-формирование музейного собрания;
-материальную базу - помещения для экспозиции и работы научных работников, фондохранилище музея;
-условия для охраны музея, оснащение его средствами охранной и пожарной сигнализации;
-финансирование и кадры для надлежащего его функционирования;
-работу музея по четкому расписанию.

Учредители музея могут создавать филиалы и отделы музея, не являющиеся юридическими лицами.Земельные участки, другие природные ресурсы, необходимые для создания музея, предоставляются в пользование в установленном законодательством порядке.

Музеи могут создаваться и действовать во всех организационно-правовых формах.
Порядок создания историко-культурных заповедников определяется Кабинетом Министров Украины.

(Статья 7 дополнена частью шестой в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)
Статья 8. Устав музея
Музей действует на основании устава (положения), который утверждается его учредителем или учредителями.

В уставе (положении) музея определяются:

- название музея, его статус, состав учредителей, их права и обязанности;
- организационная структура, основные задачи и направления деятельности;
- источники поступления средств их использование, состав имущества музея, порядок его реорганизации и ликвидации, условия хранения музейного собрания в случае ликвидации музея;
- другие условия деятельности музея.
Статья 9. Государственная регистрация музеев
Государственная регистрация музеев независимо от форм собственности проводится соответственно исполнительными комитетами сельского, поселкового, городского советов, исполнительными органами районных в городе Киеве советов.

(Часть первая статьи 9 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

Для регистрации музея подаются следующие документы:

-решение учредителя (учредителей) о создании музея;
-устав (положение) соответствующего музея.( Абзац четвертый части второй исключен в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99) документ об уплате за государственную регистрацию; документы, удостоверяющие источники финансирования для надлежащего функционирования музея.

Регистрация проводится (при наличии всех указанных документов) по заявочному принципу в течение не более пятнадцати рабочих дней. Орган, осуществляющий регистрацию, обязан в течение этого срока выдать удостоверение о регистрации и в десятидневный срок представить сведения в органы государственной статистики.

Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке.

После регистрации музей приобретает статус юридического лица.

Свидетельство о регистрации музея является основанием для открытия счетов в учреждениях банков.

Музеи, созданные в составе предприятий, учреждений, организаций, учебных учреждений, регистрации не подлежат Порядок учета таких музеев определяет Министерство культуры и искусств Украины.

(Часть статьи 9 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)
Статья 10. Ликвидация и реорганизация музеев
Ликвидация музеев осуществляется по решению учредителя, а также по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

(Часть первая статьи 10 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 659-XIV (659-14659-14_ ) от14.05.99)

Порядок дальнейшего использования музейных собраний ликвидируемых музеев, учрежденных на государственной и коммунальной формах собственности, определяет учредитель по согласованию с Министерством культуры и искусств Украины. При ликвидации предприятий, учреждений, организаций, в составе которых действуют музеи, а также при ликвидации музеев, действовавших на общественных началах, их музейные собрания передаются в соответствующие профильные музеи в порядке, предусмотренном Положением о Музейном фонде Украины. При ликвидации музеев, учрежденных на частной форме собственности, преимущественное право на приобретение музейных собраний при других равных условиях имеет государство.

( Часть вторая статьи 10 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99 )

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение выделение, преобразование) музеев может происходить в соответствии с действующим законодательством.

Перерегистрация музея проводится в случае изменения формы собственности или вида музея и осуществляется в порядке, установленном для его регистрации.
Статья 11. Музейная территория
На территории, отведенной для музея, запрещается деятельность, которая противоречит его функциональному назначению или которая может отрицательно влиять на состояние музейного собрания, а также иная деятельность, несовместимая с деятельностью музея, как учреждения культуры. На этой территории, согласно уставу музея, могут быть выделены зоны:

- заповедная - для хранения и охраны наиболее ценных историко-культурных комплексов и отдельных объектов;
- экспозиционная - для стационарного демонстрирования крупногабаритных музейных предметов и использования в культурно-познавательных целях;
- научная - для проведения научно-исследовательской работы;
- рекреационная - для отдыха и обслуживания посетителей музея;
- хозяйственная - для размещения подсобных хозяйственных объектов.
Статья 12. Пользование природными ресурсами
Музей осуществляет пользование землей, другими природными ресурсами и несет ответственность за соблюдение норм по их охране и рациональному использованию согласно действующему законодательству.
Статья 13. Финансирование музеев
Финансирование музеев в зависимости от форм собственности осуществляется за счет Государственного бюджета Украины, республиканского бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов и средств предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан.

Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства не подлежат изъятию.

Дополнительными источниками финансирования музеев являются:

- плата за посещение музеев и выставок;
- средства, получаемые за научно-исследовательские и другие виды работ, выполняемые музейным учреждением по заказу предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан и граждан;
- доходы от реализации сувенирной продукции, издательской деятельности;
- плата за кино- и фотосъемки;
- другие источники, в том числе валютные поступления, в соответствии с законодательством Украины.
Статья 14. Материально-техническое обеспечение музеев
Собственники музеев обязаны обеспечить их зданиями (сооружениями), построенными по специальным проектам, или другими благоустроенными помещениями, которые отвечают требованиям функционирования музеев, а также соответствующим оборудованием и транспортом.

Помещения музеев, имеющихся в государственной или коммунальной собственности, передаются им на праве оперативного управления. Оно может быть изъято лишь при условии предоставления музею другого равноценного помещения.

(Часть вторая статьи 14 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

При проектировании и эксплуатации музейных помещений учитываются потребности детей, инвалидов, граждан преклонного возраста в доступе к памятникам культуры.
РАЗДЕЛ III. МУЗЕЙНЫЙ ФОНД УКРАИНЫ
Статья 15. Музейный фонд Украины
Музейный фонд Украины - это совокупность движимых памятников природы, материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение ( далее - памятники), независимо от их вида, места создания и форм собственности, и хранятся на территории Украины, а также недвижимых памятников, находящихся в музеях Украины и учтенных в порядке, определенном настоящим Законом.

(Часть первая статьи 15 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

К государственной части Музейного фонда Украины относятся музейные собрания и отдельные памятники, являющиеся государственной собственностью. Музейные коллекции и музейные предметы, находящиеся в музеях, переданных из государственной собственности в коммунальную собственность, являются государственной собственностью и относятся к государственной части Музейного фонда Украины. При передаче музеев государственной формы собственности в коммунальную собственность музейные коллекции и музейные предметы остаются в государственной собственности и относятся к государственной части Музейного фонда Украины. Порядок отнесения музейных коллекций и музейных предметов, а также отдельных памятников к государственной части Музейного фонда Украины определяется Положением о Музейном фонде Украины. Контроль за состоянием учета, хранения, использования и перемещения государственной части Музейного фонда Украины осуществляется Министерством культуры и искусств Украины. Перечень музеев (в том числе музеев системы Национальной академии наук Украины, Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Педагогического общества Украины, других самоуправляющихся организаций), в которых хранятся музейные коллекции и музейные предметы, являющиеся государственной собственностью и относящиеся к государственной части Музейного фонда Украины, утверждается Кабинетом Министров Украины.

(Часть четвертая статьи 15 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

К негосударственной части Музейного фонда Украины относятся музейные коллекции и музейные предметы, не отнесенные или не подлежащие отнесению к государственной части Музейного фонда Украины, в том числе памятники, являющиеся собственностью общественных и религиозных организаций, отдельных граждан и их объединений.

( Часть пятая статьи 15 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99 )

К государственной части Музейного фонда Украины относятся музейные собрания и отдельные памятники, являющиеся государственной собственностью.

Музейные коллекции и музейные предметы, отнесенные к государственной части Музейного фонда Украины, не подлежат отчуждению за исключением обмена на другие музейные коллекции и музейные предметы. Решение об обмене музейных коллекций и музейных предметов, относящихся к государственной части Музейного фонда Украины, принимается Министерством культуры и искусств Украины.

(Статья 15 дополнена частью седьмой в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99 )

Музейный фонд Украины является национальным богатством Украины, неотъемлемой составной частью культурного наследия Украины, которая охраняется законом. Положение о Музейном фонде Украины утверждается Кабинетом Министров Украины.

( Статья 15 дополнена частью восьмой в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

К негосударственной части Музейного фонда Украины относится собрания музеев, основанных на иных формах собственности, в том числе памятники, являющиеся собственностью общественных, религиозных организаций, отдельных граждан и их объединений.

Музеи, а также предприятия, учреждения, организации, граждане, являющиеся собственниками музеев, обязаны обеспечивать сохранность Музейного фонда Украины и содействовать его пополнению.
Статья 16. Памятники Музейного фонда Украины в составе Государственного реестра национального культурного достояния
Уникальные памятники Музейного фонда Украины, а также имеющие исключительное художественное, историческое, этнографическое и научное значение, независимо от форм собственности и места хранения, вносятся Министерством культуры и искусств Украины в Государственный реестр национального культурного достояния.

(Часть первая статьи 16 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

Положение о Государственном реестре национального культурного достояния, устав памятников, которые вносятся в Государственный реестр национального культурного достояния, и условия их хранения утверждаются Кабинетом Министров Украины.
Статья 17. Учет, хранение и использование памятников Национального архивного фонда
Учет, хранение и использование памятников, находящихся в музеях и относящихся к Национальному архивному фонду, регулируются законодательством Украины о Национальном архивном фонде и архивных учреждениях.
Статья 18. Формирование Музейного фонда Украины
Формирование Музейного фонда Украины осуществляется путем:

- Приобретение памятников Министерством культуры и искусств Украины, другими центральными органами исполнительной власти, их органами на местах, органами местного самоуправления в пределах их полномочий - за счет средств Государственного бюджета Украины и средств местных бюджетов и музеями - за счет собственных средств.

( Абзац второй статьи 18 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

- передачи музеям в установленном порядке памятников, обнаруженных во время археологических, этнографических, научно-естествоведческих и других экспедиций, строительных, ремонтных или реставрационных работ, в том числе из драгоценных металлов и драгоценного камня, и сокровищ;
- бесплатной передачи музеям памятников предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
- передачи музеям памятников, конфискованных согласно действующему законодательству;
- возврата в Украину разысканных памятников, которые были незаконно вывезены;
- передачи памятников, изъятых на таможне;
- пополнения музейных собраний другими способами, не противоречащими действующему законодательству.
Статья 19. Учет памятников Музейного фонда Украины
Памятники музейного фонда Украины подлежат учету. Порядок учета памятников Музейного фонда Украины определяется Министерством культуры и искусств Украины.
Статья 20. Передача памятников Музейного фонда Украины
Передача памятников Музейного фонда Украины, которые хранятся в музеях, учрежденных на любых формах собственности, предусмотренных законами Украины, другим музеям и организациям на постоянное хранение осуществляется в соответствии с Положением о Музейном фонде Украины.

(Статья 20 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)
Статья 21. Сохранность Музейного фонда Украины
Собственники памятников Музейного фонда Украины или уполномоченные ими органы обязаны обеспечить надлежащие учет и сохранность этих памятников.

С целью обеспечения надежного хранения памятников Музейного фонда Украины собственники или уполномоченные ими органы должны создать надлежащие условия, установить специальный научно обоснованный режим хранения памятников, проводить их консервацию и реставрацию.

Уничтожение памятников Музейного фонда Украины не допускается.

Правовая защита Музейного фонда Украины определяется действующим законодательством.

Памятники государственной части Музейного фонда Украины не подлежат приватизации.

(Часть пятая статьи 21 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)

Памятники государственной части Музейного фонда Украины не могут быть предметом залога. Собрания музеев, учрежденных на частной форме собственности, не могут быть предметом залога, если залогодержатель - иностранный гражданин или лицо без гражданства, не проживающее в Украине.

(Статья 21 дополнена частью шестой в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)
Статья 22. Порядок вывоза памятников Музейного фонда Украины за пределы Украины
Вывоз памятников Музейного фонда Украины за пределы Украины запрещается, кроме случаев временного их пребывания за границей с разрешения Министерства культуры и искусств Украины для экспонирования на выставках или для реставрации. Отказ в выдаче такого разрешения может быть обжалован в судебном порядке.
Статья 23. Страхование памятников Музейного фонда Украины
Памятники Музейного фонда Украины, которые временно вывозятся за пределы Украины для экспонирования на выставках или для реставрации, подлежат обязательному страхованию.

Порядок установления их оценочной и страховой стоимости определяют Министерство культуры и искусств Украины и Министерство финансов Украины.
Статья 24. Консервация и реставрация памятников Музейного фонда Украины
Консервацию и реставрацию памятников Музейного фонда Украины могут выполнять лишь специализированные учреждения Министерства культуры и искусств Украины, реставрационные отделы музеев специализированные предприятия, организации и отдельные реставраторы, имеющие соответствующее разрешение Министерства культуры и искусств Украины.

Государство содействует подготовке кадров реставраторов, развитию сети специализированных реставрационных учреждений.
РАЗДЕЛ IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ
Статья 25. Международная деятельность музеев
Музеи Украины участвуют в международном культурном сотрудничестве в области музейного дела на основе многосторонних и двусторонних соглашений.

Участие музеев в международном культурном сотрудничестве осуществляется в установленном порядке путем:

- проведения совместных научных исследований на основе разработки и реализации международных научных программ;
- осуществления взаимного обмена музейной информацией, выставками, изучение международного опыта организации музейного дела;
- проведения международных конференций, конгрессов, симпозиумов, выставок и участия в них;
- организация совместной подготовки музейных работников, развития издательской деятельности;
- осуществления иной совместной деятельности в соответствии с соглашениями, если она не противоречит законодательству Украины и международным договорам Украины.
РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕВ, ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИХ РАБОТНИКОВ
Статья 26. Государственное управление музеями
Центральным органом исполнительной власти в сфере музейного дела является Министерство культуры и искусств Украины, которое

- осуществляет организационно-методическое руководство в этой сфере. Министерство культуры и искусств Украины реализует национальную музейную политику в Украине; формирует требования по государственному статистическому учету музеев созданных на территории Украины;
- определяет государственные нужды в музейном обслуживании и нормативы, гарантирующие его надлежащий уровень;
- создает специализированные организационные структуры для научно-методического и материально-технического обеспечения музеев;
- осуществляет координацию работ по объединению музеев в единую информационную систему; организует обучение и профессиональную переподготовку музейных работников; осуществляет контроль за деятельность музеев, учрежденных на государственной и коммунальной формах собственности, учетом и сохранностью Музейного фонда Украины; организует научные исследования в области музееведения.

Другие центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления осуществляют руководство подведомственными им музеями.
Статья 27. Самоуправление музеев
Музеи имеют право создавать органы самоуправления: ученые, наблюдательные, методические, музейно-педагогические, художественные, реставрационные и другие советы, привлекая к их деятельности специалистов различного профиля.
Статья 28. Гарантии прав и законных интересов работников музеев
Правовая и социальная защита работников музеев обеспечивается государством и учредителями музеев в соответствии с Основами законодательства Украины о культуре, настоящим Законом и иными законами Украины.

Работники музеев имеют право на:

- деятельность в соответствии с профессией и квалификацией в музеях независимо от форм собственности;
- защиту в судебном порядке права интеллектуальной собственности на результаты научной деятельности в области музейного дела;
- бесплатное пользование справочно-информационной, библиотечной и архивной базами музеев Украины и посещение музейных учреждений;
- участие в научно-исследовательской работе музеев, в конференциях, семинарах, научных чтениях;
- повышение квалификации, переподготовку, свободный выбор программы, форм обучения, стажировки в других музеях, в том числе за границей;
- аттестацию с целью получения квалификационной категории, порядок проведения которой определяется Министерством культуры и искусств Украины;

( Приостановлено действие на 2001 год абзаца восьмого части второй статьи 28 в соответствии с Законом N 2120-III (2120-142120-14_ )от 07.12.2000 )

- доплату за выслугу лет в музее в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовоеисполнение трудовых обязанностей и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере и порядке, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины;

(Часть вторая статьи 28 дополнена абзацем девятым в соответствии с Законом N 659-XIV (659-14659-14_ ) от14.05.99; абзац вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2000 год. )

- бесплатное пользование в пределах установленных норм жильем с отоплением и освещением, если они проживают в селах и поселках.

(Часть вторая статьи 28 дополнена абзацем девятым в соответствии с Законом N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99; абзац вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2000 год. )

- требование к юридическим и физическим лицам о прекращении действий, угрожающих сохранности памятников Музейного фонда Украины.
Статья 29. Гарантии имущественных прав музеев
Государство гарантирует защиту имущественных прав музеев всех форм собственности. Изъятие государством у музеев их фондов и иного закрепленного за ними имущества может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законами Украины.

Музеи, имеющиеся в государственной или коммунальной собственности, не подлежат приватизации.

(Часть вторая статьи 29 в редакции Закона N 659-XIV ( 659-14659-14_ ) от 14.05.99)
РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О МУЗЕЯХ И МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ
Статья 30. Ответственность за ущерб, причиненный Музейному фонду Украины
Материальный ущерб, причиненный музею гражданами или юридическими лицами, возмещается согласно действующему законодательству.
Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Украины о музеях и музейном деле
Лица, виновные в нарушении законодательства о музеях и музейном деле, несут ответственность согласно действующему законодательству.
Президент Украины Л.Кучма
г. Киев
29 июня 1995 года
N 249/95-ВР

0